Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ HỘI NHẬP ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ANZ.

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ HỘI NHẬP ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ANZ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

=> Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh

và Xã hội : Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP

=>Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh

và Xã hội : Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP

- Các văn bản nội bộ của công ty như:

Nội quy lao động .Kế hoạch dự án hằng năm.Kế hoạch nhân lực về cộng tác viên hằng năm.Thỏa ước lao động tập thể.Quy định về công tác tuyển dụng cộng tác viên.Báo cáo kết quả nhân lực cuối năm.2.1.2. Dựa trên cơ sở các hoạt động khác của công tác quản trị nhân lực.

a. Phân tích cơng việc

Phân tích cơng việc là quá trình thu thập các thông tin liên quan để làm rõ

bản chất của từng công việc cụ thể, đây là công việc đầu tiên mà công ty cần

phải tiến hành, bộ phận nhân sự của công ty sẽ không thể tuyển chọn đúng cộng

tác viên, đặt đúng người vào đúng việc nếu khơng biết phân tích cơng việc.

Kết quả phân tích cơng việc cho ra 3 bản: bản mơ tả công việc, bản tiêu

chuẩn đối với người thực hiện công việc và bản tiêu chuẩn thực hiện công việc,

đây đều là những tài liệu quan trọng được sử dụng làm thông tin cơ sở cho công

tác tuyển dụng cộng tác viên tại công ty.

Dựa vào bản mô tả công việc: hướng dẫn, giải thích cách thức xác định

nên tuyển chọn hay bớ trí cợng tác viên với những nhiệm vụ như thế nào để thực

hiện công việc được hiệu quả.

Dựa vào bản tiêu chuẩn đối với người thực hiện: xác định các yêu cầu

của công việc mà cộng tác viên phải đáp ứng để thực hiện công việc một cách

hiệu quả.

Dựa vào kết quả của phân tích cơng việc, bợ phận phụ trách tuyển dụng

có cơ sở chính xác để định hướng cho công tác tuyển dụng như xây dựng bản

26thông báo tuyển dụng cộng tác viên; xây dựng được các tiêu chuẩn đối với cộng

tác viên…

b. Hoạch định nhân lực

“ Hoạch định nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn

nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động bảo

đảm cho tổ chức có số cộng tác viên với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để

thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao”.

Hoạch định nguồn nhân lực là một tiến trình đảm bảo cho công ty có đủ

số cộng tác viên cần thiết với những kiến thức, kỹ năng cần thiết để hoàn thành

công việc nhằm đạt được mục tiêu của các dự án mà công ty triển khai. Như vậy,

hoạch định nhân lực kéo theo việc dự báo các nhu cầu cộng tác viên của công ty

trong tương lai về nhân lực và cung cấp nhân lực để đảm bảo rằng công ty sẽ có

đủ số lượng cộng tác viên vào các thời điểm cần thiết để tạo thuận lợi cho việc

triển khai các dự án, chương trình du học để hướng tới mục tiêu chung của công

ty.

Rõ ràng, hoạch định nguồn nhân lực cộng tác viên giúp cho công ty xác

định rõ khoảng cách giữa hiện tại và định hướng tương lai về nhu cầu nhân lực

cộng tác viên tại công ty mình; chủ động thấy trước được các khó khăn và tìm

các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực. Đồng thời, hoạch định nguồn

nhân lực giúp cho công ty thấy rõ hơn những hạn chế và cơ hội của nguồn cộng

tác viên mà công ty hiện có. Điều này có y nghĩa quan trọng trong hoạch định

các chiến lược kinh doanh, triển khai các dự án. Nói khác đi, hoạch định nhân

lực về cộng tác viên không thể thực hiện một cách tách biệt mà phải được kết

nối một cách chặt chẽ với các chiến lược, dự án của công ty.

Từ việc hoạch định nhân lực sẽ xác định được công ty có thiếu hụt nhân

lực cộng tác viên để thực hiện các dự án hay không, có cần phải thực hiện công

tác tuyển dụng hay không. Khi cần thực hiện công tác tuyển dụng cộng tác viên

thì tuyển dụng như thế nào để giúp cho việc thực hiện công tác này được chủ

động hơn.272.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực

Quá trình tuyển dụng cộng tác viên của công ty chịu ảnh hưởng bởi rất

nhiều yếu tố tác động như: các yếu tố thuộc môi trường bên trong và các yếu tố

thuộc môi trường bên ngoài tổ chức.

2.2.1. Các yếu tố bên trong tổ chức

Uy tín vị thế của cơng ty: Đây là ́u tớ ảnh hưởng lớn đến việc thu hút

ứng viên và chất lượng ứng viên cho vị trí cợng tác viên tại công ty.Dù là một

công ty còn non trẻ, mới được thành lập tuy nhiên công ty đã khẳng định mình

là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn du học tại Việt Nam.

Cùng với đó, trong quá trình hoạt động công ty luôn chú trọng đến các cuộc giao

lưu với các bạn học sinh, sinh viên trong các trường Trung học phổ thông, Cao

đẳng, Đại học. Chính vì vậy, với uy tín đã được khẳng định rộng rãi nên khi

công ty đăng thông báo tuyển dụng cộng tác viên, luôn thu hút được rất nhiều sự

quan tâm của các ứng viên đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên.

Khả năng tài chính của cơng ty: Mặc dù tuyển cộng tác viên với quy mô

lớn tuy nhiên cơng ty thường khơng dành quá nhiều kinh phí cho việc đăng tin

thông báo tuyển dụng. Công ty thường chỉ tập trung dành nhiều chi phí cho quá

trình hợi nhập và đào tạo khi cộng tác viên vào trong tở chức.

Các chính sách về nhân sự của tổ chức: Công ty luôn đề cao các vấn đề

nhân sự như tiền lương, thưởng, môi trường làm việc, điều kiện phát triển để

làm sao có thể thu hút được nhiều cộng tác viên có năng lực. Đặc biệt công ty

thường khuyến khích tủn các cợng tác viên năng đợng, nhiệt tình và có thể

gắn bó lâu dài với công ty.

Quan điểm của nhà quản trị: Lãnh đạo công ty luôn giữ quan điểm

nghiêm túc và coi trọng công tác tuyển dụng cộng tác viên, coi cộng tác viên là

một bộ phận không thể tách rời của doanh nghiệp, đội ngũ cộng tác viên chính là

nền tảng để cơng ty thực hiện thành công các dự án du học.

Năng lực của bộ máy đảm nhận công tác tuyển dụng:

Về năng lực nhân viên tuyển dụng: Một quy trình tuyển dụng cộng tác

viên hợp ly song người thực hiện lại không có đầy đủ chuyên môn, trình độ,

28thực hiện một cách máy móc sẽ không dẫn đến hiệu quả cao. Ngược lại, nếu đội

ngũ nhân viên làm công tác tuyển dụng cộng tác viên tại công ty có trình độ

chuyên môn cao, có kinh nghiệm và năng lực thì công tác tuyển dụng của công

ty sẽ thu được chất lượng tốt hơn.

Về sự phối hợp của các cấp quản ly trong công ty: Các cấp quản ly trong

công ty sẽ cùng tham gia phối hợp với bộ phận nhân sự thực hiện hoặc trực tiếp

lập kế hoạch tuyển dụng. Điều này sẽ tác động tốt tới hiệu quả của công tác

tuyển dụng cộng tác viên, sẽ giúp cho quá trình tuyển dụng công tác viên đảm

bảo tính khách quan, minh bạch.

Bầu khơng khí văn hóa doanh nghiệp: Ý thức được bầu khơng khí văn

hóa của công ty không chỉ ảnh hưởng đến sự thành công trong công ty mà còn

có tác động đến việc thu hút và giữ chân cộng tác viên, cho nên công ty luôn cố

gắng làm mọi cách để tạo ra một môi trường làm việc tốt nhất, đáp ứng các điều

kiện làm việc cho cộng tác viên để có thể thu hút được nhiều ứng viên tham gia

tuyển dụng.

Quảng cáo và các mối quan hệ xã hội: Quảng cáo là hình thức quảng bá

lĩnh vực hoạt động kinh doanh của cơng ty từ đó gây dựng uy tín, hình ảnh,

thương hiệu của công ty trên thị trường, đồng thời giúp thu hút được nhiều ứng

viên giỏi, năng động, nhiệt tình đến ứng tuyển. Do vậy, công ty luôn chú trọng

đầu tư cho lĩnh vực quảng cáo để có thể quảng bá hình ảnh của công ty, cũng

như hình thành được mạng lưới cộng tác viên rộng khắp.

2.2.2. Các yếu tố bên ngồi tở chức

Đặc điểm thị trường lao đợng:Cơng ty thường chủ yếu tập trung thu hút

các bạn học sinh, sinh viên vào vị trí cợng tác viên. Với việc chỉ tập trung thu

hút đối tượng là học sinh, sinh viên cho vị trí cợng tác viên nên cơng ty thường

rất dễ dàng trong việc thu hút được nhiều ứng viên đến tuyển dụng vào vị trí

này, từ đó giúp công ty có cơ hội có thể lựa chọn những cộng tác viên giỏi và

năng động đáp ứng yêu cầu công việc

Quan niệm của xã hội về nghề nghiệp, vị trí cơng việc:

29Cợng tác viên đang được xem là mợt trong các việc làm thêm tại nhà được

ưa thích bật nhất hiện nay.Các công việc hiện nay không còn quá cứng nhắc về

thời gian nữa mà đã chuyển sang xu hướng làm việc linh hoạt, không bị cứng

nhắc, bó buộc về mặt thời gian.

Cộng tác viên trở thành một trong các việc làm thêm tại nhà tốt nhất một

phần cũng bởi sự đa dạng trong việc làm. Đối với các bạn sinh viên với lịch học

khá dày vào ban ngày, hoặc có thể là nhân viên văn phòng với 8h làm việc mỗi

ngày… đều có thể tăng thêm thu nhập bằng cách làm cộng tác viên cho một tổ

chức nào đó mà không hề ảnh hưởng đến thời gian dành cho cơng việc chính

hàng ngày của người đó.

Các đối thủ cạnh trạnh: Cộng tác viên là nguồn lực quan trọng của bất kỳ

một tổ chức nào vì thế mà mỗi công ty trong lĩnh vực tư vấn du học đều xây

dựng chính sách nhân sự đới với cợng tác viên khác nhau để thu hút những cộng

tác viên giỏi, năng động, nhiệt tình và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công

ty. Bản thân cộng tác viên cũng ln so sánh để lựa chọn lợi ích mà họ có được

khi làm việc tại công ty này so với cơng ty khác để tới đa hóa lợi ích. Các cộng

tác viên cũng thường so sánh về chế độ đãi ngộ cộng tác viên của từng tổ chức

để đưa ra quyết định lựa chọn.

Hệ thống văn bản pháp lý của nhà nước: Đây là một nhân tố ảnh hưởng

đến công tác tuyển dụng bởi công ty phải chấp hành các chính sách và quy định

hiện hành về đới tượng chính sách, đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng, pháp

luật lao động về việc làm và tuyển dụng. Công tác tuyển dụng cộng tác viên phải

tuân thủ theo những quy định của "Bộ luật lao động nước Cộng hoà xã hội chủ

nghĩa Việt Nam" và những quy định pháp luật có liên quan.

2.3. Giai đoạn chuẩn bị cho công tác tuyển dụng cộng tác viên tại công ty.

2.3.1. Lựa chọn, xác định hình thức tuyển mộ

Cơng ty áp dụng các hình thức tuyển mộ cộng tác viên trực tiếp như:

- Đăng thông báo tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông: báo giấy, báo

mạng, các khu vực công cộng…

- Tổ chức ngày hội tuyển dụng cộng tác viên của công ty.

30- Tham gia các hội chợ việc làm.

- Thông qua sự giới thiệu của nhân viên, những người quen biết.

- Thông qua các trang Facebook của các trường đại học.

Ngoài ra còn các hình thức khác như: thông qua việc tiếp nhận sinh viên

thực tập, kiến tập và thông qua các giảng viên hoặc giáo viên quen biết để qua

đó thu hút được nhiều ứng viên biết đến và mong muốn được cợng tác với cơng

ty.

2.3.2. Lựa chọn, xác định hình thức tuyển chọn

Để có thể tuyển chọn được một số ứng viên phù hợp nhất cho vị trí cợng

tác viên, công ty đã sử dụng một hay kết hợp nhiều phương pháp như: xét hồ sơ,

phỏng vấn, đánh giá kỹ năng… Quá trình tuyển chọn được xác định gồm bao

nhiêu vòng thi, phương pháp và hình thức tuyển chọn như thế nào thường phụ

thuộc vào đối tượng cần tuyển dụng. Đối với các bạn học sinh, sinh viên thì

công ty chủ yếu áp dụng hình thức phỏng vấn. Còn đối với các giáo viên dạy

tiếng anh, người đi làm thì công ty áp dụng hình thức xét hồ sơ.312.3.3. Lựa chọn người tiến hành tuyển dụng

Thông thường, tại công ty người tiến hành tuyển dụng có thể chỉ có một

người hoặc một hội đồng bao gồm tất cả hoặc một số thành viên sau đây: Giám

đốc tuyển sinh; bộ phận nhân sự; Đại diện bộ phận tư vấn du học chuyên sâu;

Trưởng nhóm Cộng tác viênTrưởng ban tuyển

dụngPhó trưởng ban

tuyển dụngThư kíUỷ viên 1Uỷ viên 2Sơ đồ cấu trúc của Hội đồng tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế

ANZ

Cấu trúc của Hội đồng tuyển dụng bao gồm:

Trưởng ban tuyển dụng: là Giám đốc tuyển sinh - chịu trách nhiệm trực

tiếp về quá trình tuyển dụng và ra quyết định tuyển dụng.

Phó trưởng ban tuyển dụng: do Trưởng bộ phận nhân sự đảm nhiệm có

nhiệm vụ giúp việc cho Trưởng ban tuyển dụng và đảm nhận những công việc

theo sự phân công, ủy quyền của Trưởng ban tủn dụng.

Thư kí: do cán bợ bợ phận Nhân sựđảm nhiệm có nhiệm vụ chính trong

việc chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất cũng như ghi chép, tổng hợp y kiến của các

thành viên hội đồng tuyển dụng.32Uỷ viên: Do bộ phận dự án và đại diện trưởng nhóm cộng tác viên tham

gia, có nhiệm vụ tuyển dụng về mặt chuyên môn của các ứng viên

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ANZ không có quy định cứng về

thành viên trong hội đồng tuyển dụng. Số thành viên trong Hội đồng tuyển dụng

thường là lẻ ( 3 hoặc 5 người). Hội đồng tuyển dụng là một tổ chức chính thức

khơng ởn định có trách nhiệm thực hiện quá trình tuyển dụng và giải thể sau khi

hoàn thành nhiệm vụ.

2.3.4. Lựa chọn thời gian, địa điểm tiến hành tuyển dụng

Ý thức được lựa chọn thời gian tuyển dụng hết sức quan trọng, vì nếu thời

điểm công ty tiến hành tuyển dụng không khớp với khả năng cung ứng của thị

trường lao động thì công ty cũng khó mà tuyển được đội ngũ cộng tác viên với

số lượng và chất lượng mong ḿn với chi phí hợp lí. Thơng thường, công ty

thường tuyển dụng cộng tác viên vào các dịp hè và đầu năm học mới bởi đội ngũ

cộng tác viên tại công ty phần lớn là các bạn học sinh, sinh viên và công ty cũng

xác định đối tượng học sinh, sinh viên sẽ là nguồn tuyển dụng phổ biến nhất.

Khi tuyển cộng tác viên vào dịp hè và đầu năm học thì khi đó các bạn học sinh,

sinh viên có nhiều thời gian rảnh rỗi, có mong ḿn tìm kiếm các cơng việc làm

thêm để tích lũy kinh nghiệm cũng như có thêm thu nhập để chuẩn bị cho năm

học mới nên công ty có thể thu hút được đông đảo các bạn học sinh, sinh viên

đến tham gia ứng tuyển.

Trên thực tế khi phát sinh những vấn đề ngoài kế hoạch như: có dự án

mới, gia tăng hoạt động tư vấn… thì công ty vẫn buộc phải tuyển dụng gấp cộng

tác viên ngoài kế hoạch vào những thời điểm không thuận lợi. Để giảm bớt khó

khăn của việc tuyển dụng trong trường hợp này, công ty đã xây dựng và quản ly

tốt cơ sở dữ liệu về các ứng viên đã từng ứng tuyển.Đây chính là nguồn ứng

viên tiềm năng và dễ dàng tiếp cận với chi phí thấp thơng qua các hình thức gọi

điện trực tiếp hoặc gửi email.

Thời gian thực hiện một đợt tuyển dụng cợng tác viên có thể tính bằng

ngày, bằng t̀n tùy thuộc vào số lượng ứng viên đến dự tuyển. Dưới đây là biểu33đồ Gant về công tác tuyển dụng cộng tác viên tại Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc

tế ANZ

Bước 1Bước 2T1Bước 3T2T3TbđBước 4Bước 5T4TT5TktThông số thời gian trong kế hoạch tuyển dụng cộng tác viênXác định địa điểm tuyển dụng là xác định nơi mà hoạt động tuyển dụng

cộng tác viên của công ty sẽ diễn ra. Địa điểm tuyển dụng cộng tác viên của

công ty thường là:

- Trụ sở công ty hay các chi nhánh.

- Địa điểm công ty thuê.

- Trụ sở các trường Trung học phổ thông, Cao đẳng, Đại học.

- Sàn giao dịch việc làm.

- Địa điểm ảo (tuyển dụng online)

- Địa điểm tự do…

Công ty luôn y thức được thời gian và địa điểm phù hợp có ảnh hưởng rất

lớn đến sự thành công của buổi tuyển dụng. Vì thế, công ty luôn rất chú y đến

việc tạo một không gian tốt nhất cho buổi tuyển dụng cộng tác viên bởi tổ chức

tốt một buổi tuyển dụng sẽ thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp, thể

hiện sự trân trọng của công ty đối với các ứng viên, đồng thời cũng là một cách

để tiếp thị quảng cáo hình ảnh của công ty ra bên ngoài.

2.3.5. Chuẩn bị thông tin, tài liệu cần thiết.

Những thông tin và tài liệu quan trọng cần có trong công tác tuyển dụng

cộng tác viên tại công ty bao gồm:

34- Bản mô tả công việc, bản yêu cầu nhân sự thực hiện công việc của cộng

tác viên.

- Thông báo tuyển dụng và các tài liệu truyền thông khác liên quan đến

công tác tuyển dụng cộng tác viên như: banner, poster…

- Hồ sơ mẫu (CV mẫu) hoặc phiếu tham dự ứng tuyển

- Các câu hỏi phỏng vấn bám sát vào tiêu chí tuyển dụng

- Chuẩn bị thư mời ứng viên tham gia tuyển dụng, thư thông báo tuyển

dụng

- Phiếu đánh giá các ứng viên qua các vòng thi.

- Bản tiêu chuẩn để đánh giá ứng viên trong quá trình tuyển dụng.

2.3.6. Dự kiến ngân sách dành cho tuyển dụng cộng tác viên.

Ngân sách tuyển dụng phản ánh toàn bộ các chi phí dùng để chi trả cho

việc tở chức tuyển dụng cộng tác viên của công ty bao gồm các khoản như:

- Chi phí đăng thơng báo tủn dụng.

- Chi phí in hồ sơ, giấy tờ, các tài liệu trùn thơng tủn dụng.

- Chi phí trả cho Hợi đồng tuyển dụng cộng tác viên.

Ngân sách dành cho tuyển dụng có thể nằm trong khoản ngân sách chung

được phê duyệt hàng năm của phòng nhân sự hoặc có thể được xây dựng và

duyệt theo từng đợt tuyển dụng cộng tác viên khác nhau. Tại công ty Cổ phần

Đầu tư Quốc tế ANZ thì việc lập dự kiến ngân sách tuyển dụng là công việc bắt

buộc trước khi tiến hành tuyển dụng cộng tác viên.Thông qua ngân sách dành

cho tuyển dụng cộng tác viên cũng có thể thấy được tầm quan trọng, quy mô

cũng như quan điểm của lãnh đạo đối với công tác tuyển dụng cộng tác viên của

doanh nghiệp.

2.4. Công tác tuyển dụng cộng tác viên thường xuyên tại Công ty Cổ phần

Đầu tư Quốc tế ANZ.

Khi tiến hành hoạch định nguồn nhân lực dựa trên những thông tin thu

được từ quá trình phân tích cơng việc, cũng như các dự án sẽ được triển khai

trong thời gian tới công ty đã dự đoán được nhu cầu công tác viên của mình

trong tương lai. Nếu xảy ra tình hình thiếu hụt nhân lực cộng tác viên, công ty sẽ

35bắt buộc phải tuyển thêm cộng tác viên để đảm bảo có đủ số lượng nhân sự cộng

tác viên cần thiết hoặc công ty có thể áp dụng hình thức cộng tác viên của cộng

tác viên.

Nhu cầu nhân lực cộng tác viên của các công ty thường gồm có: đội ngũ

cộng tác viên thường xuyên và đội ngũ cộng tác viên của cộng tác viên. Đối với

mỗi loại nhu cầu này công ty phải có kế hoạch tuyển dụng phù hợp để bổ sung

và đáp ứng nhân lực.

2.4.1. Cộng tác viên thường xuyên và đặc điểm kế hoạch tuyển dụng của cộng

tác viên thường xuyên

Do đặc thù của hoạt động tư vấn du học nên nhu cầu sử dụng lao động của

công ty tại các thời điểm là rất khác nhau. Đặc biệt là để đơn giản bộ máy, nâng

cao hiệu quả sử dụng lao động cũng như đáp ứng nhu cầu nhân lực của các dự

án thì đội ngũ cộng tác viên thường xuyên được coi như là một biện pháp hữu

hiệu để đảm bảo đủ số lượng nhân sự cần thiết cho các dự án, chương trình du

học.

Cộng tác viên là những người có thỏa thuận với công ty để tìm kiếm

những bạn học sinh, sinh viên có mong muốn và nguyện vọng đi du học để giới

thiệu về công ty. Bộ phận cộng tác viên không thuộc quân sớ nhân viên chính

thức của cơng ty và hưởng lương từ hoa hồng hoặc chiết khấu khi giới thiệu

được các bạn du học sinh với công ty.

Cộng tác viên là lực lượng chủ yếu trong việc tìm kiếm nguồn du học sinh

của cơng ty.Chính vì vậy, việc tủn dụng cợng tác viên hết sức quan trọng bởi

sức mạnh của lực lượng này góp phần không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh

doanh của công ty.

Đối với cộng tác viên, khi tiến hành tuyển mộ và tuyển chọn thì công ty

thường quan tâm nhiều đến: các mối quan hệ của ứng viên đó có rộng hay

không? kỹ năng mềm của ứng viên đó như thế nào? sự năng động, nhiệt tình,

khả năng vượt khó của ứng viên đó ra sao?

a. Đặc điểm của cộng tác viên:

- Làm việc bán thời gian cho công ty, có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi

36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ HỘI NHẬP ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ANZ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×