Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Kết quả thiết kế vector pET32a(+) mang gen lysK

1 Kết quả thiết kế vector pET32a(+) mang gen lysK

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kết quả kiểm tra chiều gắn của vector bằng pp giải trình tự- Trình tự gen lysk trong vector biểu hiện giống với trình tự lysk

đã được tách dòng.

-kết quả dịch mã: có mã mở đầu và mã kết thúc, khơng có điểm

kết thúc ở vùng khởi động.

-Khi so sánh đoạn gen này trên ngân hàng gen cho độ tương

đồng 100% so với endolysin phage K ( KF761114.1)

-Vậy đoạn chèn đã gắn đúng chiều, đảm bảo cho quá trình biểu

hiện protein diễn ra thơng suốt.Kết quả giải trình tự gen lysk4.2. Kết quả biểu hiện lysin trong E. coliĐC M: thang protein chuẩn

(Understained);

ĐC 1: không cảm ứng IPTG

ĐC 2: cảm ứng IPTG4.3. Kêt quả tối ưu điều kiện biểu hiện lysin

4.3.1. kết quả tối ưu điều kiện về

nhiệt độM : thang chuẩn protein

NC: nuôi cùng, không

cảm ứng

D: dịch nổiD1, D2: dịch sau

siêu âm

C: cặn4.3. Kết quả tối ưu điều kiện biểu hiện lysin

4.3.2. Kết qủa tối ưu nồng độ chất cảm ứng IPTGNC: nuôi cùng

D: dịch

C: cặnPhần 5. Kết luận và kiến nghị

5.1 Kết luận

•Thiết kế thành cơng vector biểu hiện pET32a(+) mang gen lysK có kích

thước 1488 bp.

• Biểu hiện thành công protein tái tổ hợp - lysin phage dung hợp với

đuôi trxA trong vi khuẩn E.coli chủng BL21 StarTM (DE3) với kích

thước khoảng 70 kDa.

• Bước đầu tối ưu hóa được các điều kiện biểu hiện lysin tái tổ hợp để

nâng cao hiệu suất biểu hiện và lysin tái tổ hợp được biểu hiện ở trạng

thái hòa tan khi biểu hiện ở 180C và 1mM chất chất cảm ứng IPTG thu

mẫu sau 16 giờ cảm ứng5.2 Kiến nghị

• Tiếptục nghiên cứu tinh sạch, thử hoạt tính, tìm điều

kiện tối ưu cho hoạt động của lysin trong tiêu diệt tụ

cầu vàng.

• Sản xuất được lượng lớn lysin tái tổ hợp nhằm ứng

dụng vào thực tiễn cuộc sống.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Kết quả thiết kế vector pET32a(+) mang gen lysK

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×