Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giai các bài thách thc vol.3

Giai các bài thách thc vol.3

Tải bản đầy đủ - 0trang

The art of Mathematics — 39/48

Thử thách 2. Cho a, b, c là số thực dương thỏa mãn a + b + c = 3. Chứng minh rằnga

4( a3 + bc)3+b

4(b3 + ca)3c+4(c3 + ab)33

2abcĐề xuất bởi Lê Minh CườngLời giải 1 của Nguyễn Đức Việt

Theo bất đẳng thức AM-GM, ta có

a

334 ( a3 + bc)a

=8. a3 bc1

26a3

bc1

121

+a+a+a+1+1

bcTương tự, ta có

a

34( a3 + bc)+b

34(b3 + ca)+c

31

1

1

+ + + 15

ab bc ca1

124(c3 + ab)Ta cần chứng minh rằng

1

121

1

1

3

+ + + 15

ab bc ca

2abc

1

1

1

1

1

1

1+ + + 15

+

+

12 ab bc ca

2ab 2bc 2ca

1

1

1

+ +

3ab bc ca

Bất đẳng thức trên đúng theo bất đẳng thức AM-GM và CBS:

1

1

1

+ +

ab bc ca9

ab + bc + ca27( a + b + c )2=3Vậy ta có điều phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi a = b = c = 1.Lời giải 2 của Đặng Tiến Dũng

Theo bất đẳng thức AM-GM, ta có

a

34( a3 + bc)+Mặt khác ta có

abcb

34(b3 + ca)+c

34(c3 + ab)( a + b + c )3

= 1 ⇒ abc

27

61

2

6abc ⇒a

a3 bc3

2abc+√

6b

b3 ca36

2 abc+√

6c

c3 abThe art of Mathematics — 40/48Ta cần chứng minh rằng

6a

a3 bc+√

6b+√

6b3 cac

6c3 ab3

abc

3a2 +

3b2 +

3c23Theo bất đẳng thức AM-GM ta có

3a2 +

3

3b2 +a+a+1 b+b+1 c+c+1

+

+

=3

3

3

3c2Thử thách 3. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằnga2( a2 + ab + b2 ) ( a2 + ac + c2 )+b2(b2 + bc + c2 ) (b2 + ba + a2 )+c2(c2 + ca + a2 ) (c2 + cb + b2 )Đề xuất bởi Nguyễn Ngọc TúLời giải 1 của Nguyễn Đức Việt

Bất đẳng thức trên tương đương với∑ a2b2 + bc + c2⇔ 2 ∑ a2 b22a2 + ab + b2b2 + bc + c2( a2 + ac + c2 ) (b2 + bc + c2 )c2 + ca + a2∑ a3 b3 + 2abc ∑ a2 b + ∑ ab2+ 3a2 b2 c2Mặt khác theo bất đẳng thức CBS, ta có( a2 + ac + c2 ) (b2 + bc + c2 )a+c

22+3c2

.

4b+c

22+3c2

4a+c

2b+c

3c2

+

2

4Tương tự, ta có

LHS2 ∑ a2 b2a+c

2b+c

3c2

+

2

4Đặt x = ab, y = bc, z = ca, ta quy bài toán về

2 ∑ a2 b2a+c

2b+⇔ x3 + y3 + z3 + 3xyzc

3c2

+

2

4∑ a3 b3 + 2abc ∑ a2 b + ∑ ab2x2 y + xy2 + y2 z + yz2 + x2 z + xz2Đúng theo bất đẳng thức Schur bậc 3.Lời giải 2 của Nguyễn Ngọc Tú+ 3a2 b2 c21The art of Mathematics — 41/48Áp dụng bất đẳng thức Cauchy - Schwarz, ta cóa21

( a2 + ab + b2 ) ( a2 + ac + c2 )( a2 + ab + b2 ) ( a2 + ac + c2 )

a2 + b2

a2

+

=∑ 2( a + ab + b2 ) ( a2 + ac + c2 )

( a2 + ab + b2 ) ( a2 + ac + c2 ) (b2 + bc + c2 )

a1

= ∑

2+∑( a2 + ab + b2 ) ( a2 + ac + c2 )2b(b2 + ba + a2 ) (b2 + bc + c2 )a2 + ab + b2( a2 + ab + b2 )( a2 + ac + c2 ) (b2 + bc + c2 )

a2 + ab + b2

∑ (a2 + ab + b2 ) (a2 + ac + c2 ) (b2 + bc + c2 )

1

=∑

2

2

2

( a + ab + b ) ( a + ac + c2 ) (b2 + bc + c2 )

Vậy

a2( a2 + ab + b2 ) ( a2 + ac + c2 )+b2(b2 + bc + c2 ) (b2 + ba + a2 )+c2(c2 + ca + a2 ) (c2 + cb + b2 )Lời giải 3 của Đỗ Quốc Chính

Ta cóa2( a2 + ab + b2 ) ( a2 + ac + c2 )

=a2( a2 + ab + b2 ) ( a2 + ac + c2 )

( a2 + ab + b2 ) ( a2 + ac + c2 )3c2

c 2 3c2

.

b+

+

4

2

4

=

( a2 + ab + b2 ) ( a2 + ac + c2 )

c

c

3c2

a2 a +

b+

+

2

2

4

2

2

2

( a + ab + b ) ( a + ac + c2 )

a2 a2 + ab + ca + 2bc

1

= . 2

2 ( a + ab + b2 ) ( a2 + ac + c2 )

a2a+c 2

2+Vậya2( a2 + ab + b2 ) ( a2 + ac + c2 )Dành cho THPTa2 a2 + ab + ca + 2bc

1

.∑ 2

=1

2

( a + ab + b2 ) ( a2 + ac + c2 )1The art of Mathematics — 42/48

Thử thách 4. Chứng minh rằng bất đẳng thức sau luôn đúng với mọi số thực dương a, b, ca3 + b3 + c3

abcb2 + c2 1

+

2

b1

ac2 + a2 1

+

2

ca2 + b2

2Đề xuất bởi Nguyễn Việt HùngLời giải 1 của Diego Alvariz

Ta có

1

a=b2 + c2 1 c2 + a2 1 a2 + b2

+

+

2

b

2

c

2

1 b2 + c2

1 c2 + a2

1 a2 + b2

.

+

.

+

.

a 2a

b 2b

c

2c

b2 + c2 c2 + a2 a2 + b2

+

+

2a

2b

2c1 1 1

+ +

a b c=1

abc1

. ( ab + bc + ca) ( ab3 + a3 b + ac3 + a3 c + bc3 + b3 c)

2Mặt khác ta có

a2 + b2 + c2

a2 + b2 + c22

23 ab3 + ac3 + bc3

3 a3 b + b3 c + ac3Vì vậy

1

1

. ( ab + bc + ca) ( ab3 + a3 b + ac3 + a3 c + bc3 + b3 c)

abc 2

a2 + b2 + c2 √. ab + bc + ca

3abc

Nhưng theo bất đẳng thức Chebyshev, ta có

a2 + b2 + c2 √. ab + bc + ca

3abca2 + b2 + c2 ( a + b + c )

3abca3 + b3 + c3

abcVậy

a3 + b3 + c3

abc1

ab2 + c2 1

+

2

bc2 + a2 1

+

2

cLời giải 2 của Triệu Tấn Hưnga2 + b2

2The art of Mathematics — 43/48Ta cóa3 + b3 + c3

1abc

ab2 + c2 1

+

2

bc2 + a2 1

+

2

ca2 + b2

2a3 + b3 + c3 ≥ bcb2 + c2

+ ca

2c2 + a2

+ ab

2a2 + b2

2HayMặt khác theo bất đẳng thức Holder inequality, ta có

a3 + b3a3 + b3 (1 + 1) ≥ a2 + b23Nhưng

a2 + b232= a2 + b2a2 + b2 ≥ 4a2 b2 a2 + b2Vậy

2 a3 + b32Hay

a3 + b3 ≥≥ 4a2 b2 a2 + b2

Tương tự, ta có2abb3 + c3c3 + a3a2 + b22bcb2 + c22cac2 + a2Vậy

a3 + b3 + c3

abc1

ab2 + c2 1

+

2

bc2 + a2 1

+

2

ca2 + b2

2Lời giải 3 của Nguyễn Thanh Hiếu

Ta cóa3 + b3 + c3

1abc

ab2 + c2 1

+

2

bc2 + a2 1

+

2

ca2 + b2

2a3 + b3 + c3 ≥ bcb2 + c2

+ ca

2c2 + a2

+ ab

2a2 + b2

2HayTa cần chứng minh rằng

a3 + b3

≥ ab

2a2 + b2

2Bất đẳng thức trên tương dương với

a3 + b3 ≥

ab.2.aba2 + b2

2The art of Mathematics — 44/48Theo bất đẳng thức AM-GM, ta có

2.

Mặt khác, ta cóaba2 + b2

a2 + b2

( a + b )2

≤ ab +

=

2

2

23

2

(

a

+

b

)

2

ab

(

a

+

b

)

ab( a + b)2

a3 + b3 ≥=

4

4

2Ta chứng minh rằng

a3 + b3

≥ ab

2a2 + b2

2Tương tự ta có

a3 + b3 + c3

abcb2 + c2 1

+

2

b1

ac2 + a2 1

+

2

ca2 + b2

2Lời giải 4 của Đặng Tiến Dũng

Ta có

4 a3 + b3( a + b)3 = ( a + b) a2 + 2ab + b2

2 ab.2( a2 + b2 ) .2ab = 4ab 2 ( a2 + b2 )Vậy

a3 + b3

2abc1

ca2 + b2

2Tương tự ta thu được

b3 + c3

2abc1

ab2 + c2 c3 + a3

,

2

2abca3 + b3 + c3

abc1

ab2 + c2 1

+

2

b1

bc2 + a2

2Vậy

c2 + a2 1

+

2

ca2 + b2

2Thử thách 5. Nếu x, y, z là các số thực dương thỏa mãn x + y + z = 3 thì27 + 6xyz + 5x

y

z

+

+

9 − 4yz 9 − 4zx 9 − 4xy12 ( xy + yz + zx )

Đề xuất bởi Đỗ Quốc ChínhLời giải 1 của Nguyễn Thanh HiếuThe art of Mathematics — 45/48Áp dụng bất đẳng thức Schur ta có

x3 + y3 + z3 + 3xyz ≥ ∑ xy( x + y)⇔ ( x + y + z)( x2 + y2 + x2 ) + 3xyz ≥ 2 ∑ xy( x + y)⇔ 3( x2 + y2 + x2 ) + 9xyz ≥ 2( x + y + z)( xy + yz + zx )

⇔ 3( x + y + z)2 + 9xyz ≥ 12( xy + yz + xz)

⇔ 27 + 9xyz ≥ 12( xy + yz + xz)

12( xy + yz + xz) − 27

⇔ xyz ≥

9Chú ý rằng

4xy ≤ ( x + y)2 < ( x + y + z)2 = 9 ⇔ 9 − 4xy > 0

Ta cóy

z

( x + y + z )2

9

x

+

+=

9 − 4yz 9 − 4zx 9 − 4xy 9( x + y + z) − 12xyz 27 − 12xyzĐặt a = xy + yz + xz, với a ≤( x + y + z )2

= 3. Ta cần chứng minh rằng

327 + 6.12a − 27

+ 5.

99

≥ 12a

12a − 27

27 − 12.

9Bất đẳng thức trên tương đương với

4( a − 3)(16a − 51)

≥0

63 − 16a

Luôn đúng do a ≤ 3.Lời giải 2 của Đặng Tiến Dũng

Đặt p = a + b + c = 3, q = ab + bc + ca, r = abc.

LHS = p3 + 6r + 5 ∑x

; RHS = 4pq

9 − 4yzTheo bất đẳng thức Schur bậc 3 ta có

P = 5∑x

9 − 4yz3rTheo bất đẳng thức Cauchy - Schwarzt, ta có

P = 5∑x

9 − 4yz5.p2

45

=

9p − 12r

27 − 12rThe art of Mathematics — 46/48Ta cần chứng minh rằng

45

27 − 12r3r ⇔ 45 + 36r281rBất đẳng thức trên đúng theo AM-GM.

36r2 + 36

9 9r72rThử thách 6. Cho a1 , a2 , ..., an là các số thực dương, n là số nguyên dương lớn hơn 1. Chứng minhrằng

nn

1

1n − 1 i,j=1,i = j 1 + ai a j1i =1 (1 + a i )2Đề xuất bởi Phạm Hữu HiệpLời giải của Nguyễn Đứcc Việt, Đỗ Quốc Chính

Đầu tiên, ta chứng minh Bổ đề. sau:

Nếu a, b là các số thực dương thì

1(1 + a )+21(1 + b )1

1 + ab2Bất đẳng thức trên được đề xuất bởi Vasile Cirtoaje, 1994.

Chứng minh. Theo bất đẳng thức CBS, ta có

1

b

1

( a + b) b +

a( a + 1)2( a + b) a +( b + 1)2Vậy

1(1 + a )2+11(1 + b )2Nên( a + b) a +

1(1 + a i )2+1

b( a + b) b +1

1 + aj1+21

1 + ai a jHoàn toàn tương tự, ta có

n1i =1 (1 + a i )2n

1

1n − 1 i,j=1,i = j 1 + ai a j1

a=1

1 + abThe art of Mathematics — 47/486. Giải đáp câu đố thú vị: Khung số 4 × 50 trong vol.3

Các bạn hãy chia khung số (xem ảnh phía dưới) ra thành 4 phần bằng nhau về hình dạng và

kích thước sao cho tổng các số của mỗi phần là 50.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giai các bài thách thc vol.3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×