Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyên tắc xác định âm vị

Nguyên tắc xác định âm vị

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Nguyên tắc xác định âm vị

 Nguyên tắc 2: Nếu hai âm tố xuất hiện ở cùng

một vị trí và khơng thể thay thế cho nhau

được mà khơng có sự thay đổi nghĩa của các

từ hoặc không làm từ trở nên khơng thể nhận

diện được thì hai âm tố này là những thể hiện

ngữ âm của hai âm vị khác nhau.4. Nguyên tắc xác định âm vị

Nguyên tắc 3: Nếu hai âm tố của một ngơn

ngữ có quan hệ về âm học hoặc cấu âm,

không bao giờ xuất hiện ở cùng một bối cảnh

thì chúng được xem như những biến thể kết

hợp của cùng một âm vị.4. Nguyên tắc xác định âm vị

 Nguyên tắc 4: Hai âm tố thoả những điều kiện

của nguyên tắc 3 nhưng mặt khác có thể vẫn

chưa được xem như những biến thể của cùng

một âm vị, nếu trong một ngơn ngữ, chúng có

thể xuất hiện kế tiếp nhau, tức là nếu chúng

là thành phần của một chuỗi âm tố mà ở

những vị trí của các âm tố, một trong những

âm tố đó cũng có thể xuất hiện độc lập.4. Nguyên tắc xác định âm vị

 Âm vị đơn và sự kết hợp âm vị

 Nguyên tắc 1: Trong một ngôn ngữ, chỉ những

sự kết hợp âm tố mà các bộ phận cấu thành

nó khơng được phân bố trên hai âm tiết thì sự

kết hợp âm tố này được xem như sự thể hiện

của những âm vị đơn.4. Nguyên tắc xác định âm vị

 Nguyên tắc 2: Một kết hợp âm tố có thể được

giải thích là sự thể hiện của một âm vị đơn

chỉ với điều kiện nó được tạo ra bởi hoạt động

cấu âm thuần nhất hoặc bởi sự phân giải của

một phức hợp cấu âm.4. Nguyên tắc xác định âm vị

 Nguyên tắc 3: Một kết hợp các âm tố có thể

được xem như sự thể hiện của một âm vị đơn

chỉ với điều kiện thời gian phát âm của nó

khơng vượt quá thời gian thể hiện của các âm

vị khác xuất hiện trong cùng một ngôn ngữ.4. Nguyên tắc xác định âm vị

 Nguyên tắc 4: Một kết hợp ngữ âm phải được

đánh giá là sự thể hiện của một âm vị đơn

nếu nó xuất hiện ở những vị trí mà các tổ hợp

âm vị không được phép xuất hiện trong ngôn

ngữ tương ứng.4. Nguyên tắc xác định âm vị

 Nguyên tắc 5: Một kết hợp những âm tố phải

được xem là sự thể hiện của một âm vị đơn

nếu kết hợp này tạo nên sự cân đối trong

danh sách liệt kê âm vị học.4. Nguyên tắc xác định âm vị

 Nguyên tắc 6: Nếu một thành tố của một tổ

hợp âm tố tiềm tàng khơng thể được giải

thích như một biến thể kết hợp của bất cứ

một âm vị nào trong cùng một ngơn ngữ, thì

tồn bộ tổ hợp âm tố đó phải được xem như

sự thể hiện của một âm vị đơn.4. Nguyên tắc xác định âm vị

 Nguyên tắc 7: Nếu một âm tố đơn lẻ và một

tổ hợp các âm tố tương ứng với điều kiện tiên

quyết về ngữ âm trên có quan hệ biến thể kết

hợp hoặc biến thể tự do thì tổ hợp âm tố phải

được coi như sự thể hiện của một chuỗi âm vị,

âm tố đơn lẻ cũng phải được xem là sự thể

hiện của cùng chuỗi âm vị này.5. Phân tích âm vị học

 Phân xuất và xác định âm vị: Xác định hệ

thống âm vị là nhiệm vụ quan trọng nhất khi

nghiên cứu cơ cấu ngữ âm của một ngôn ngữ.05/13/18cuonglekhac@hcmussh.edu.vn108Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên tắc xác định âm vị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×