Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VII. Thiết kế kết cấu bao che:

VII. Thiết kế kết cấu bao che:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPTT + HT:• TT + gió:

Moment uốn và khả năng chịu lực của tấm lợp (sơ đồ tính: dầm liên tục > 4 nhịp)15001500k=0,1071500k=0,107k=0,071k=0,036k=0,036k=0,0771500k=0,077Sơ đồ tính và moment uốn trong tấm lợp 4 nhịp

Moment chống uốn:Khả năng chịu lực:Trong đó: Wx được lấy theo phụ lục 4, loại tole sóng vng 25mm, t1 = 0,3mm

Thành phần tải trọng gây uốn xà gồ

TT + HT:TT + gió:80008000k=0,1078000k=0,107k=0,071k=0,036k=0,036k=0,0778000k=0,077800080008000k=0,036k=0,0368000k=0,077k=0,077k=0,107k=0,071k=0,10775ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPMoment uốn trong xà gồ tải trọng hướng xuống và hướng lênMoment uốn của xà gồ

(1) do TT + HT:

• Moment gối:Moment nhịp:(2) Do TT + gió:

• Moment gối:Moment nhịp:• Khả năng chịu lực của xà gồ

(1) Do TT + HT

• Khả năng chịu lực tại gối (cánh dưới chịu nén):Khả năng chịu lực tại nhịp biên (cánh trên chịu nén):(2) Do TT + gió hút:

• Khả năng chịu lực tại gối (cánh trên chịu nén):Khả năng chịu lực tại nhịp biên (cánh dưới chịu nén): Vậy với tiết diện xà gồ Z200 đã chọn hoàn toàn đủ khả năng chịu lực

• Liên kết xà gồ vào dầm và vì kèo: sử dụng liên kết bu long

• Vì độ dốc mái

nên khơng cần dùng các thanh treo xà gồ để tạo ổn

định cho xà gồ lúc dựng lắp và hạn chế chuyển vị cánh dưới của xà gồ theo phương

song song với tấm lợp76ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPĐINH VÍTLỚ

P MÁ

IXÀGỒZ200hf=5

BOULON d16

hf=5Liên kết xà gồ Z200 với dầm kì kèo và mái77Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VII. Thiết kế kết cấu bao che:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×