Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. KÍCH THƯỚC SƠ BỘ, TẢI TRỌNG VÀ NỘI LỰC KHUNG NGANG:

II. KÍCH THƯỚC SƠ BỘ, TẢI TRỌNG VÀ NỘI LỰC KHUNG NGANG:

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Th.S Phan Đào Hoàng HiệpĐồ Án Kết Cấu Thépmin

max

hRafter

= ( 0,3 ÷ 0,5 ) hRafter

= ( 0,3 ÷ 0,5 ) 800 = ( 240 ÷ 400 ) mm( )

→ Chọn Rafter

 Chiều cao tiết diện ngang của cột:

h min = 300 mmmax

hColumn = hRafter

= 800 ( mm ) Bề rộng cánh dầm, cột:

max

b f = ( 0, 2 ÷ 0,3) hwmax ≈ ( 0, 2 ÷ 0, 3) hRafter

= ( 0, 2 ÷ 0,3 ) 800 = ( 160 ÷ 240 ) mm→ Chọnb f = 200 ( mm ) Bề rộng nhà: Chọn BW = 21000(mm) = 21( m)

 Kiểm tra khe hở an toàn giữa cột và đầu cầu trục:

G0 = λ − d wg − hColumn − H = 0,5 ( BW − LCR ) − d wg − hColumn − H = 0,5 ( 21000 − 18290 ) − 200 − 800 − 150

= 205 ( mm ) > 75 ( mm )→ Vậy bề rộng nhàBW = 21000 ( mm ) = 21(m)đã chọn là hợp lí.II.2. Tải trọng khung ngang:

II.2.1. Tĩnh tải:

 Tĩnh tải mái tác dụng lên dầm vì kèo:u

g rafter

= ( γ Q .g roof .B ) .10−2 = ( 1, 05.10.8 ) .10−2 = 0,84 ( kN / m ) Tĩnh tải vách tác dụng lên cột:u

g column

= ( γ Q .g wall .B ) .10−2 = ( 1, 05.10.8 ) .10−2 = 0,84 ( kN / m ) Trọng lượng bản thân kết cấu khung: (chương trình Sap tự tính).

II.2.2. Hoạt tải:

 Hoạt tải mái: Sử dụng mái tone nhẹ, theo TCVN 2737:1995 ta có:proof = 30 ( daN / m 2 )u

pgirder

= ( γ Q . proof .B ) .10 −2 = ( 1,3.30.8 ) .10−2 = 3,12 ( kN / m )( )

( )

 Hoạt tải cầu trục: Hai cầu trục hoạt động song song, có

 Áp lực thẳng đứng lớn nhất và nhỏ nhất: với trọng lượng bản thân dầm đỡ cầu trục và

N = 3100 mm < B = 8000 mmray là:wr .w ≈ 1( kN / m ) 4B − 2 N 

Dmu ax = nc .γ Q .Pmax .∑ yi + Wru.w = nc .γ Q .Pmax . 

÷+ 1, 05.B.wr .w

B

 4.8 − 2.3,1 

= 0,85.1,1.35,90. 

÷+ 1, 05.8.1 = 116, 65 ( kN )

8GVHD: Th.S Phan Đào Hoàng HiệpĐồ Án Kết Cấu Thép 4B − 2 N 

u

Dmin

= nc .γ Q .Pmin .∑ yi + Wru.w = nc .γ Q .Pmin . 

÷+ 1, 05.B.wr .w

B

 4.8 − 2.3,1 

= 0,85.1,1.11, 20. 

÷+ 1, 05.8.1 = 42,17 ( kN )

8Độ lệch tâm của tải trọng thẳng đứng:

e = 0,5 ( BW − LCR ) − d wg − 0,5.hColumn = 0,5. ( 21 − 18, 29 ) − 0, 2 − 0,5.0,8 = 0, 755 ( m )+Giá trị tải trọng quy đổi:Phía có Dmax:

u

maxD= 116, 65 ( kN ) ; M max = Dmu ax × e = 116, 65 × 0, 755 = 88, 07 ( kN .m )Phía có Dmin:u

u

Dmin

= 42,17 ( kN ) ; M min = Dmin

× e = 42,17 × 0, 755 = 31,84 ( kN .m )Lực xơ ngang: có phương ngang nhà, điểm đặt tại cao trình cánh trên dầm đỡ cầu

trục, giá trị lực xô ngang lên cột như sau:

 4B − 2 N 

 4.8 − 2.3,1 

TLAu = nc .γ Q .T1.∑ yi = nc .γ Q .T1. 

÷ = 0,85.1,1.2, 705. 

÷ = 8,16 ( kN )

B

8Với:

T1 = 0, 05. ( C + TW ) = 0, 05. ( 5 + 0, 41) = 0, 2705 ( T ) = 2, 705 ( kN )II.2.3. Tải gió:

 Áp lực gió tiêu chuẩn vùng IIA:

 Dạng địa hình: BW0 = 83 ( daN / m 2 ) Hệ số ko = 1 , ứng với cao độ chuẩn (10m).

γ = 1, 2

 Hệ số vượt tải: Q

 Hệ số khí động: lấy theo sơ đồ 2 – bảng 6 – TCVN 2737:1995.

h1 9.8

b 104

=

; 0.5; α = 10o ; =

= 5.2 > 2

l

20

Với l 20

, ta có: ce = +0,8; ce1 = −0, 5; ce 2 = −0, 4; ce3 = −0, 5 Tải trọng gió tác dụng phân bố đều trên cột:

 Phía đón gió:

c

qw,p

= γ Q .ko .ce .Wo .10−2.B = 1, 2.1.0,8.83.10 −2.8 = 6, 37 ( kN / m ) Phía khuất gió:

c

qw,s

= γ Q .ko .ce 3 .Wo .10−2.B = 1, 2.1.0,5.83.10 −2.8 = 3,98 ( kN / m )GVHD: Th.S Phan Đào Hoàng HiệpĐồ Án Kết Cấu Thép Tải trọng gió tác dụng phân bố đều trên kèo:

 Phía đón gió:

qw,r p = γ Q .ko .ce1.Wo .10 −2.B = 1, 2.1.0, 5.83.10 −2.8 = 3, 98 ( kN / m ) Phía khuất gió:

r

qw,s

= γ Q .ko .ce 2 .Wo .10−2.B = 1, 2.1.0, 4.83.10 −2.8 = 3,19 ( kN / m )II.3. Nội lực khung ngang:

 Kích thước khung ngang:

 Chiều rộng khung ngang:

 Chiều cao:L = 20 ( m )H = H L + H U + hmax +hmin

0,3

= 7, 5 + 1,5 + 0,8 +

= 9,95(m)

2

2Hình 2.1: Mơ hình khung ngang 2DGVHD: Th.S Phan Đào Hồng HiệpHình 2.2: Mơ hình khung ngang 3D

II.3.1. Các trường hợp tải:Hình 2.3: Tĩnh Tải (TT)Đồ Án Kết Cấu ThépGVHD: Th.S Phan Đào Hồng HiệpHình 2.4: Hoạt tải mái (HTM)Trai

Hình 2.5: Dmax (DTR)Đồ Án Kết Cấu ThépGVHD: Th.S Phan Đào Hồng HiệpPhai

Hình 2.6: Dmax (DPH)vao

Hình 2.7: Ttrai (TTRV)Đồ Án Kết Cấu ThépGVHD: Th.S Phan Đào Hồng Hiệpra

Hình 2.8: Ttrai (TTRR)vao

Hình 2.9: TPhai (TPHV)Đồ Án Kết Cấu ThépGVHD: Th.S Phan Đào Hồng Hiệpra

Hình 2.10: TPhai (TPHR)Hình 2.11: Gió trái (GT)Đồ Án Kết Cấu ThépGVHD: Th.S Phan Đào Hồng HiệpHình 2.12: Gió phải (GP)Đồ Án Kết Cấu ThépGVHD: Th.S Phan Đào Hoàng HiệpĐồ Án Kết Cấu ThépII.3.2. Tổ hợp tải trọng:TH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37TTHTMDmtraiaxDmphai

axvao

Ttraira

Ttraivao

Tphaira

TphaiGTGP(1)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1(2)

1(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)1

1

1

1

1

11

1

1

10.9

0.9

0.9

0.91

10.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.90.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.90.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.90.9

0.9

0.9

0.90.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.90.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.90.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.90.9

0.9

0.9

0.90.9

0.9

0.9

0.90.9

0.9

0.9

0.90.9

0.9

0.9

0.90.9

0.9GVHD: Th.S Phan Đào Hoàng Hiệp

TH

38

39

40

41

42

43

44

45Đồ Án Kết Cấu ThépTTHTMDmtraiaxDmphai

axvao

Ttraira

Ttraivao

Tphaira

TphaiGTGP(1)

1

1

1

1

1

1

1

1(2)

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9(3)

0.9

0.9

0.9

0.9(4)(5)

0.9

0.9(6)(7)(8)(9)

0.9(10)Bao0.9

0.9

0.90.9

0.9

0.9

0.90.9

0.9

0.9

0.9combo 1 + combo 2 + ….+ combo 45II.3.3. Nội lực:Hình 2.13: Bao moment0.9

0.9

0.9

0.90.9

0.9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. KÍCH THƯỚC SƠ BỘ, TẢI TRỌNG VÀ NỘI LỰC KHUNG NGANG:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x