Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bản chất của việc dạy và học

Bản chất của việc dạy và học

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hoạt động học là hoạt động được điều khiển có ý thức,tiếp thu tri thức,có kỹ

năng, kỹ sảo.Hơn nữa còn thu được tri thức của chính bản thân mình.Vậy bản

chất của quá trình học tập là quá trình hoạt động nhận thức mang tính tích cực,

tự lực,sáng tạo.

2.3.Cấu chúc của hoạt động học

Theo quan điểm về dạy học, theo lý thuyết hoạt động, thì hoạt động học

cũng như các hoạt động lao động sáng tạo khác.Hoạt động học có cấu chúc

nhiều thành phần, có quan hệ tác động lẫn nhau theo sơ đồ sau:Động cơMục đíchPhươngtiện

điều khiểnHoạt độngHành độngThao tác tư duy2.4.Bản chất của hoạt động dạy học Vật lý

Dạy học Vật lý không phải giảng giải,thuyết minh cho học sinh hiểu được ý

nghĩa của khái niêm, định luật Vật lý một cách đơn thuần mà phải làm cho học

sinh hiểu được chúng vận dụng chúng vào trong thực tế.

Theo quan điểm hiện đại, dạy học Vật lý là tổ chức,hướng dẫn học sinh thực

hiện các hoạt động nhận thức Vật lý để học sinh tái tạo được kiến thức,kinh

nghiệm xã hội và biến chúng thành kiến thức của mình. Đồng thời làm biến đổi

bản thân học sinh, hình thành và phát triển những năng lực,phẩm chất của học

sinh.Khi nói đến cấu trúc chung của tư duy, các thao tác trí tuệ là nền tảng cho

việc học thì giáo viên đóng vai trò chung gian,là người tổ chức kiểm tra định

hướng hành động tự lực của học sinh theo chiến lược hợp lý giúp cho học simh

tự chủ chiễm lĩnh tri thức cho mình, đồng thời hình thành năng lực trí tuệ và

nhân cách tồn diện của học sinh cũng từng bước được phát triển.

2.5.Tình huống học tập trong dạy họcVật lý.

Trong dạy học khi học sinh được lôi cuốn vào hoạt động tích cực,thực hiện

nhiệm vụ mà học sinh đảm nhận, học sinh nhanh chóng nhận thấy sự bất ổn của

tri thức đã có của mình, vấn đề xuất hiện.Trong dạy họcVật lý hay gặp các kiểu

tình huống điển hình sau:Tình huống phát triển,hồn chỉnh,tình huống lựa

chọn,tình huống bế tắc,tình huống tại sao,tình huống ngạc nhiên,bất ngờ….

2.6.Tình huống có vấn đề.

Vấn đề trong dạy học:Dùng để chỉ một khó khăn lớn,một nhiệm vụ nhận thức

mà người học không thể giải quyết được bằng nhận thức và kinh nghiệm có

sẵn,theo một khn mẫu có sẵn.

Tình huống có vấn đề trong dạy học Vật lý :Là tình huống khi học sinh tham

gia thì gặp khó khăn sẽ tự ý thức được vấn đề đó và cảm thấy với khả năng của

mình hi mọng sẽ giải quyết được vấn đề đó.Nghĩa là tình huống đó kích thích

hoạt động nhận thức tích cực của học sinh.Đề xuất vấn đề và giải quyết vấn đề.

3.Các dạng hoạt động nhận thức chủ yếu trong học tập Vật lý ở trường

THPT.

Quan sát tự nhiên để biết được những đặc điểm bên ngoài của các sự vật

hiện tượng.

Tác động vào đối tượng để làm bọc lộ những mối liên hệ,những đặc

tính,bản chất bên trong của chúng.

Phát hiện vấn đề cần nghiên cứu.Phân tích hiện tượng phức tạp than những hiện tượng đơn giản bị chi

phối bởi ít nguyên nhân.

Xây dựng giả thuyết ( lời dự đoán) về nguyên nhân và mối quan hệ của

hiện tuợng quan sát.

Xây dựng ( góp phần xây dựng ) phương án thí nghiệm để kiểm tra hệ

quả giải quyết.

Xử lý thông tin thu thập được để rút ra kết luận chung.

Đánh giá những kết luận thu được từ thực nghiệm.

Khái quát hóa các kết quả nghiên cứu rút ra được từ thực nghiệm những

tính chất hay quy luật hình thành khái niệm,định luật khoa học.

Vận dụng kiến thức khoa học vào trường hợp cụ thể.

3.1.Các phương hướng nghiên cứu chính hiện nay của bộ mơn PPGDVL ở

trường phổ thơng.

Thiết kế tiến trình dạy học các kiến thức theo hướng phát triển hoạt động

nhận thức tự chủ và sáng tạo của học sinh.

Xây dựng sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy học vật lý ở trường

phổ thông.

Xây dựng và sư dụng các phần mềm trong dạy học Vật lý ở trường phổ

thông.

Tổ chức dạy học theo dư án nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học

sinh.

Vận dụng kiến thức khoa học vào trường hợp cụ thể.

4. Các hướng nghiên cứu chính hiện nay của bộ mơn PPGDVL ở trường

phổ thơng.

Thiết kế tiến trình dạy học các kiến thức theo hướng phát triển hoạt động nhận

thức tự chủ và sáng tạo của học sinh.- Xây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy học Vật Lý ở trường

phổ thông.

- Xây dựng và sử dụng các phần mềm trong Vật Lý ở trường phổ thông.

- Tổ chức dạy học theo dự án nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh.

- Xây dựng quy trình, nội dung và hình thức kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ

năng Vật Lý.

5. Những phương pháp dạy học tích cực cần được phát triển ở phổ thông

hiện nay.

Thực hiện việc dạy và học tích cực khơng có nghĩa là gạt bỏ những phưong

pháp dạy học truyền thống. Trong hệ thống các phương pháp dạy học quen

thuộc được đào tạo ở các trường sư phạm ở nước ta từ mấy thập kỉ gần đây cũng

đã có nhiều phương pháp tích cực.

Đơỉ mới phương pháp dạy và học cần có sự kế thừa,phát triển những mặt

tích cực dạy và học quen thuộc, đồng thời cần học hỏi,vận dụng các phương

pháp học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh.Vì vậy chúng ta nên quan

tâm phát triển một số phương pháp sau:

+ Phương pháp vấn đáp ( đàm thoại)

+ Phương pháp dạy và học phát hiện và giải quyết vấn đề

+ Phương pháp dạy và học hợp tác trong nhóm nhỏ.

+ Phương pháp dạy và học theo dự án

Để có một tiết học thành cơng nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên ngồi,

trong đó cơ sở vật chất,thiết bị,trình độ người học là những yếu tố cơ bản nhất.

Giáo viên trong khả năng vật chất thấp nhất mà đảm bảo hiệu quả truyền đạt cao

nhất cho học sinh là giáo viên đó đã thành công, đã lấy người học làm trung tâm.

6. Một số biện pháp nâng cao hoạt động nhận thức của học sinh.

6.1 tạo hứng thú cho học sinh học tập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bản chất của việc dạy và học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×