Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ MÃ NGUỒN CỦA

THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ MÃ NGUỒN CỦA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quản lý bán hàng-Ngơn ngữ lập trình Visual Basic.NET 2008.

-Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng SQL Server 2005.

II. Giao Diện:1. Form Chính:Khoa: Cơng nghệ thơng tinTrang 35Quản lý bán hàngTa thiết kế form chính gồm hệ thống menu trên đó gồm có 4

menu con: Hệ thống, cập nhật, tìm kiếm, báo cáo trong đó lại có

những menu con như hình dưới đây.Khoa: Cơng nghệ thơng tinTrang 36Quản lý bán hàng2.Form Đăng NhậpKhoa: Công nghệ thông tinTrang 37Quản lý bán hàng

3.Form Cập Nhật:Cập Nhật Sản PhẩmTa thiết kế form cập nhật sản phẩm gồm có 4 menu con: Mã

sản phẩm,Tên sản phẩm, Số Lượng, Đơn giá.Khoa: Công nghệ thông tinTrang 38Quản lý bán hàng

Cập Nhật Nhân ViênTa thiết kế form cập nhật nhân viên gồm có 6 menu con:

Mã nhân viên, Tên nhân viên,Địa chỉ, Ngày sinh, Điện thoại, Giới

tính.Khoa: Công nghệ thông tinTrang 39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ MÃ NGUỒN CỦA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×