Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiến trình mã hóa được mô tả ở đây của mật mã dòng và mật mã khối được gọi là chế độ mã hóa ECB ( Electronic Code Block). Chế độ mã hóa ECB có đặc điểm là cùng một đầu vào plaintext sẽ luôn sinh ra cùng một đầu ra ciphertext. Đây chính là một nguy cơ bảo

Tiến trình mã hóa được mô tả ở đây của mật mã dòng và mật mã khối được gọi là chế độ mã hóa ECB ( Electronic Code Block). Chế độ mã hóa ECB có đặc điểm là cùng một đầu vào plaintext sẽ luôn sinh ra cùng một đầu ra ciphertext. Đây chính là một nguy cơ bảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiến trình mã hóa được mô tả ở đây của mật mã dòng và mật mã khối được gọi là chế độ mã hóa ECB ( Electronic Code Block). Chế độ mã hóa ECB có đặc điểm là cùng một đầu vào plaintext sẽ luôn sinh ra cùng một đầu ra ciphertext. Đây chính là một nguy cơ bảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×