Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải pháp kiểm soát ngân sách nhà nước

Giải pháp kiểm soát ngân sách nhà nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tăng cường chỉ đạo công tác thu, quản lý NSNN, chống thất thu, gian lận thuế, giảm các khoản

nợ đọng thuế; Thực hiện thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu năm 2010, 2011, 2012 được gia hạn

sang năm 2013; Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế và thu ngân sách mới như

Luật Quản lý thuế, Luật Sửa đổi và bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân…

3.2 Quản lý chi Ngân sách Nhà Nước hiệu quả

Tăng cường quản lý chi NSNN theo hướng tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở thực hiện rà soát lại các

khoản chi NSNN và trong từng khoản chi cần rà soát lại các nội dung chi để xác định đúng thứ

tự ưu tiên chi NSNN. Ưu tiên chi an sinh xã hội; bố trí chi đầu tư phát triển gắn với tái cơ cấu

đầu tư cơng, bố trí kinh phí cho các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – cơng nghệ, y tế, văn

hố, mơi trường; kiên quyết cắt, giảm, hoãn, lùi thời gian chi đối với các khoản chi chưa thực sự

cần thiết.

3.3 Cần có cơ chế giám sát đầu tư công

Chi tiêu cho đầu tư cơng sẽ tiếp tục được cắt giảm mạnh và có chọn lọc. Cắt giảm đầu tư công sẽ

giúp giảm nợ công và tiến tới giảm bội chi ngân sách. Cần cụ thể hóa tiêu chí, các dự án đầu tư

cơng cần cắt giảm và có bước cải cách mạnh mẽ trong khâu thẩm định, ra quyết định đầu tư.

3.4 Tiếp tục rà sốt lại hệ thống chính sách thuế và thu ngân sách sửa đổi

Cần bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế theo hướng tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh

doanh, hỗ trợ cho thị trường. Định hướng chính sách thuế và thu NSNN nên theo hướng giảm

thuế suất, mở rộng đối tượng chịu thuế; tăng thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng

không khuyến khích nhập khẩu và các mặt hàng có khả năng sản xuất trong nước, tăng thuế suất

thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm từ khai thác tài nguyên.

3.5 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế, tạo

mọi điều kiện thuận lợi cho DN sản xuất kinh doanh phát triển; đẩy mạnh hạ tầng kỹ thuật, hệ

thống thông tin quản lý tích hợp, có sự liên kết trao đổi giữa các cơ quan thu, các đại lý thuế với

cơ quan kiểm soát chi và ngân hàng thương mại… để phát triển và mở rộng thêm nhiều hình

thức nộp thuế đơn giản, thuận tiện cho người nộp thuế.

3.6 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các tiêu chí phân bổ ngân sách nhà nước

Tiếp tục hồn thiện hệ thống các tiêu chí phân bổ ngân sách theo từng ngành, lĩnh vực, mục tiêu

cụ thể; Thúc đẩy nhanh việc đổi mới cơ chế tài chính đối với lĩnh vực sự nghiệp cơng theo

hướng tăng cường trách nhiệm tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp cơng lập để

đa dạng hố, nâng cao chất lượng dịch vụ và quản lý công, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn

lực NSNN.Kết luận

Chính sách tài khố có tác động rất mạnh tới các vấn đề kinh tế vĩ mô đặc biệt là

đối với mơ hình kinh tế như của Việt Nam hiện nay. Do tầm quan trọng đó, việc cần phải có

những chính sách tài khóa phù hợp để tác động vào nền kinh tế nhằm làm ổn định kinh tế vĩ

mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiềm chế lạm phát là việc làm hết sức cần thiết và cần phải được

quan tâm, đồng thời cơng tác thực hiện chi tiêu của Chính phủ phải được minh bạch, việc

kiểm tra, giám sát cần phải được quan tâm nhiều hơn để các chính sách tài khóa phát huy

được tác dụng như mong đợi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dauda, R.O (2010). Investment in Education and Economic growth in Nigeria: An empirical

evidence, International research journal of finance and economics, 55, pages 158-169

2. Đinh Tuấn Minh và Tô Trung Thành (2012). Đầu tư cơng của Việt Nam: Vì sao yếu kém?,

Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2012: Đối diện với thách thức tái cơ cấu kinh tế, Trung

tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà

Nội.

3. Karimi, M. S. & Khosravi, A. (2010). To Investigation the Relationship between Monetary,

Fiscal Policy and Economic Growth in Iran: Autoregressive Distributed Lag Approach to

Cointegration. American Journal of Applied Sciences, 7(3): 420-424.

4. Nurudeen, A. & Usman, A. (2010). Government Expenditure and Economic Growth in

Nigeria, 1970-2008: A Disaggregated Analysis. Business and Economics Journal, Volume 2010:

BEJ-4.

5. Vũ Đình Ánh (2011). Chính sách tài khóa và vấn đề nợ công ở Việt Nam. Viện nghiên cứu Thị

trường và Giá cả, Bộ Tài chính.

6. http://www.tapchitaichinh.vn/Nghien-cuu-dieu-tra/Phoi-hop-dieu-hanh-chinhsach-taikhoa-tien-te-Kinh-nghiem-qua-khu-bai-hoc-cho-tuong-lai/22848.tctc

7. http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Mot-so-khuyen-nghi-ve-phoihopchinh-sach-tai-khoa-tien-te/22773.tctc8. http://www.tapchitaichinh.vn/Nghien-cuu-trao-doi/Tac-dong-cua-chinh-sach-taikhoadoi-voi-su-phat-trien-kinh-te-Viet-Nam/9189.tctc9. http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177092&item_id= 82340763&p_details=1

10. http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Chinh-sach-tai-khoa-Nhin-lainam2012-va-dinh-huong-2013/20350.tctcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp kiểm soát ngân sách nhà nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×