Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp5.2. Độ ẩm

Bảng 5.2: Kết quả độ ẩm nhóm sản phẩm có thương hiệu

MẫuG (g)G1 (g)G2 (g)Độ ẩm (%)145,572355,574454,66129,13250,687960,692959,576011,16347,542357,543556,522510,21455,765465,767464,77689,90555,763865,765464,701710,64681,174991,191790,32328,67747,567257,568756,61469,54850,657060,660460,03526,25945,684255,690954,72539,651055,459165,463364,215812,47Bảng 5.3: Kết quả độ ẩm nhóm sản phẩm khơng có thương hiệu61MẫuG (g)G1 (g)G2 (g)Độ ẩm (%)1145,379955,385154,163312,211282,915092,922591,685112,361347,571057,571156,566310.051445,380555,383754,42979,541547,568057,584356,61069,681649,076559,07957,759213,191747,571057,57556,74518,301847,568657,571556,148514,231982,640292,646591,78628,602044,493254,493353,52939,64Luận văn tốt nghiệp

Nhận xét:

Dựa vào bảng số liệu trên chúng tôi nhận thấy kết quả độ ẩm của các mẫu tươngđối thấp, cao nhất là 14,23%, thấp nhất là 6,25%. Theo tiêu chuẩn TCVN 6026-95: giá

trị độ ẩm phải đạt từ 17-18% nên các mẫu kiểm tra đều đạt tiêu chuẩn này.

Độ ẩm của các mẫu lạp xưởng lấy từ chợ cao hơn độ ẩm của các mẫu có thương

hiệu. Nguyên nhân có thể là do các mẫu có thương hiệu được chế biến có qua cơng

đoạn sấy bằng máy và bao gói chân khơng, còn các mẫu lấy từ chợ chỉ được làm khô

tự nhiên bằng ánh nắng mặt trời nên nhiệt độ khơng ổn định, khơng được bao bì cẩn

thận.5.3. Amoniac

Bảng 5.4: Kết quả hàm lượng amoniac nhóm sản phẩm có thương hiệu62Hàm lượngMẫuN (ml)n (ml)P (g)1109,6010,00206,802109,5010,00198,503109,5010,00238,504109,4510,00359,355109,5010,00188,506109,4010,002610,207109,4510,00129,358109,3010,003211,909109,2010,003413,6010109,4010,005710,20NH3 (mg/100 g)Luận văn tốt nghiệpBảng 5.5: Kết quả hàm lượng amoniac nhóm sản phẩm khơng có thương hiệuHàm lượngMẫuN (ml)n (ml)P (g)11109,4010,001210,2012108,8010,003720,4013109,5010,00078,5014109,3010,000011,9015109,5010,00238,5016109,4510,00199,3517109,6010,00346,8018109,1010,001615,3019109,2010,002713,6020108,7010,003322,10NH3 (mg/100 g)Nhận xét:

Dựa vào bảng số liệu trên chúng tôi nhận thấy mẫu có hàm lượng amoniac caonhất chỉ đạt 22,1 mg/100 g. Theo tiêu chuẩn TCVN 4835-89: hàm lượng amoniac phải

nhỏ hơn 40 mg/100 g nên tất cả các mẫu kiểm tra đều đạt chỉ tiêu này. Điều này chứng

tỏ các mẫu lạp xưởng khảo sát đều được chế biến từ nguyên liệu tươi có chất lượng.63Luận văn tốt nghiệp5.4. Protit

Bảng 5.6: Kết quả protit nhóm sản phẩm có thương hiệu

MẫuV1 (ml)V2 (ml)m (g)P (g/100 g)Công bố trên

nhãn (g/100 g)Kết quả1107,500,100221,8321,4Đạt2108,100,100916,4822,0Không đạt3107,800,100319,1918,6Đạt4108,650,100111,8019,0Không đạt5108,600,100512,1922,4Không đạt6108,300,100614,7917,4Không đạt7107,900,100318,3217,2Đạt8108,200,100215,7216,8Không đạt9108,400,100613,9212,0Đạt10108,100,100416,5617,2ĐạtBảng 5.7: Kết quả protit nhóm sản phẩm khơng có thương hiệu64MẫuV1 (ml)V2 (ml)m (g)P (g/100 g)11107,200,100024,5012107,300,100323,5513108,600,100212,2314108,500,100813,0215106,750,100428,3216108,900,10029,6117107,650,100520,4618108,500,100913,0119107,800,100519,1720107,600,100420,92Luận văn tốt nghiệp

Nhận xét:

Trong nhóm sản phẩm có thương hiệu có 5 mẫu khơng đúng như cơng bố trênnhãn. Qua đây cho thấy trong quá trình phơi sấy đã làm mất đi một lượng protit khá

lớn.

Nhóm sản phẩm khơng có thương hiệu có hàm lượng protit tương đối cao hơn so

với nhóm sản phẩm có thương hiệu.5.5. Lipit

Bảng 5.8: Kết quả lipit nhóm sản phẩm có thương hiệuMẫu65P1 (g)P (g)G (g)Công bốHàm lượng

(%)trên nhãnKết quả(%)145,379545,71211,003333,1533,2Đạt244,492344,87291,002737,9635,8Đạt345,369045,69911,001332,9731,9Đạt447,571547,97191,002539,9429,4Đạt547,567047,79331,001822,5943,5Không đạt649,076949,40331,002232,5733,5Không đạt749,075149,29471,000221,9628,1Không đạt850,678550,09621,003122,7030,4Không đạt945,372645,69771,003732,3935,8Không đạt1049,066549,43811,005336,9636,2ĐạtLuận văn tốt nghiệpBảng 5.9: Kết quả lipit nhóm sản phẩm khơng có thương hiệuMẫuP1 (g)P (g)G (g)Hàm lượng

(%)1145,380545,70211,001632,111247,568047,92421,001135,581355,765456,17001,001440,401449,076249,47131,002039,431550,687951,10621,002741,721655,763656,07451,001231,051745,380445,85321,001747,201850,688251,09831,002440,011947,565648,03191,001246,572045,290645,61471,003832,29Nhận xét:

Trong nhóm sản phẩm có thương hiệu có 5 mẫu khơng đúng như đã cơng bố trênnhãn. Trong nhóm sản phẩm lấy từ các chợ đều có hàm lượng lipit cao, thấp nhất là

31,05%, cao nhất là 47,2%. Do đặc điểm của loại thực phẩm này được chế biến từ thịt

và mỡ nên sản phẩm thường có hàm lượng lipit cao.5.6. Nitrit

Bảng 5.10: Kết quả đo độ hấp thụ của các dung dịch chuẩn

Bình012345678mg/l NO2-00,020,050,100,150,200,250,300,35Độ hấp thụ00,0320,0870,1860,2880,3580,4510,5350,62666Luận văn tốt nghiệpHình 5.1: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa độ hấp thụ và nồng độ NO2Phương trình đường chuẩn: y = 1,7914x + 0,0021

x: nồng độ NO2-Trong đóy: độ hấp thụ

Bảng 5.11: Kết quả xác định nitrit nhóm sản phẩm có thương hiệu67Hàm lượng nitritMẫuĐộ hấp thụNồng độ10,1250,06860627,44220,1980,10935643,74230,2010,1110344,41240,0890,0485119,40450,1040,05688322,75360,1760,09707538,83070,1220,06693126,77080,0850,04627718,51190,1380,07586230,345100,1420,07809531,240(mg/100 g)Luận văn tốt nghiệpBảng 5.12: Kết quả xác định nitrit nhóm sản phẩm khơng có thương hiệu

Hàm lượng nitritMẫuĐộ hấp thụNồng độ110,1530,08423633,694120,2020,11158944,635130,1660,09149336,597140,2440,13503454,014150,1710,09428437,714160,3040,16852767,411170,2860,15847963,392180,1990,10991443,966190,310,17187768,751200,1350,07418829,675(mg/100 g) Nhận xét:Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy hàm lượng nitrit của các mẫu kiểm tra cao nhất

là 68,751 mg/100 g. Theo tiêu chuẩn TCVN 7049-2002: hàm lượng nitrit phải nhỏ hơn

167 mg/100 g nên các mẫu kiểm tra đều đạt chỉ tiêu này.

Hàm lượng nitrit của các mẫu lấy từ chợ khá cao so với các mẫu có thương

hiệu. Có thể do sản xuất thủ cơng nên cho hàm lượng nitrit khá nhiều để giữ sản phẩm

được lâu khi mua bán sản phẩm ngoài trời mà khơng được bao bì cẩn thận.68Luận văn tốt nghiệp5.7. Phẩm màu

Nhóm sản phẩm có thương hiệuHình 5.2: Sắc ký giấy từ mẫu 1-5Hình 5.3: Sắc ký giấy từ mẫu 6-10

69Luận văn tốt nghiệp

 Nhóm sản phẩm khơng có thương hiệuHình 5.4: Sắc ký giấy từ mẫu 11-15Hình 5.5: Sắc ký giấy từ mẫu 16-20

70Luận văn tốt nghiệpBảng 5.13: Kết quả xác định phẩm màu nhóm sản phẩm có thương hiệu

MẫuabRfKết quảChuẩn5,8150,387E124Chuẩn4,3150,287E123Chuẩn3,1150,207E12215,83150,389E1240,390E1240,207E12223,11535,91150,394E12445,85150,390E1240,393E1240,210E1220,385E1240,380E1240,280E1235

6

7715,855,9

3,15

5,78

5,7

4,215

15

1585,75150,383E12495,8150,387E124105,73150,382E124Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×