Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Mục tiêu của đề tài

2 Mục tiêu của đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

2.1 Cơ sở khoa học của đề tài

Khái niệm về thống kê, kiểm kê đất đai

Nội dung của thống kê, kiểm kê đất đai

Thu thập số liệu về diện tích đất đai theo mục đích sử dụng và theo đối tượng sử dụng; số liệu về đối tượng sử dụng đất; số

liệu về việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn từng đơn vị hành chính.

Xử lý các số liệu thu thập được để có các số liệu tổng hợp, từ đó rút ra kết luận về cơ cấu sử dụng đất theo mục đích sử dụng

và theo đối tượng sử dụng tại thời điểm thực hiện thống kê, kiểm kê;

Lập báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai Cơ sở lí luận

Làm tốt cơng tác kiểm kê đất đai định kỳ là một trong những nhiệm vụ quan

trọng của các cấp, các ngành. để phục vụ công tác quản lý đất đai trong toàn

Huyện theo quy định của pháp luật, bảo vệ tài nguyên đất, cải tạo môi trường

sinh thái nhằm phát triển và sử dụng đất bền vữngCơ sở pháp lí

Các văn bản của nhà nước

• Luật đất đai

• Các nghị định của chính phủ quy định về cơng tác quản lí, sử dụng đất.

• Các quyết định, chỉ thị của thủ tướng chính phủ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ

hiện trạng sử dụng đất.

• Các thơng tư của bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm kê đất đai và

xây dựng bản đồ hiện trạng.

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của địa phương.2.2 Các quy định của pháp luật đất đai về thống kê, kiểm kê đất đai

Quy định của Luật Đất đai năm 2003

Quy định của Luật Đất đai năm 2013

Một số quy định về kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Nội dung, đối tượng kiểm kê hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đến năm 2014

Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê hiện trạng sử dụng đất đai năm 2014.

Quy định về thời gian và sản phẩm của kết quả kiểm kê đất đai

Thời điểm kiểm kê và thời hạn hoàn thành ở từng cấp:

Sản phẩm của kết quả kiểm kê đất đai

Tổ chức thực hiện;

Kế hoạch tiến hànhPHẦN III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái

Nguyên

3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 02 - tháng 05 năm 2015

Nghiên cứu được tiến hành thực hiện tại xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh

Thái Nguyên và hoàn thành báo cáo tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

3.3. Nội dung nghiên cứu

Điều kiện tự nhiên kinh tế-xã hội.

Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất.

Thuận lợi khó khăn và một số giải phápTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Mục tiêu của đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×