Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.1.2. Tài nguyên nước

• Tài nguyên nước mặt trên địa bàn phường Gia Sàng khá phong

phú và đa dạng gồm mạng lưới các ao, hồ trong khu dân cư,

được cung cấp bởi lượng nước mưa tự nhiên,

• Có hai dòng suối chính là suối Lồng và suối Xương Rồng

•Trên địa bàn có 2 hồ chính: hồ Gia Sàng và hồ Bảy Mẫu

• Sơng Cầu chảy ven qua địa bàn phường với chiều dài hơn 2km,bắt đầu từ tổ 3 đến hết tổ 7, cùng với suối Loàng và suối Xương

Rồng đây là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho các hộ gia đình

làm nơng nghiệp.THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND

FORESTRY4.3. Chất lượng nước mặt trên địa bàn phường Gia Sàng

4.3.1. Các hoạt động chính gây ảnh hưởng đến tài nguyên nước

mặt phường Gia SàngTHAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND

FORESTRY4.3.2. Chất lượng nước mặt phường Gia Sàng thông qua

việc đánh giá một số chỉ tiêu lý, hóaTHAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND

FORESTRY4.3.2.1. Chỉ tiêu pH4.3.2.2. Chỉ tiêu TSS4.3.2.3. Chỉ tiêu BOD54.3.2.4. Chỉ tiêu COD4.3.2.5. Chỉ tiêu DO4.3.2.6. Chỉ tiêu NO3-THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND

FORESTRY4.3.2.7. Chỉ tiêu FeHình 4.11: Nồng độ Fe trong nước mặt trên địa bàn phường Gia Sàng

THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND

FORESTRY4.3.2.8. Chỉ tiêu ColiformTHAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND

FORESTRYTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×