Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Thương dựa vào năng lực, kinh nghiệm, uy tín chức vụ của mình để tự đề ra

các quyết định rồi buộc họ phải làm theo ý muốn hay quyết định của nhà quản trị.

+ Nhà quản trị chú trọng đến hình thức tác động chính thức, thơng qua hệ thống

tổ chức chính thức.

Ưu điểm: Ưu điểm của phong cách lãnh đạo độc đốn là nó cho phép giải quyết

một cách nhanh chóng các nhiệm vụ.

Nhược điểm:

+ Người lãnh đạo theo phong cách này có thái độ ứng xử lạnh nhạt, quan cách,

hay can thiệp vào công việc của người khác nên không tận dụng được sức sáng tạo

của những người dưới quyền.

+ Những người lãnh đạo độc đoán dễ gây ra tình trạng bất ổn của doanh

nghiệp, tạo cơ sở để phát sinh bè phái, ảnh hưởng đến công việc chung.

Như vậy, với phong cách lãnh đạo độc đoán, nhà quản trị là người có tính quyết

đốn cao và dứt khoát khi đưa ra các quyết định quản trị, họ nắm bắt được thời cơ, cơ

hội kinh doanh… Tuy nhiên phong cách này triệt tiêu tính sáng tạo của nhân viên cấp

dưới, làm cho cấp dưới có tâm lý lo sợ, có thể mang tới sự chống đối của cấp dưới.

1.2.2. Phong cách lãnh đạo dân chủ

Phong cách lãnh đạo dân chủ là phong cách mà theo đó nhà quản trị chủ yếu sử

dụng uy tín cá nhân đưa ra những tác động đến người dưới quyền. Nói cách khác, họ

rất ít sử dụng quyền lực hay uy tín chức vụ để tác động đến những người dưới quyền.

Các đặc điểm cơ bản:

+ Thường sử dụng hình thức động viên, khuyến khích

+ Khơng đòi hỏi cấp dưới phục tùng tuyệt đối

+ Thường thu thập ý kiến của những người dưới quyền, thu hút lôi cuốn cả tập

thể và tổ chức khơng chính thức.

Ưu điểm:

+ Nhà lãnh đạo theo phong cách dân chủ luôn lắng nghe mọi phản hổi từ các

nhân viên để điều chỉnh kịp thời công việc hoặc các mối quan hệ trong cơng ty.

+ Điều hòa được sự độc đốn và tính tự do, các cá nhân ln được khích lệ để

đưa ra ý kiến, khích lệ tranh luận, ai cũng có cơ hội để nói lên điều mình suy nghĩ và6quan tâm, khiến các thành viên cảm thấy được tơn trọng, cảm thấy mình có ích, là một

phần của nhóm, qua đó nhóm cũng có nhiều cơ hội lựa chọn các quyết định hơn.

Nhược điểm:

+ Phong cách lãnh đạo dân chủ tốn khá nhiều thời gian để ra được một quyết

định, và đơi khi cũng khó đi đến thống nhất ý kiến trong một số vấn đề cụ thể nếu

khơng có người điều hành đủ chun mơn, hiểu biết và sự quyết đốn.

+ Khơng phải lúc nào cũng có thể lấy được ý kiến của các thành viên vì còn tùy

xem vấn đề được nêu ra có thuộc phạm vi hiểu biết và chun mơn của họ hay khơng.

Trong nhiều trường hợp, thành viên nhóm khơng có đủ năng lực để có thể thảo luận

sâu về một vấn đề nêu ra thì những lúc như vậy cần có một trưởng nhóm đủ chun

mơn và khả năng ra quyết định.

Như vậy, với phong cách lãnh đạo dân chủ, nhà quản trị phát huy được năng

lực tập thể, trí tuệ của tập thể, phát huy được tính sáng tạo của cấp dưới, quyết định

của nhà quản trị được cấp dưới chấp nhận và làm theo. Tuy nhiên với phong cách lãnh

đạo này nhà quản trị dễ là người theo chân cấp dưới, khó lựa chọn quyết định cho

mình, bỏ lỡ thời cơ kinh doanh.

1.2.3. Phong cách lãnh đạo tự do

Phong cách lãnh đạo tự do là phong cách mà theo đó nhà quản trị rất ít sử dụng

quyền lực để tác động đến người dưới quyền, thậm chí khơng có những tác động đến

họ.

Các đặc điểm cơ bản:

+ Nhà quản trị đóng vai trò là người cung cấp thông tin.

+ Nhà quản trị thường không tham gia vào hoạt động tập thể và sử dụng rất ít

quyền lực của mình để tác động đến người dưới quyền.

+ Phân tán quyền hạn cho cấp dưới, để cho cấp dưới sự độc lập cao và quyền tự

do hành động lớn.

Ưu điểm: Phong cách lãnh đạo tự do sẽ tạo ra mơi trường mở trong nhóm,

trong doanh nghiệp. Mỗi thành viên đều có khuynh hướng trở thành chủ thể cung cấp

những tư tưởng, ý kiến để giải quyết những vấn đề cốt lõi do thực tiễn đặt ra.

Nhược điểm: Phong cách lãnh đạo tự do dễ tạo ra tâm lý buồn chán cho người

lãnh đạo, dẫn tới tùy tiện, lơ là công việc.

7Như vậy, với phong cách lãnh đạo tự do, nhà quản trị cấp cao có điều kiện thời

gian để tập trung sức lực vào vấn đề chiến lược, tôn trọng và phát huy tối đa quyền tự

do và chủ động của cấp dưới, tạo điều kiện để cấp dưới tham gia và quá trình ra quyết

định quản trị. Vì vậy khai thác được tài năng của những người dưới quyền, quyết định

của nhà quản trị dễ được cấp dưới chấp nhận và làm theo. Tuy nhiên, người lãnh đạo

theo phong cách này khó kiểm sốt cấp dưới, lệ thuộc vào cấp dưới, khó phát huy vai

trò của nhà quản trị.

CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO TẠI MỘT SỐ DOANH

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

1. Phong cách lãnh đạo độc đoán

Kiểu quản lý mệnh lệnh độc đoán được đặc trưng bằng việc tập trung mọi

quyền lực vào tay một mình người quản lý, người lãnh đạo – quản lý bằng ý chí của

mình, trấn áp ý chí và sáng kiến của mọi thành viên trong tập thể.

Phong cách lãnh đạo này xuất hiện khi các nhà lãnh đạo nói với các nhân viên chính

xác những gì họ muốn các nhân viên làm và làm ra sao mà không kèm theo bất kỳ lời

khuyên hay hướng dẫn nào cả

Đặc điểm:

Nhân viên ít thích lãnh đạo.

Hiệu quả làm việc cao khi có mặt lãnh đạo, thấp khi khơng có mặt lãnh đạo

Khơng khí trong tổ chức: gây hấn, phụ thuộc vào định hướng cá nhân1.1. Giống nhau

Trong 3 người đước nhóm thực hiện phỏng vấn thì có Bà Đỗ Thị Thanh Thơ,

ngun Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Phòng chống mối Tứ Thành

là khơng sử dụng phong cách lãnh đạo độc đoán chuyên quyền. Nhưng bà cũng có

cùng một số ý kiến với 2 ứng viên được phỏng vấn còn lại về quan điểm phong cách

lãnh đạo độc đoán.

- Phong cách lãnh đạo độc đoán chuyên quyền được áp dụng đới với doanh

nghiệp mới thành lập chưa có sự thống nhất trong tập thể về quan điểm chung, có hiện8tượng bè phái trong tập thể, hay được ấp dụng đối với lãnh đạo vừa mới nhận chức

muốn tạo uy quyền của cá nhân lên tập thể mà họ là người lãnh đạo

- Phong cách độc đoán chuyên quyền còn được sử dụng với một số trường hợp

như: những người ưa chống đối, những người khơng có tính tự chủ, thiếu nghị lực,

kém tính sáng tạo

- Phong cách độc đoán chuyên quyền giúp người lãnh đạo giải quyết cơng việc

nhanh chóng, triệt để và thống nhất, nắm bắt được thời cơ, cơ hội kinh doanh, đảm

bảo quyền lực của nhà lãnh đạo. Phong cách này cũng đòi hỏi người lãnh đạo phải

giám đứng ra chịu trách nhiệm đối với những quyết định sai lầm của mình.

- Phong cách độc đốn sẽ khơng phát huy được tối đa năng lực của nhân viên,

Nhân viên không thực sự nể phục lãnh đạo từ trái tim, không quý lãnh đạo, nên sự

cống hiến và gắn bó với doanh nghiệp giảm, cơng việc lơ là khi khơng có lãnh đạo ở

cơng ty, tạo khơng khí doanh nghiệp khơng thân thiện.

1.2. Khác nhau

Giám đốc Hồng Hải (Cơng ty Cổ phần Bất động sản dầu khí) áp dụng khi

doanh nghiệp mới hình thành, Tổng giám đốc Đồn Đức Mạnh (Cơng ty Cổ phần

ONME Việt Nam) áp dụng khi bản thân vừa mới trở thành lãnh đạo, Đỗ Thị Thanh

Thơ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Cơng ty cổ phần Phòng chống mối Tứ

Thành thì lại chưa từng áp dụng phong cách lãnh đạo độc đốn.

Giám đốc Hồng Hải cho rằng: Phong cách độc đốn thường được sử dụng khi

tập thể mới hình thành, chưa có sự thống nhất trong tập thể về quan điểm chung, có

hiện tượng bè phái trong tập thể. Trong khi đó Tổng giám đốc Đồn Đức Mạnh (Cơng

ty Cổ phần ONME Việt Nam) cùng với bà Đỗ Thị Thanh Thơ, nguyên Chủ tịch Hội

đồng quản trị tại Công ty cổ phần Phòng chống mối Tứ Thành lại cho rằng nên sử

dụng trong những tình huống cấp bách, hay đang nắm bắt được thời cơ, cơ hội kinh

doanh phải đưa ra quyết định nhanh, vì khơng có thời gian để hỏi ý kiến của các cá

nhân khác.9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×