Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
-Sau đó tùy trường hợp mà ta cài nhiệt độ cảnh báo vào HPr(nhiệt độ cảnh báo cao) và LPr(nhiệt độ cảnh báo thấp).

-Sau đó tùy trường hợp mà ta cài nhiệt độ cảnh báo vào HPr(nhiệt độ cảnh báo cao) và LPr(nhiệt độ cảnh báo thấp).

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Sau đó tùy trường hợp mà ta cài nhiệt độ cảnh báo vào HPr(nhiệt độ cảnh báo cao) và LPr(nhiệt độ cảnh báo thấp).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×