Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 4. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Chương 4. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2 Cấu trúc bộ DC-DCHình 4.1 Sơ đồ khối hệ thống điện mặt trời nối lưới sử dụng bộ biến đổi nguồn

áp khơng cách lyHình 4.2 Bộ biến đổi DC- DC tăng áp

Quan hệ giữa điện áp ra và điện áp vào bộ biến đổi cho như 1

ìï

ïï D = t x

ïï

Ts

í

ïï

Vout

1

=

ïï M ( D ) =

V pv

1- D

ïïỵ11\* MERGEFORMAT ()Với Ts là chu kỳ đóng cắt còn tx là thời gian đóng van Q1.

Dòng điện ra bộ DC-DC là Iout có quan hệ với dòng điện đi ra từ PMT (IL) theo

I out = (1- D).I L22\* MERGEFORMAT ()Từ 1 ta có quan hệ3, rõ ràng muốn thay đổi giá trị điện áp ra của Pin mặt trời nhằm thực

hiện thuật tốn bám cơng suất cực đại ta có thể thay đổi hệ số điều chế D.V pv = (1- D )Vout33\* MERGEFORMAT ()4.3 Cấu trúc điều khiển bộ DC-DC

Cấu trúc điều khiển bộ DC-DC cho như trên hình 4.3. Thuật tốn bám cơng suất

cực đại sẽ cho ra giá trị D, là đầu vào khối PWM nhằm tạo ra xung điều khiển bộ DCDC.Hình 4.3 Cấu trúc điều khiển bộ DC/DC Boost4.4 Mơ phỏng phần mềm Matlab&SimulinkHình 4.4 Sơ đồ mô phỏng bộ DC-DC tăng áp

Sơ đồ mô phỏng bộ biến đổi DC-DC cho như trên

Với các tham số mô phỏng như sau:Đánh giá kết quả:

Sau khi mô phỏng trên phần mềm Matlab&Simulink thì cơ bản phù hợp

với lý thuyết đưa ra.

Các điện áp đến thời điểm 0.09s thì ổn định . Dòng ra PV và Cơng suất đến

thời điểm 0.09s cũng chạy ổn định .KẾT LUẬN

Trên đây chúng em đã trình bày tất cả những cơ sở lỳ thuyết xoay quanh đề tài

“Thiết kế nguồn phát pin mặt trời cấp điện cho chiếu sáng tại nhà chờ xe buýt”

mà chúng em đã thu thập được, từ đó vận dụng và tính tốn thiết kế hệ thống nguồn

điện mặt trời. Sau khi hoàn thành đề tài này đã giúp em đạt được những vấn đề sau:

Tìm hiểu được những ứng dụng của năng lượng mặt trời

o Nguyên lý và cấu tạo của pin năng lượng mặt trời.

o Những ứng dụng cụ thể của pin năng lượng mặt trời.

Tìm hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một hệ thống nguồn điện

mặt trời mặt trời.

o Tìm hiểu được các thành phần cấu tạo lên một hệ thống lưới điện mặt

trời.Tài liệu tham khảo

Samer Said, Ahmed Massoud, Mohieddine Benammar and Shehab Ahmed,

”A Matlab/Simulink-Based Photovoltaic Array Model Employing

SimPowerSystems Toolbox”, Journal of Energy and Power Engineering, 6- 2012.

Huan-Liang Tsai, Ci-Siang Tu, and Yi-Jie Su, “Development of Generalized

Photovoltaic Model Using MATLAB/SIMULINK”, Proceedings of the World

Congress on Engineering and Computer Science, 2008.

Subarto Kumar Ghosh, Mohammad Hasanuzzaman Shawon, Ashifur

Rahman, Rifat Abdullah “Modeling of PV Array and Analysis of Different

Parameters”, International Journal of Advancements in Research & Technology,

Volume 2, Issue 5, May-2013.

Aryuanto Soetedjo, Abraham Lomi, Yusuf Ismail Nakhoda, Awan Uji

Krismanto, “Modeling of Maximum Power Point Tracking Controller for Solar

Power System”, TELKOMNIKA, Vol.10, No.3, July 2012.

Fu Qiang, Tong Nan, “A Strategy Research on MPPT Technique in

Photovoltaic Power Generation System”, TELKOMNIKA, Vol. 11, No. 12,

December-2013.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×