Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết kế tiết diện cột :

Thiết kế tiết diện cột :

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPNmin = -191,05 kN, Mtu = -165,06 kNm (kéo cánh trong của cột trái) – TH20

Mmax = 228,43 kNm (kéo cánh ngoài của cột trái) , Ntu = -129,51 kN. – TH26

Mmin = -278,96 kNm (kéo cánh trong của cột trái), Ntu = -81,82 kN. – TH41

Các cặp nội lực gây nguy hiểm cho cột trên:

Nmax = 18,61 kN, Mtu = -115,11 kNm (kéo cánh trong của cột trái) – TH26

Nmin = -48,74 kN, Mtu = 114,38 kNm (kéo cánh ngoài của cột trái) – TH21

Mmax =185,71 kNm (kéo cánh ngoài của cột trái) , Ntu = -46,02 kN – TH21

Mmin = -119,2 kNm (kéo cánh trong của cột trái) , Ntu = 16,85 kN – TH26

Lực cắt lớn nhất V = 55,62 kN.

2.1. Xác định chiều dài tinh toán :

Dùng phụ lục D – TCVN 338-2005 (trang 90)

Xác định hệ số chiều dài tính tốn trong mặt phẳng khung:

Ta có:Xem đầu trên của cột là tự dotra và nội suy bảng D.2 TCVN 338-2005 (trang 93) , tanội suy được hệ số chiều dài tính tốn cho đoạn cột dưới là2,5

0

0,1032

2,1084,2552,182

2,206

32ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP0,22,212,4N2l18500l22000N1SƠ ĐỒTÍNH TOÁ

N CỦ

A CỘ

THệ số chiều dài tính tốn cho đoạn cột trên ta chọnchọnChiều dài tính tốn trong mặt phẳng khung của cột trên và cột dưới là:

Cột dưới:mCột trên :mChiều dài tính tốn ngồi mặt phẳng khung là khoảng cánh giữa các điểm kiềm chế là:m

Trong các cặp nội lực ta thấy cặp Mmin = -278,96 kNm , Ntu = -81,82 kN là cặp gây nguy

hiểm nhất cho kết cấu.

Các đặc trưng hình học: I700x200x8x533ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPModule kháng uốn:Moment tĩnh:Diện tích tiết diên:

cm2

Bán kính quán tính:cmcm

Độ mảnh và độ mảnh qui ước của cột:34ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPĐộ lệch tâm:cm

Độ lệch tâm tương đốiTra bảng 33 (trang 49) trong TCXDVN 338: 2005DoDiện tích:cm235ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPhw

mmtw

mmbf

mmtf

mm70052008Ix

cm4

54394,4

9Iy

cm4

1067,

4Wx

cm3

1519,

4A

cm2Aeff

cm26756,94ix

cm

28,4

9iy

cm

3,9

9Af/Aw

0,4665,0

42,1

72.2. Kiểm tra điểu kiện bền:

Trong các cặp nội lực ta thấy cặp Mmin = -278,96 kNm , Ntu = -81,81 kN là cặp gây nguy

hiểm nhất cho kết cấu, nên ta lấy cặp này để kiểm traVớitra bảng D.9 phụ lục 9 (trang 100) TCXDVN 338:2005Ta có:,nội suy ta được0,25

1,2

0,46

1,242

0,5

1,25

Độ lệch tâm quy đổi :Điều kiện bền: Tiết diện thỏa điều kiện bền

2.3. Kiểm tra ổn định tổng thể trong mặt phẳng khung:

mAf/Awme

kN/cm2.1715,040,461,24218,670,07156,942[hw/tw]kN/cm2kN/cm22,320,07220,2458,68

36ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPTrong đó:lấy theo bảng D.10 – phụ lục D (trang 104) của TCXDVN 338 : 2005Nội suy:2

2,17

2,51718,67200,079

0,078

0,0760,0710,067

0,066

0,065Như vậy, tiết diện I700x5x200x8, không thỏa điều kiện ổn định tổng thể trong mặt

phẳng khung, ta cần chọn lại tiết diện.

hw

tw

bf

mm mm mmtf

m

mIx

cm4Iy

cm4Wx

cm3750863544,9

51067,4

51659,1

45m200Af/Aw14,280,43Aeff

cm2ix

cmiy

cmAf/Aw69,5 56,430,2

43,9

20,43me

kN/cm2,05A

cm21,23617,650,07656,4261,2

82,0

5[hw/tw]kN/cm2kN/cm22,320,07219,0957,42Như vậy, tiết diện I750x5x200x8, đảm bảo điều kiện ổn định tổng thể trong mặt phẳng

khung.

2.4. Kiểm tra ổn định tổng thể ngoài mặt phẳng khung:

Các giá trị moment quy ước dùng để kiểm tra ổn định ngoài mặt phẳng khung ( tương ứng

với tổ hợp tải trọng đang xét- tổ hợp 26 = ( TT + HTDT + HTTT + GT):37ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPMomen tại “đầu trên” của đoạn cột (cách chân cột một khoảng

kNm

Moment tại vị trí 1/3 đoạn M1/3 = 120,38 kNm

Moment trung bình M1/2 = 77,76 kNm

giá trị momnet để kiểm tra làm):kNmCác kết quả dược lập bản tính như sau:

A

mm

mm

mm

mm

m375052008cm

1067,4

5106,

769,53,9

276,5

36,1

60,72

30,16

820,079,69Trong đó:

tính theo “điều 5.3.2.1”(trang 25) hoặc bảng D.8 - phụ lục D (trang 99) của

TCXDVN 338 : 2005Doc : tính theo “điều 5.4.2.5” (trang 31) của TCXDVN 338 : 2005

Do38ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPTrong đó:Hệ sốHệ sốtra bảng 16 (trang 32) trong TCXDVN 338:2005dựa vào phụ lục E (trang 109) trong TCVNXD 338:2005Tra bảng E.1 (trang 111) trong TCVNXD 338:2005Chọn Thỏa điều kiện ổn định ngoài mặt phẳng khung

39ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP2.5. Kiểm tra ổn định cục bộ của bản cánh và bản bụng:Ta có, dođó khi tính tốn về ổn định trong các bảng trên, ta dùng giá trị diện tích hữu hiệu (

tính cho diện tích nguyên (A).) đểDo

>

phải dùng sườn cứng để gia

cường bản bụng, khoảng cách các giữa các sườn cứng lấy bằng 1,5 m( bằng khoảng cách

các xà gồ)

Bề rộng sườn:mm

Bề dày sườn:mm

 ChọnTheo bảng tính trên ta có:

bảo điều kiện về cục bộ.. Do đó bản cánh đảmTiến hành kiểm tra bền và ổn định tổng thể với các cặp nội lực khác ta đều thấy thỏa mãn

Nmax = 15,6 kN, Mtu = -68,98 kNm

Kiểm tra điều kiện bền:hw

m

mtw

m

mbf

m

mtf

m

mWx

cm3A

cm2Aeff

cm2(kN/cm2

)

40ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP75052001659,1

4869,

520,0756,40,93ThỏaKiểm tra ổn định tổng thể trong mặt phẳng khung:

mAf/Awme

kN/cm2,0518,520,431,23622,890,0552[hw/tw]kN/cm2kN/cm22,320,0756,425,0357,42Kiểm tra ổn định tổng thể ngoài mặt phẳng khung:

A

mm

mm

mm

mm

m375052008cm

1067,4

5106,

769,53,9

276,5

332,

30,72

30,04

120,077,57Nmin = -191,05 kN, Mtu = -165,06 kNm

Kiểm tra điều kiện bền:

 Dokhông cẩn kiểm tra bềnKiểm tra ổn định tổng thể trong mặt phẳng khung:

mAf/Awme

kN/cm2,053,620,431,3054,720,232[hw/tw]kN/cm2kN/cm22,320,0756,4214,7357,42Kiểm tra ổn định tổng thể ngoài mặt phẳng khung:

A

mm

mm

mm

mm

m375052008cm

1067,4

5106,

769,53,9

276,5

32,6

40,72

30,32

620,0711,6641ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPMmax = 228,43 kNm , Ntu = -129,51 kN.

Kiểm tra điều kiện bền:

 Dokhông cẩn kiểm tra bềnKiểm tra ổn định tổng thể trong mặt phẳng khung:

m

2,05Af/Aw7,39me0,431,2369,130,135[hw/tw]kN/cm2kN/cm2kN/cm256,422,320,0717,0157,42Kiểm tra ổn định tổng thể ngồi mặt phẳng khung:

A

mm

mm

mm

mm

m375052008cm

1067,4

5106,

769,53,9

276,5

33,8

90,72

30,23

320,0711,06• Kết luận: chọn tiết diện cột là: I750x6x200x8

3. Thiết kế các chi tiết :

3.1. Chân cột:

Vật liệu thép SS400 có fy = 245 MPa , fu = 400 MPa, E = 200 MPa.

Que hàn N42 có fwun = 410 MPa, công nghệ hàn: SMAW(hàn tay):

Boulon JIS – G3101 – SS400 có fub = 400 MPa,fba = 160 MPa.

Bê tơng móng / cổ cột: B20 (theo TCVN 356-2005) có Rb = 11,5 MPa.

Hệ số điều kiện làm việc γc = 0,9.

3.1.1. Xác định nội lực tính tốn bản đế:

Từ bảng tổ hợp nội lực chọn cặp nội lực tính tốn tại tiết diện chân cột

Nmax = 4,05 kN, Mtu = 189,65 kNm (kéo cánh ngoài của cột trái) – TH4

Nmin = -191,05 kN, Mtu = -165,06 kNm (kéo cánh trong của cột trái) – TH20

Mmax = 228,43 kNm (kéo cánh ngoài của cột trái) , Ntu = -129,51 kN. – TH26

Mmin = -278,96 kNm (kéo cánh trong của cột trái), Ntu = -81,82 kN. – TH41

42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế tiết diện cột :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×