Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần III ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phần III ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần III

ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨULOGO3.3. Nội dung nghiên cứu1

Khái quát điều

kiện tự nhiên,

kinh tế - xã hội2

Thành lập

lưới khống

chế đo vẽ địa

chính3

Xây dựng, biên

tập và chỉnh lý

tờ bản đồ địa

chính số 94

Đánh giá chung

về việc sử dụng

máy toàn đạc

điện tử và phần

mềm Famis –

Microstation xây

dựng chỉnh lý bản

đồ địa chínhPhần III

ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUPHƯƠNG

PHÁP

THU

THẬP TÀI

LIỆU THỨ

CẤP3.4.

3.4. PHƯƠNG

PHƯƠNG PHÁP

PHÁP NGHIÊN

NGHIÊN CỨU

CỨUPHƯƠNG

PHÁP

ĐIỀU TRA

CƠ BẢNPHƯƠNG

PHÁP

THÀNH

LẬP LƯỚI

KHỐNG

CHẾPHƯƠNG

PHÁP

ĐO VẼ CHI

TIẾT BẢN

ĐỒ ĐỊA

CHÍNHPHƯƠNG

PHÁP

XỬ LÝ SỐ

LIỆU ĐOLOGOPHƯƠNG

PHÁP

BIÊN TẬP

CHỈNH LÝ

BẢN ĐỒ

ĐỊA CHÍNHPhần IV

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

- Phường Tích Lương bao gồm 15 tổ. Tổng

diện tích tự nhiên là 931,55 ha.

- Phường Tích Lương có địa hình trung du

khá điển hình với độ cao trung bình trong khoảng từ

20 – 50 m so với mực nước biển

- Tổng dân số toàn phường là 8014 khẩu

(khẩu thường trú), mật độ dân số khoảng 1000

người/km (được thống kê theo hồ sơ ghép tổ dân phố

tháng 5 năm 2014).

- Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay là 61 hộ nghèo

(2,67%), thu nhập bình quân đầu người khoảng

2.300.000đ/ người/ năm. Khoảng cách mức sống giữa

người giàu và người nghèo chênh lệch không đáng kể.LOGO4.2. THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼLOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần III ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×