Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.1.2. Công tác chuyển QSDĐ tại huyện qua sự hiểu biết của cán bộ

quản lý và người dân cho thấy

* Thông qua bộ câu hỏi phỏng vấn dành cho cán bộ quản lý và người

dân có thể thấy được CBQL và người dân trên địa bàn huyện Phục Hòa

cũng đã có những hiểu biết cơ bản về các quy định về chuyển QSDĐ

trong Luật Đất đai năm 2013.

* Ở nhóm cán bộ quản lý có hiểu biết đúng về chuyển QSDĐ trên 80%

với nhóm cán bộ trình độ đại học/cao đẳng, còn nhóm cán bộ có trình độ

trung cấp có sự hiểu đúng từ 70 - 90%.

* Ở nhóm người dân thì sự hiểu biết về chuyển quyền sử dụng đất vẫn

còn ở mức thấp, người dân ở khu vực thị trấn có sự hiểu đúng về chuyển

QSDĐ trung bình là 51,14%, còn ở khu vực nơng thơn là 42,27%, như

vậy là vẫn còn tới gần 50% tỷ lệ người dân hiểu biết lệch lạc hay chưa

nắm rõ về các quy định của chuyển QSDĐ.5.2. Đề nghị

* Để thúc đẩy hơn nữa hoạt động của các hình thức chuyển QSDĐ

trên địa bàn huyện Phục Hòa thì ban lãnh đạo, ban quản lý cần có

những biện pháp cụ thể trong thời gian tới.

* Cần khắc phục tình trạng thiếu nhân sự trong lĩnh vực đất đai

trên địa bàn huyện, nhằm đảm bảo việc nắm chắc tình hình cũng

như những biến động về đất đai trên địa bàn huyện, tránh những

hoạt động ngồi luồng khơng nằm trong sự kiểm sốt của chính

quyền địa phương.

* Phòng Tài ngun và Mơi trường cần phối hợp với chính quyền

các địa phương tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về pháp luật đất

đai cho nhân dân trên địa bàn huyện, tuyên truyền pháp luật về Đất

đai trên Đài truyền thanh huyện Phục Hòa. Đồng thời, cũng xác

định người dân là những người trực tiếp thực hiện các chủ trương,

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nên việc tìm hiểu

pháp luật về Đất đai chính là để phục vụ lợi ích hợp pháp của người

sử dụng đất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×