Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU

PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN III

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1.1. Đối tượngQũy đất sử dụng vào mục đích sản xuất nơng nghiệp.

3.1.2. Phạm vi nghiên cứuĐánh giá tiềm năng đất đai trên địa bàn xã

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn xã3.2 Nội dung nghiên cứu

Nội dung 1: Điều tra, đánh giá về điều kiện tự nhiên,

kinh tế - xã hội tại xã Ký Phú

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất

nông nghiệp tại xã Ký Phú

Nội dung 3: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất

nông nghiệp tại xã Ký Phú

Nội dung 4: Định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại

xã Ký Phú3.3. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp

 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp Phương pháp tổng hợp xử lí phân tích thơng tin

* Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế

* Phương pháp đánh giá hiệu quả xã hội

* Phương pháp đánh giá hiệu quả môi trường

Phương pháp biểu đạt thông tin thu thập đượcPHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN

CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại xã Ký Phú

4.1.1. Điều kiện tự nhiên tại xã Ký Phú4.2.Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã Ký PhúBảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất tính đến năm 2015

STTMỤC ĐÍCH SỬ DỤNGITổng diện tích tự nhiên1Đất nơng nghiệp1.1

 Diện tích (ha)Cơ cấu (%)1825,25100,00NNP1518,5383,20Đất sản xuất nơng nghiệpSXN502,327,521.1.1Đất trồng cây hàng nămCHN419,0623,001.1.1.1Đất trồng lúaLUA400,2621,931.1.1.2Đất trồng cây hàng năm khácHNK18,801,031.1.2Đất trồng cây lâu nămCLN83,244,561.2Đất lâm nghiệpLNP998,3354,701.2.1Đất rừng sản xuấtRSX197,4610,821.2.2Đất rừng đặc dụngRDD800,8743,881.3Đất nuôi trồng thủy sảnNTS17,901,001.4Đất làm muốiLMU001.5Đất nông nghiệp khácNKH00Bảng 4.2 Các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của

xã Ký Phú

LUTKiểu sử dụng đất 1. Lúa xuân – Lúa mùa – Khoai tây đông2 lúa – 1 màu2. Lúa xuân – Lúa mùa – Đỗ cove

3. Lúa xuân – Lúa mùa – Ngô đông2 lúa4. Lúa xuân - lúa mùaChuyên màu5. Lạc chiêm – lạc mùa - khoai lang đơngCây cơng nghiệp hàng năm6. Mía tímBảng 4.3 Diện tích, năng suất, sản lượng trung bình của

một số cây trồng chính tại xã Ký Phú

Diện tích

Năng suất

STT Loại cây trồng gieo trồng

(tạ/ha)

(ha)

1 Lúa xn

331,8

58,5

2Lúa mùa3Sản lượng

(tấn)

1941,3346,454,01871Ngơ80,022,3178,44Lạc128,013,9132,05Khoai tây89,249,444086Mía tím5,01180,0554,07Khoai lang63,041,0706,54.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế

Bảng 4.4 Hiệu quả kinh tế của cây trồng hàng năm tính trên 1 ha

Giá trị sản

STT Cây trồng

xuất

(Nghìn đồng)

1

2

3

4

5

6

7

8Lúa

Ngơ đơng

Lạc chiêm

Lạc mùa

Khoai tây

đơng

Đỗ cove

Khoai lang

đơng

Mía tímChi phí

sản xuất

(Nghìn

đồng)Hiệu

Giá trị

Thu nhập quả

ngày cơng

thuần

sử

lao động

(Nghìn dụng

(Nghìn

đồng)

vốn

đồng/cơng)

(lần)41665,39

16666,67

37189,81

33333,3311880,64 29784,75

8408,08

8258,59

6540,12 30649,69

6540,12 26793,212,50

0,98

4,70

4,10106,37

59,48

157,67

120,6056288,6621887,9434400,723,33124,1956818,1822095,9634722,221,57125,0338888,898888,8930000,003,37135,3875706,62 124237,381,64165,65199944,00Bảng 4.5 Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp

Loại hình sử

dụng đấtGiá trị sản Chi phí sản

Kiểu sử dụng đất

xuất

xuất

(Nghìn đồng/ha) (Nghìn

(Nghìn

đồng/ha)

đồng/ha)1. Lúa xuân –

Lúa mùa –

Khoai tây đơng

 

1. 2 Lúa - màu2. 2Lúa

3. Chun màuThu nhập

thuần

(Nghìn

đồng/ha)Giá trị ngày Hiệu quả

cơng lao

sử dụng

động

đồng vốn

(Nghìn

(lần)

đồng/ha)97954,0524960,8972993,16130,812,9298483,5733976,6064506,97115,601,8058332,0620288,7238043,3491,011,8841665,3911880,6429784,75106,372,515. Lạc chiêm –

Lạc mùa – khoai 109412,04

lang đông21969,1487442,90149,943,9875706,62124237,38165,651,642. Lúa xuân –

Lúa mùa – Đỗ

cove

3. Lúa xuân –

Lúa mùa – Ngô

đông

4. Lúa xuân –

Lúa mùa4. Cây cơng

6. Mía tím

nghiệp hàng năm199944,00Bảng 4.6 Hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng đất

 

S

T

T 

 

1

  

 

Loại hình

Kiểu sử dụng đất

sử dụng đất 

2 Lúa – 1

màu22 Lúa3Chuyên màu1. Lúa xuân – lúa mùa

– Khoai tây đông

2. Lúa xuân – lúa mùa

– Đỗ cove

3. Lúa xuân – lúa mùa

– Ngô đông

4. Lúa xuân – lúa mùa

5. Lạc chiêm – lạc mùa

– Khoai lang đơngCây cơng

4 nghiệp hàng 6. Mía tím

năm 

Thu nhậpthuần

(Cơng) (Nghìn đồng)Giá trị ngày

cơng lao

động

(Nghìn đồng)55872993,16130,8155864506,97115,6041838043,3491,0128029784,75106,3748087442,90149,94840124237,38165,654.3.3 Đánh giá hiệu quả mơi trườngCÂY2CƠNG

CHUN

NGHIỆP

MÀU HÀNG NĂM

LÚA2 –LÚA

1 MÀUTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×