Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

Tải bản đầy đủ - 0trang

(?) Em hãy cho biết từ khẳng định nào

suy ra khẳng định nào

HS:

(?) nội dung định lý đó cho ta biết điềuHS: biết hai góc đối đỉnh

GV: những điều cho biết trước gọi là

giả thiết còn điều chưa biết là kết luận

và viết tắt là gt và kl

GV: đưa ra ?2

(?) hãy cho biết gl và kl trong định lý

đó

HS:

GV: gọi học sinh lên vẽ hình

HS:

GV: từ nay về sau khi làm bài tập hình

học chúng ta phải viết nội dung định lý

đó dưới dạng gt và klsong thì nó cũng vng góc với đường

thẳng kia

Tính chất 3: Hai đường thẳng phân

biệt cùng song song với một đường

thẳng thứ 3 thì chúng song song với

nhau

Quy ước:

Giả thiết viết là: GT

Kết luận viết là: KL

?2 a, GT : Hai đường thẳng …thứ ba

KL: Thì chúng song song…

b, d

d’

d”

GT: d’// d ; d”// d

KL: d’ // d”Hoạt động 2

2. Chứng minh định lý .

HS: đọc thông tin (sgk-100)

(?) thế nào là chứng minh định lý

VD (sgk-100)

HS:

GV: dùng lập luận để suy từ giả thiết ra

kết luận gọi là chứng minh định lý

Gt 0m là tia phân giác của góc xoz

(?) chứng minh định lý : hai góc tạo bởi

0n là tia phân giác của góc yoz

hai tia phân giác của hai góc kề bù là

 xoz và  yoz kề bù

một góc vuông

0

(?) Dựa vào nội dung định lý hãy ghi gt Kl  mOn =90

và kl của định lý .

Chứng minh: (sgk-100)

HS:

GV: cho học sinh đọc chứng minh (sgk)GV: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các

bước chứng minh

(?) 0m là tia phân giác  x0z thì hãy so Bài tập: 49/101 Sgk.

sánh  m0z và  x0z

A, GT: Từ nếu một…bằng nhau

HS: trả lời

KL: từ thì hai …song song .

GV:  m0z +  z0n =? (*)

b, GT: từ nếu một đường ..song song

HS:

KL: Thì hai …bằng nhau

Vì 0z nằm giữa hai tia 0m và 0n và vì

góc x0z và góc x0y kề bù nên từ * có

điều gì?

HS:

GV: dựa vào chứng minh sẵn trong bảng

phụ chuẩn bị sẵn GV: hệ thống lại cho

học sinh

(?) hãy đọc Bài tập: 49/101 Sgk.

(?) Bài tập cho ta biết điều gì yêu cầu ta

chứng minh điều gì

(?) hãy vẽ hình ghi gt và kl

GV: Cho học sinh làm tại chỗ cho một

em lên bảng chứng minh

GV: gọi học sinh nhận xét bài làm của

bạn

4. Củng cố: 6p

(?) định lý là gì

(?) thế nào là Chứng minh định lý

Làm bài 50 (sgk-101)

a, … thì chúng song song với nhau

c

ab,GT: ac;bbcKL: a // b

5. Hướng dẫn về nhà:1pVề nhà học bài theo Sgk và vở ghi , làm bài tập 51 đến 53 Sgk/ 101-102

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố cho học sinh về định lý và chứng minh

- học sinh biết cách ghi thành thạo định lý dưới dạng gt và kl của định lý

- Hiểu rõ cách cm một định lý

- Rèn kỹ năng chứng minh một định lý cho học sinh

II. CHUẨN BỊ:

GV: Nghiên cứu tài liệu và soạn kỹ giáo án

HS: học thuộc bài cũ và chuẩn bịcc đồ dùng phụcvụ cho tiết học

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1. Ổn định lớp: Sĩ số: 7a ......................................

7b.....................................

1p

2. Kiểm tra bài cũ: 2p

? Thế nào là một định lý . Chứng minh định lý là làm ntn ?

Đáp án: Định lý (sgk -99) + chứng minh định lý (sgk-100)

3. Bài mới:Hoạt động của thầy và trò

GV: Đưa ra bài 50(sgk-101)

HS: tìm hiểu

Gọi một học sinh lên làm

GV: nhận xét sửa sai nếu cóNội dung

Bài tập; 50- Sgk/ 101

a. …. Chúng song song với nhau

b. Vẽ hìnhGT

KL

GV: Đưa ra bài 51 (sgk-101 )a  c; b  c

a // bBài tập 51 / 101

HS: tìm hiểu

(?) Nêu định lý về một đường thẳng

vng góc với một trong hai đường a. Nếu một đường thẳng vng góc với

một trong 2 đường thẳng song song thì

thẳng song song .

nó vng góc với đường thẳng còn lại ậi

HS: Vẽ hình minh hoạ

a

ghi gt và kl của định lý

HS: hãy nhận xét bài làm của bạn

GV: chốt lại

b

c

làm bài tập 52 / 101: (hình 36-sgk-101)

Gt

OKla// b ; b  c

c aBài tập 52 Sgk/ 101

Gt  O1 đối đỉnh với  O3GV: gọi một em học sinh lên bảng hoàn

Kl  O1 =  O3

thành

HS: khác hãy nhận xét bài làm của bạn Chứng minh :

GV: nhận xét những chỗ sai và uốn nắn  O1 +  O2 = 180 vì  O1 và  O2 là

hai góc kề bù

cho học sinh

 O3 +  O2 = 180 vì  O3 ,  O2 kề O1 +  O2 =  O3 +  O2

(Căn cứ và = 180 0 )

 O1 =  O3 ( Căn cứ vào  O2 chung

Làm bài tập 53 / 101

Bài tập: 53 / 102

HS: lên vẽ hình

a/ Vẽ hình:

(?) Gt là phần nào. KL là phần nào?

HS: trả lời

GV: Nhận xét phần hình vẽ củả học

sinh

b,

HS Hãy điền vào chỗ trốngyêu cầu học sinh làm từng ý

HS khác nhận xét bài làm của bạn

GV: nhận xét uốn nắn đánh giá chỗ sai (

nếu có )4. Củng cố: 1p

(?) Định lý là gì

(?) Cho biết cấu trúc củ định lý

5. Hướng dẫn về nhà : 1p

Xem lại các bài tập đã chữa

Chuẩn bị bài mới

Rút kinh nghiệmGt

Klxx' cắt yy’ tại 0

 x0y = 90y0x’ ; x’0y’ ; y’0x đều là góc

vng

c. Điền vào chỗ trống

1. ( vì kề bù )

2. ( căn cư vào 1 )

3. ( căn cứ vào 2)

4. ( vì hai góc đối đỉnh )

5. ( căn cứ vào gt )

6. ( vì hai góc đối đỉnh )ƠN TẬP CHƯƠNG I

, vận dụng tính chất của các đường thẳng vng góc hay song song .

II. CHUẨN BỊ:

GV: Nghiên cứu tài liệu và soạn kỹ giáo án

HS: học thuộc bài cũ và chuẩn bịcc đồ dùng phụcvụ cho tiết học

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1. Ổn định lớp: Sĩ số 7a ..........................................

7b ........................................

1p

2. Kiểm tra bài cũ: ( Kết hợp với việc ôn tập chương)

3. Bài mới: 41p

Hoạt động 1: ( lý thuyết)

Hình 1 cho ta biết kiến thức gì .

HS: hai góc đối đỉnhCho các hình vẽ sau:

H1:

Hai góc đối đỉnhH2:

(?) Hình 2 cho ta biết kiến thức gì

( hai đường thẳng song song và hai cặp

góc so le trong )

(?) Hình 3 này cho ta biết điều gì

HS: trả lời

( Ba đường thẳng song song )(?) hình 4 cho ta biết điều gì

( hai đường thẳng vng góc với một

đường thẳngHai đường thẳng song song và cặp góc

so le trong bằng nhauH3:

Ba đường thẳng song song

H4:d

d’

d”đường thẳng vng góc với một trong

hai đường thẳng song song

H5:(?) hình 5 cho ta kiến thức gì

HS: trả lời

( qua một đỉêm nằm ngoài đường thẳng Một đường thẳng đi qua một điểm và

cho ta chỉ kẻ được một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước

song song với đường thẳng dã cho

(?) Hình6 cho ta biết kiến thức gì

HS:trả lời

H6:

( hai đường thẳng phân biệt cùng vng

góc với một đường thẳng

Hai đt cùng vg với một đường thẳng

(?) Hai góc đối đỉnh có tinh chất gì .( a)

(?) Nêu định nghĩa về hai đường thẳng

vng góc.( b)

(?) Đường trung trực của đoạn thẳng có

tính chất gì .( c)

(?) Hai đường thẳng song song được ký

hiệu như thế nào.( d)

(?) Nừu đường thẳng a cắt đường thẳng

b mà có một cặp góc so le trong bằng

nhau thì có kết luận gì về hai đường

thẳng đó .( e)

(?) Nừu một đường thẳng cắt hai đường

thẳng song song thài cặp góc so le trong

như thế nào với nhau (f )

GV: Bằng những hiểu biết hãy chỉ ra

câu đúng sai trong các phát biểu sau.

GV: Đưa ra câu hỏi ở bảng phụ:

HS:Tìm hiểu và 1 em lên làm

GV: Gọi hs nhận xét và uốn nắn chỗ sai2. Điền vào chỗ trống

a.Hai góc đđ là 2góc có số đo bằng nhau

b. Hai đường thẳng vng góc với nhau

là hai đường thẳng cắt nhau và có một

góc vng

c. Đường trung trực của một đoạn thẳng

là đường thẳng đi qua trng điểm của

đoạn thẳng và vg với đoạn thẳng ấy

d. Đường thẳng a song song với đường

thẳng b được ký hiệu //

e. Nếu đường thẳng thẳng a cắt đường

thẳng b tạo thành cặp góc so le trong

bằng nhau thì a//b

f. Nếu một đường thẳng cắt hai đường

thẳng song song thì tạo thành cặp góc so

le trong bằng nhau

3. Chỉ câu đúng sai

a. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau ( Đ )

b. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh ( s )

c. Hai đường thẳng vng góc thì cắt

nhau ( Đ )Hoạt động 2 : Bài tập

Bài tập 54: (sgk-103)

GV: Đưa ra bài tập 54 (sgk-103) và hình Các đường thẳng vng góc là :

vẽ 37 (sgk-103)

d3  d4 ; d3  d5 ; d3  d7 ; d1  d8

HS: Quan sát tìm hiểu

d1  d2

Các đường thẳng song song là:

d4 // d5 ; d4 // d7 ; d5 // d7 ; d2 // d8

4. Củng cố: 2p

(?) thế nào là hai đường thẳng vuông góc

(?) hai đường thẳng song song thì có tính chất gì

(?) Nêu nội dung tiên đề ơcơlít

5. Hướng dẫn về nhà:1p

- Học theo vở ghi và Sgk , làm bài tập 55 – 60/ Sgk 103-104

IV. Rút kinh nghiệm:ÔN TẬP CHƯƠNG I (tiết 2)

A. MỤC TIÊU:

-Hệ thống hoá kiến thức về đường thẳng vng góc , đường thẳng song song

.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ để vẽ hai đường thẳng vng góc , hai

đường thẳng song song ,

- Biết cách kiểm tra hai đường thẳng cho trước có vng góc với nhau hay

khơng .

- Biết suy luận , vận dụng tính chất của các đường thẳng vng góc hay song

song .

B. CHUẨN BỊ:

* GV: Nghiên cứu tài liệu và soạn kỹ giáo án, bảng phụ, thước thẳng

* HS: học thuộc bài cũ và chuẩn bị đồ dùng phục vụ cho tiết học

C. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

I. Ổn định lớp: Sĩ số:

7a :...........................................

7b: ..........................................1p

II. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp với ôn tập

III. Bài mới :

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

GV: đưa ra bài tập 55 / 103 Sgk

Bài tập 55 / 103

HS: tìm hiểu

Vẽ hình.

a. vẽ đường thẳng vng góc với d đi

qau điẻm M và N

( học sinh lên bảng vẽ hình )

b. Vẽ các đường thẳng đi qua điểm M và

N song song với e

HS: Nhận xét cách vẽ hình của bạn

GV: Nhận xét và uốn nắn sai sót của

bạn

GV: Đưa ra bài tập 56 (sgk-104)

Bài tập 56/ 104

HS: tìm hiểu

GV: ? Hãy nêu tính chất của đường

trung trựcHS: Dựa vào tính chất đó hãy vẽ hình

GV: cho hs nhận xét bài làm của bạn

(?) Đọc và làm bài tập 57 (sgk-104)

GV: vẽ hình lên bảng

Học sinh vẽ hình theo chỉ dẫn của thày

giáo

(?) Bài tốn cho ta biết gì u cầu ta tìmHS: Tính  O1

Tính  O2

Tính x = (?)

HS: lên làm

GV: Nhận xét bài làm của bạn

GV: Uốn nắn những chỗ sai của học

sinh

bài tập 58 Sgk

GV: vẽ hình và học sinh vẽ theo

(?) bài tập cho ta biết gì yêu cầu ta tìn(?) em có nhận xét gì về vị trí của a với

c của b với c

(?) a và b có vị trí như thế nào

(?) tìm x bằng cách nào

GV: cho học sinh làm tai chỗ và gọi

một em đại diện lên bảng trình bày

GV: nhận xétBài tập 57 / 104Ta có  O1 = 380 ( hai góc so le trong )

 O2 = 1800 – 1320 = 480

( hai góc trong cùng phía )

x =  O1 +  O1 = 380 + 480 = 860Bài tập 58/104Ta có x = 1800 - 1150 = 650

Vì a  c ; b  c => a // b

Góc 1150 và x ở vị trí trong cùng phía

nên ta có x 650

(?) Tương tự như bài tập trên em làm Bài tập 59 / 104

bài tập 59

Theo hình vẽ ta có

 E1 = 600 ( vì hai góc so le trong )

GV: yêu câu học sinh lên bảng trình  G2 = 1100 ( vì hai góc đồng vị)

bày

 G3 = 1800 - 1100 = 700 ( vì hai góc kề

HS: Gọi học sinh nhận xét bài làm của bù )

bạn

 D4 = 1100 ( vì hai góc đối đỉnh )

4. Củng cố:1pTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×