Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Từ bản đồ kết quả điều tra tiếp tục xây dựng và biên tập được bản đồ hiện trạng bằng các tính năng của phần mềm gCadas và Microstation v.8i.

Từ bản đồ kết quả điều tra tiếp tục xây dựng và biên tập được bản đồ hiện trạng bằng các tính năng của phần mềm gCadas và Microstation v.8i.

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2.7. Thuận lợi khó khăn, trong việc thực hiện thống kê, kiểm kê

thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Yên Trạch

4.2.7.1. Thuận lợi

Tài liệu, số liệu phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai được các xã, thu

thập, tổng hợp cơ bản đầy đủ theo quy định.

Phần mềm gCadas có các tính năng vượt trội hơn so với các phần mềm

trước tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công tác kiểm kê.

Sự hỗ trợ của phần mềm TK giúp cho tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai

dễ dàng và nhanh chóng.

Việc ban hành các văn bản pháp luật về biểu mẫu thống kê, chế độ báo

cáo thống kê đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc thống kê đất đai. Đây

là động lực thúc đẩy cơng tác thống kê nhanh chóng hồn thành và đạt

hiệu quả cao.4.2.7.2. Khó khăn

Hệ thống hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính tại xã chưa được cập nhật

biến động thường xuyên, đầy đủ; một số khu vực biến động lớn, nhanh

chóng dẫn đến tình trạng lạc hậu hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính.

Một số đổi mới theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014

của Bộ Tài nguyên và Môi trường nên cán bộ thực hiện kiểm kê lúng túng

trong việc thực hiện.

Huyện Phú Lương chưa thống kê đất đai theo thổ nhưỡng và theo hạng

đất. Bên cạnh đó huyện cũng mới chỉ thống kê biến động theo mục đích sử

dụng mà chưa thống kê biến động theo đối tượng sử dụng.

Theo quy định thời gian gửi kết quả kiểm kê đất quốc phòng, đất an

ninh cho UBND xã cùng thời điểm xong kết quả kiểm kê cấp xã, tuy nhiên

phải thống nhất số liệu giữa các ngành với cấp xã nên ảnh hưởng tới tiến độ

kiểm kê cấp xã.PHẦN 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1. Kết luậnĐề tài đã kiểm kê và thành lập được bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo

đúng tỷ lệ. 1:10.000 từ 112 mảnh bản đồ địa chính của xã Yên Trạch – huyện

Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên. Thông qua q trình thực hiện các bước xây

dựng chun đề có thể đưa ra những đánh giá về công việc đã đạt được.

Thu thập được số liệu cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã

Yên Trạch – huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên.

Thu thập được các tài liệu, số liệu, về hồ sơ địa chính bao gồm: Bản đồ địa

chính, sổ địa chính, sổ mục kê.

Thu thập được các tài liệu số liệu về báo cáo thuyết minh của công tác

thống kê kiểm kê của các năm về trước.

Xây dựng và hoàn thiện các bảng biểu theo Thông tư số 28/2014/TTBTNMT. Xây dựng và thành lập hoàn thiện bản đồ hiện trạng từ bản đồ địa chính

của xã Yên Trạch bằng phần mềm Microstation.v.7, Microstation.v.8.i.

 Kết quả của việc xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 của xã

Yên Trạch giúp địa phương nắm chắc quỹ đất và các loại hình sử dụng đất

để có hướng đề xuất, bố trí hợp lý phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã

hội; đồng thời là nguồn tài liệu kế thừa cho công tác thống kê, kiểm kê đất

đai cho những năm tiếp theo.

 Ứng dụng phần mềm Gcadas là phần mềm chuyên thành lập bản đồ hiện

trạng, quy hoạch sử dụng đất. Chạy trên môi trường đồ hoạ

MicroStation.v.8.i. Phần mềm này tạo điều kiện thuận lợi lớn trong việc

xây dựng bản đồ hiện trạng, nó khơng chỉ tiết kiệm về mặt thời gian mà

còn tiết kiệm rất lớn về mặt chi phí cơng trình của nhiều đơn vị thành lập

bản đồ hiện trạng sử dụng đất.5.2. Đề nghịĐể đẩy mạnh và phát triển việc ứng dụng các phần mềm tin học vào

công tác thành lập bản đồ hiện trạng, đề tài có một số kiến nghị như sau:

Bổ sung thêm Cán bộ địa chính cấp cơ sở nắm rõ các phần mềm chun

ngành bản đồ địa chính.

Nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ địa chính cấp cơ sở.

Hệ thống phần mềm Microstation cần phải hoàn chỉnh và nâng cấp hơn

nữa về mặt cấu trúc cũng như các chức năng làm việc. Các lỗi do chương

trình cần được khắc phục triệt để, tạo tính ổn định cao khi cập nhật các dữ

liệu có dung lượng lớn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm này cần chi

tiết hơn và được cập nhật kịp thời để tạo thuận lợi cho người dùng cuối,

nhằm góp phần nhanh chóng phổ cập trên diện rộng và thực sự là phần

mềm chuẩn và thống nhất của cả nước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Từ bản đồ kết quả điều tra tiếp tục xây dựng và biên tập được bản đồ hiện trạng bằng các tính năng của phần mềm gCadas và Microstation v.8i.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×