Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 5 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

PHẦN 5 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Văn

Yên-Giải pháp cụ thể

Thúc đẩy tinh thần và ý trí vươn lên thoát nghèo của người dân

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi cho phù hợp

Tạo nguồn vốn phục vụ cho sản xuất

Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và và cách thức sản xuất

Tìm đầu ra cho sản phẩm, tạo thị trường ổn định cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và chăn nuôi của địa phương

Tạo cơng ăn việc làm và nâng cao trình độ tay nghề cho nguồn lao động địa phương

Đẩy mạnh việc xây dựng và hồn thiện hệ thống đường giao thơng nông thôn

Nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng chun mơn cho cán bộ các ban ngành, đồn thể và các cán bộ cấp cơ sở

Loại bỏ các tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống sinh hoạt và sản xuất3. Kết luận và kiến nghị3.1. Kết luận

- Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với sự cố gắng của chính quyền và

nhân dân trong xã Văn Yên đã đạt được nhiều thành công trong công tác giảm nghèo. Tuy nhiên, do xất phát

từ một xã còn nghèo để thực hiện giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân, Văn Yên cần xác định rõ :

(i) Thực hiện giảm nghèo và giảm nghèo bền vững là trách nhiệm của Nhà nước và chính quyền địa phương nhằm

phấn đấu vì một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh3. Kết luận và kiến nghị(ii) Thực hiện giảm nghèo bền vững phải gắn với phát triển

bền vững, được hiểu là phải đảm bảo mối quan hệ giữa Kinh tế

bền vững- Xã hội bền vững- Mơi trường bền vững

(iii) Thực hiện các chính sách giảm nghèo đứng trên quan

điểm cho người nghèo “ cái cần câu cá” tức là tạo điều kiện

cho họ tự mình vươn lên thốt nghèo và ổn định thu nhập

không tái nghèo trở lại3. Kết luận và kiến nghị3.2.Kiến nghị

* Đối với chính quyền và các cấp, ban ngành đồn thểTập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật ni theo hướng hàng hóa, xây dựng các làng nghề.

Tranh thủ hết sức, bằng mọi hình thức biện pháp mở rộng ngành nghề, tăng chỗ làm việc và hướng dẫn cách làm việc cho người nghèo.

Khuyến khích và có chính sách để người nghèo thốt khỏi nghèo bền vững. Tránh ỷ lại không muốn phấn đấu thốt khỏi đói nghèo để

được hưởng chính sách ưu đãi.

Mở rộng và tăng cường nguồn vốn để người nghèo vay vốn sản xuất, có tính đến hiệu quả của vốn vay.

Cung cấp đầy đủ thông tin về thị trường, chú trọng đến hoạt động dự báo nhu cầu thị trường cho người nghèo.3. Kết luận và kiến nghị* Đối với các hộ nghèo

- Phải thật sự thay đổi tư duy trong cách nghĩ và cách làm theo hướng hiện đại phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của vùng, với

xu thế cơng nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

- Chủ động sáng tạo trong việc tìm hiểu nghiên cứu khoa học kỹ thuật, các mơ hình sản xuất mới có hiệu quả.

- Mạnh dạn, giám nghĩ giám làm, chăm chỉ chịu khó nỗ lực hết mình, ham học hỏi hơn nữa trong công việc, trong sinh hoạt và

sản xuất.

- Thẳng thằn nhìn nhận vào khuyết điểm vào khó khăn hạn chế của mình khơng được bảo thủ trong cách nghĩ và cách làm.

- Nói khơng với các tệ nạn xã hội và sẵn sàng đấu tranh lại các tệ nạn ấy, đồng sức đồng lòng vì một cuộc sống tốt đẹp vì một xã

hội phồn vinh và giàu mạnh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 5 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×