Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả điều tra việc tổ chức hoạt động nhận thức Vật Lý cho học sinh ở một số lớp 10 trường THPT Yên Dũng số 3.

Kết quả điều tra việc tổ chức hoạt động nhận thức Vật Lý cho học sinh ở một số lớp 10 trường THPT Yên Dũng số 3.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vì vậy các bài soạn ở đây đều soạn theo trình tự các hoạt động học tập mà học

sinh phải thực hiện .

Vai trò của giáo viên là tổ chức, hướng dẫn , hỗ trợ các hoạt động của học sinh.

5, Kết quả thí nghiệm :

Trong thời gian thử nghiệm tôi đã cố gắng tận dụng tối đa các cơ hội để có thể

tổ chức các hoạt động nhận thức để học sinh tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến

thức.Trong thời gian thử nghiệm tơi nhận thấy có những chuyển biến rất tốt

trong hoạt động nhận thức của học sinh.Mức độ ghi nhớ, tái hiện kiến thức, kỹ

năng thực hành cũng như thực hiện các thao tác tư duy, suy luận lơ gíc đặc biệt

là khả năng thực hiện các giai đoạn của phương pháp thực nghiệm và khả năng

sáng tạo của học sinh khá lên rất nhiều .

Tuy nhiên vẫn còn một số em tỏ ra lúng túng, ít tham gia xây dựng bài .

Nhưng các em đều làm quen hơn với phương pháp thực nghiệm, đã biết quan

sát , phân tích và giải thích hiện tượng…

Tổng kết và đánh giá quá trình thử nghiệm tối đa thu được một số kết quả sau :

+ Về kiến thức .

Học sinh tự lực chiếm lĩnh và nắm vững kiến thức , khả năng phát biểu các vấn

đề chính xác , rễ ràng hơn . Các giờ học trở nên sôi nổi , học sinh học tập tích

cực , có nhiều sáng tạo .

Bài 29 : Quá trình đẳng nhiệt . Định luật bôi-lơ-ma-vi-ốt

- Học sinh xác định được các thông số trạng thái.

- Bước đầu học sinh làm quen với các dụng cụ thí nghiệm và biết cách làm thí

nghiệm diễn tả ĐL

- Vẽ được đường đẳng nhiệt trong các hệ tọa độ.

- Lớp hiểu bài và phát biểu sôi nổi .

Bài 30 : Q trình đẳng tích ĐL sác-lơ

- Nắm được định nghĩa q trình đẳng tích .- Từ thí nghiệm học sinh đã rút ra được biểu thức và phát biểu thành lời .

- HS tự mình vẽ được đường đẳng tích.

- HS vận dụng vào làm bài tập rất nhanh và khoa học

BÀI 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởng .

+ Học sinh phân biệt được khí thực và khí lí tưởng

+ Qua gợi ý của GV học sinh đã tìm ra được mối liên hệ giũa 3 thông số

+ Từ PTTT học sinh tự mình suy ra được biểu thức của các định luật thực

nghiệm đã học

+ Từ các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích học sinh đã ra được q trình đẳng

áp.

+ Vận dụng được các công thức vào giải các bài tập trong SGK và bài tập giáo

viên đưa ra mà khơng gặp khó khăn nào .

+ Về kỹ năng :

- Hình thành và rèn luyện được các kỹ năng , quan sát, phân tích, so sánh, suy

luận lơ gíc , đưa ra các dự đoán . Bước đầu làm quen với việc đề suất các

phương án thí nghiệm cùng với nhiều kỹ năng khác như phát biểu ý kiến ,

khẳng định và vận dụng kiến thức.

- Về thái độ :

Học sinh mạnh dạn tích cực phát biểu xây dựng bài , chăm chú theo dõi kiến

thức mới , ý thức tổ chức hoạt động được nâng lên, học sinh rất có hứng thú với

buổi học.KẾT LUẬN

Qua thời gian tiến hành khóa luận “ Tích cực hóa nhận thức học sinh lớp 10

THPT trong dạy học một số bài chương V chất khí” Với sự nỗ lực của bản thân

và sự giúp đỡ của các thầy giáo trong tổ phương phap giảng dạy. Tôi đã đạt

được một số kết quả sau:

Bước đầu tôi đã biết tiến hành một đề tài khoa học, biết vận dụng những

kiến thức lý luận chung được học ở nhà trường áp dụng những vấn đề cụ thể vào

giảng dạy ở trường phổ thông,điều này giúp đỡ tơi rất nhiều cho q trình cơng

tác sau khi ra trường.

Đối chiếu với nhiệm vụ của đề tài đặt ra, luận văn đã hoàn thành được

những nhiệm vụ sau:

+ Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong giảng dạy chương V

“Chất Khí” nói riêng cũng như mơn Vật Lý nói chung đã nâng cao chất lượng

dạy học Vật Lý , đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay.

+ Các biện pháp tích cực hóc hoạt động nhận thức cho học sinh được vận

dụng trong đề tài đã có hiệu quả thiết thực trong dạy học Vật Lý ở trường phổ

thông.

+ Phong cách học tập của học sinh chuyển biến tốt, học sinh mạnh dạn

trong phát biểu, trình bầy ý kiến và những vấn đề nảy sinh trong bài học.

Do điều kiện về thời gian còn nhiều hạn chế và mới chỉ là một sinh viên

thực tập tôi chưa có nhiều kinh nghiệm sư pham,vì vậy kết quả của đề tài ít

nhiều mang tính chủ quan. Kính mong thầy cơ và các bạn đống góp ý kiến để

khóa luận của tơi được hồn thiện hơn.

Tơi xin chân thành cảm ơn.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Nguyễn Ngọc Bảo (1995) , Tổ chức hoạt động dạy học ở trường trung

học, NXBGD.

2. Lương Duyên Bình,Nguyễn Xn Chi ,Tơ Giang,Trần Chí Minh,Vũ

Quang ,Bùi Gia Thịnh (2006),SGK Vật Lý 10 , NXBGD.

3.Lương Duyên Bình,Nguyễn Xuân Chi ,Tơ Giang,Trần Chí Minh,Vũ

Quang ,Bùi Gia Thịnh (2006), sách giáo viên Vật Lý 10 ,NXBGD.

4.Đỗ Tất Đạt (1997), Tiếp cận yhiên đại hoạt động dạy học,NXBGDĐại Học Quốc Gia Hà Nội.

5. Nguyễn Văn Đồng, An Văn Chiêu, Nguyễn Trọng Duy,Lưu Văn

Tào(1978), phương pháp dạy học Vật Lý ở trường phổ thông, NXBGD.

6. Trần Thúy Hằng,Đào Thị Thu Thủy(2006),Thiết kế bài giảng 10 tập

II, NXBGD.

7. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng ( 1999) ,Tổ chức hoạt động

nhân thức cho học sinh trong dạy học Vật Lý ở trường phổ thông, NXBGD-Đại

Học Quốc Gia Hà Nội.

8. Văn kiện Đại Hội VIII của Đảng (2001) , NXB Chính trị Quốc Gia

Hà Nội.

9. Tập thể tác giả (1984). Phương pháp giảmg dạy Vật Lý trong nhàtrường phổ thông ở Liên-Xô và CHDC Đức. Tập 1,2 NXBGD.

10. Ivereva N.M (1995),Tích cực hóa tư duy của học sinh trong dạy

học Vật Lý, NXBGD.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả điều tra việc tổ chức hoạt động nhận thức Vật Lý cho học sinh ở một số lớp 10 trường THPT Yên Dũng số 3.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×