Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học :

Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học :

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Kĩ năng vận dụng các kiến thức đã học trong môn Giáo dục công dân, Công

nghệ để đề xuất giải pháp bảo vệ an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường , bảo vệ

Trái đất;

- Kĩ năng tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, cẩn thận và an toàn trong tiến hành thực hành thí nghiệm, tích cực

trong học tập, hợp tác nhóm;

- Có ý thức tun truyền vận động gia đình và những người xung quanh cùng

chung tay bảo vệ môi trường, thực hiện tốt an toàn thực phẩm.

4. Định hướng phát triển năng lực: tư duy, sáng tạo, hợp tác, thuyết trình, sử

dụng ngơn ngữ.

II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

- Phương pháp vấn đáp.

- Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.

- Phương pháp hoạt động nhóm

- Phương pháp sử dụng thí nghiệm trực quan.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)

Kiểm tra sĩ số: 8B:

2. Kiểm tra kiến thức cũ: Tiến hành trong quá trình dạy học.

3. Bài mới:

 Đặt vấn đề (1 phút):

Trong tự nhiên các chất ln xảy ra q trình biến đổi như: những vật

dụng làm bằng kim loại để lâu ngồi khơng khí bị han gỉ, nước để trong

ngăn đá chuyển thành nước đá, thủy tinh nóng chảy thổi thành bóng đèn

và các đồ dùng khác, hiện tượng băng tan, hiện tượng nguyệt thực, triều

cường...vậy sự biến đổi của các chất nói trên thuộc hiện tượng vật lí hay

hiện tượng hóa học, bài học hơm nay chúng ta cùng tìm hiểu.

Hoạt động của GVHoạt động của HS

6Nội dung ghi bảngHoạt động 1: Hiện tượng vật lí (12 phút)

GV: Yêu cầu học sinhI.Hiện tượng vật lí:

1. Thí nghiệm:hoạt động theo nhóm 4bàn (7 phút).

HS hoạt động theo

Quan sát hình ảnh a

a) Sự biến đổi của nước

nhóm:

và b, tiến hành thí + Quan sát hình ảnh a

nghiệm như hình c. Sau và b, tiến hành làm thí

đó hồn thành Phiếu nghiệm nhưhình c.học tập số 1.

Sau đó hồn thành

b) Sự biến đổi của thủy tinh.

GV: giới thiệu hình a và

Phiếu học tập số 1.

hình b. (Tích hợp kiến

Silicat được đưa vào lò nung ở

nhiệt độ 1050 độ C.

thức Hóa học 9).

Thủy tinh được sản xuất

từ gốc Silicat.

Silicat là silic đioxit

(SiO2) có trong dạng

đa tinh thểnhư cát vàcũng là thành phần hóa

học của thạch anh. Thủy

tinh được sử dụng rộng

rãi trong xây dựng, làm

đồ chứa (chai, lọ, cốc,

chén, ly, tách v.v) hay+ Tiến hành làm thí c) Sự biến đổi của muối ăn

nghiệm theo hướng

dẫn.vật liệu trang trí.

+Hồn thành

+ Nhận xét sự biến đổi

học tập.

chất của các chất trongphiếumỗi thí nghiệm?

+Hồnthànhcácthơng tin vào phiếu họcĐại diện nhóm trình

bày kết quả.tập.

GV:( trình chiếu phiếu

học tập và các hình ảnh

7có liên quan).

GV thu phiếu học tập

của 2 nhóm HS để chữa,

yêu cầu đại diện nhómTrả lời: Các chất chỉ

biến đổi về trạng thái,

hình dạng mà vẫn giữtrình bày kết quả.

nguyên là chất ban

GV chiếu đáp án lên

đầu.

màn hình để các nhóm

đối chiếu kết quả.

GV: Vậy qua các ví dụ

trên em có nhận xét gì HS trả lời:…..

về sự biến đổi của các

2. Nhận xét:chất?- Các chất vẫn giữ nguyên là

chất ban đầu.GV: Sự biến đổi của các

chất như trên gọi là hiện

tượng vật lí.

Vậy hiện tượng vật lí là

gì?3. Kết luận:

HS: Vận dụng kiếnGV: Chốt kiến thức

Đưa ra khái niệm vềthức và làm bài tập cá

nhân.Hiện tượng vật lí là hiện tượng

chất biến đổi mà vẫn giữhiện tượng vật lí.ngun là chất ban đầu (chỉ cóGV: Vận dụng kiến thứcsự thay đổi về hình dạng, trạngvừa tìm hiểu, em hãythái, không sinh ra chất mới).làm bài tập sau:

Bài tập 1: Hãy xác định

đâu là hiện tượng vật lí

trong các hiện tượng

sau:

a) Hiện tượng sươngHS 1; 2: Trả lời…

HS 3; 4: Nhận xét, bổ

8mù.sungb) Cuốc, xẻng, dao, kéoĐáp án:

và các vật dụng làm Hiện tượng vật lí là:

a và c .

bằng sắt để lâu trong

khơng khí bị gỉ tạo

thành chất mới màu đỏ.

c) Gạo nấu thành cơm.

d) Hiện tượng cháy rừng

gâyơnhiễmmơitrường.

GV: Trình chiếu hình

ảnh minh họa cho từng

hiện tượng.

Gọi học sinh lần lượt trả

lời tại chỗ, các học sinh

khác nhận xét và bổ

sung.

GV: (Đưa ra đáp án và

chuyển ý)

Vậy hiện tượng b,d

thuộc loại hiện tượng

gì?

Chúng ta hãy cùng tìm

hiểu phần tiếp theo.

Hoạt động 2: Hiện tượng hóa học (12 phút)

GV: Giới thiệu các hóa

chất cần dùng trong thí

nghiệm giữa bột sắt khử

tác dụng với bột lưu

- HS quan sát hóa chất và

huỳnh.

9II. Hiện tượng hóa học:

1. Thí nghiệm:

a) Thí nghiệm 1:

- Cách tiến hành:

- Hiện tượng:- Yêu cầu HS nhận xét nhận xét màu sắc của hóa

màu sắc của các hóa chất.

- HS 1: đọc to, rõ ràng

chất.

cách tiến hành thí nghiệm.

- Yêu cầu HS đọc cách

- HS quan sát GV tiến

tiến hành thí nghiệm.

hành thí nghiệm và nhận

GV: biểu diễn thí nghiệm. xét hiện tượng xảy ra:

- Yêu cầu HS quan sát và + Phần 1:Hỗn hợp bột sắt

nhận xét hiện tượng

và bột lưu huỳnh ban đầu

bị nam châm hút.

+Phần 2: Hỗn hợp nóng

đỏ lên và chuyển dần sang

màu xám đen khi đun

nóng. Sản phẩm khơng bị

GV: Hãy giải thích tại sao nam châm hút.

(Tích hợp mơn Vật lý)

hỗn hợp lưu huỳnh bột và

- HS vận dụng kiến thức

sắt bột ban đầu bị nam

mơn vật lí để giải thích:

châm hút, còn sau khi đun Trong hỗn hợp ban đầu có

nóng lại khơng bị nam chứa sắt là kim loại có từ

châm hút?

tính -> bị nam châm hút.

Còn khi đun nóng phản

ứng đã xảy ra, sinh ra chất

mới màu xám đen khơng

có từ tính -> khơng bị

nam châm hút.

GV: Từ thí nghiệm trên

HS: Từ thí nghiệm rút ra

em có nhận xét gì về sự

-Nhận xét: Hỗn hợp sắt

nhận xét.

biến đổi của các chất?

bột và lưu huỳnh bột khi

GV: Nhận xét và chốt

nung nóng đã tạo ra chất

kiến thức.

mới là sắt (II) sunfua .

Do đó có sự thay đổi về

GV: Hướng dẫn HS tiến

chất.

- HS tiến hành thí nghiệm

hành thí nghiệm 2:

Hình thức: hoạt động theo hướng dẫn của giáo

nhóm 4 bàn.

viên và hồn thiện phiếu b) Thí nghiệm 2:

Thời gian: 4 phút.

10+ Làm thí nghiệm đốt học tập.

cháy đường.

+ Quan sát thí nghiệm và

nhận xét hiện tượng xảy ra?

+ Hoàn thiện vào phiếu

bài tập.

GV: Thu phiếu học tập

của 2 nhóm để chữa và

đối chiếu kết quả.

- Yêu cầu đại diện các

nhóm trình bày kết quả.

- Đại diện các nhóm khác

nhận xét và bổ sung.

GV: Chiếu đáp án đúng để

HS đối chiếu.

GV: Qua các thí nghiệm

trên em có nhận xét gì về

sự biến đổi của các chất?

GV: Vậy các quá trình

biến đổi trên có phải là

hiện tượng vật lí khơng?

Tại sao?

GV: Thông báo: Các hiện

tượng nêu trên là các hiện

tượng hóa học, vậy hiện

tượng hóa học là gì?

GV: Nhận xét và chốt

kiến thức.

GV: Từ các ví dụ và

những nhận xét ở trên, em

hãy nêu dấu hiệu để phân

biệt hiện tượng vật lí và

hiện tượng hóa học?- Cách tiến hành:

- Hiện tượng:

- Nhận xét:- Đại diện các nhóm trình

bày kết quả.

- Đại diện các nhóm khác

nhận xét và bổ sung.HS: Rút ra nhận xét.

2. Nhận xét:

HS trả lời: Các quá trình

- Các chất đã biến đổi

trên không phải hiện

thành chất khác.

tượng vật lí vì các q

trình trên đều sinh ra chất

mới.HS trả lời:

3. Kết luận:

- Hiện tượng hóa học là

HS trả lời: Dấu hiệu để chất biến đổi có tạo ra

phân biệt hai hiện tượng chất khác.

là có chất mới sinh ra hay

khơng? (Hiện tượng vật lí

khơng sinh ra chất mới,

hiện tượng hóa học có

sinh ra chất mới.)

11(Tích hợp: Sử dụng kiến

thức Hóa học lớp 9 giải

thích, kết hợp tun

truyền ý thức giữ gìn, bảo

quản vật dụng trong sinh

hoạt và ý thức bảo vệ môi

trường).

? Vậy các hiện tượng b &

d trong Bài tập 1 thuộc

loại hiện tượng gì? Vì

sao?

b) Cuốc, xẻng, dao, kéo

và các vật dụng làm bằng

sắt để lâu trong khơng khí

bị gỉ tạo thành chất mới

màu đỏ.

GV : Vậy để bảo quản tốt

các vật dụng trên ta làm

thế nào?d) Hiện tượng cháy rừng

gây ơ nhiễm mơi trường.GV: Vì vậy để giảm thiểu

tình trạng ơ nhiễm mơi

trường do cháy rừng,HS : Lần lượt trả lời tại

chỗ.

b) Là hiện tượng hóa

học.Vì: có chất mới được

tạo nên.Trong Hóa học ta

gọi đây là sự Oxi hóa.

HS: Trả lời:

Do đó, trong sinh hoạt cần

có ý thức bảo vệ, giữ gìn

các vật dụng làm bằng

sắt: lau chùi, rửa sạch sẽ,

tra dầu mỡ, sơn bên

ngoài, khơng làm xây

xát….

HS: Trả lời:

d) Là hiện tượng hóa học.

Vì: Q trình cháy rừng,

cây xanh có thành phần là

gỗ, có thành phần chủ yếu

là xenlulozơ được tạo

thành do nhiều mắt xích

C6H10O5 kết với nhau.

Khi gỗ cháy sinh ra chất

mới là: CO2 và H2O.

HS:

Cần nghiêm cấm các hành

vi đốt, phá rừng gây ảnh

hưởng lớn đến môi trường

sống…

12chúng ta cần phải làm gì?Tải tài liệu bản đầy đủ tại: https://goo.gl/fUQQolTải tài liệu bản đầy đủ tại: https://goo.gl/fUQQolTải tài liệu bản đầy đủ tại: https://goo.gl/fUQQol

------------------------------------------------------Tổng Hợp Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Sư Phạm>>

https://goo.gl/GEBWuN13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×