Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Gỉa thiết khoa học

Gỉa thiết khoa học

Tải bản đầy đủ - 0trang

B.NỘI DUNG

Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG

1. Bản chất của sự học và chức năng của giáo viên trong tổ chức kiểm tra

định hướng và hoạt động.

Dạy học là một dạng hoạt động đặc trưng của loài người nhằm truyền lại

cho thế hệ sau những kinh nghiệm xa hội,tri thức mà lồi người đã tích lũy

được,để biến chúng thành kinh nghiệm,vốn liếng,phẩm chất,năng lực cá nhân

của người học.

Hoạt động dạy và hoạt động học là hai hoạt động có mối liên quan với

nhau, tác động qua lại với nhau.Cả hai hoat động này đều đi đến một mục đích

cuối cùng đó là làm cho học sinh lĩnh hội được tri thức,đồng thời phát hiên ra

năng lực của học sinh.

Quan điểm hiện đai cho rằng quá trình dạy học các tri thức khoa học được

hiểu là quá trình hoạt động của giáo viên và học sinh trong sự tương tác thống

nhất biện chứng của ba thành phần trong hệ thống dạy học.Giáo viên,học sinh,

tư liệu dạy học có thể mơ tả tương tác hệ dạy học theo sơ đồ:Đinh hướngGv

Tổ chứcLH

NThích ứng

Liên hệ

ngược

Tư liêu dạ

học Mơi

trườngHS

Cung cấp tư

liệu Tạo tình

huốngTừ mơ hình này chúng ta có thể thấy :

● Giáo viên (chủ thể của hoạt động dạy )

Giáo viên-- Tư liệu dạy học

+ Tổ chức tư liệu, cung cấp tư liệu.

+ Tạo tình huống cho hoạt động học của học sinh.

Giáo viên học sinh : Tác động trực tiếp giữa giáo viên và học sinh.

+ Định hướng cho hoạt động của học sinh với tư liệu.

+ Định hướng sự tương tác của học sinh với học sinh.

+ Định hướng cho sự liên hệ ngược từ học sinh đến giáo viên.

● Học sinh ( chủ thể của hoạt động học, đối tượng của hoạt động dạy.

+ Tương tác với tư liệu hoạt động dạy.

+ Tương tác với tư liệu hoạt động dạy.

+ Thích ứng với tình huống học tập .

+ Chiếm lĩnh, xây dựng tri thức cho bản thân.

+ Tương tác với giáo viên.

+ Tương tác với học sinh

Thông qua quan điểm hiện đại của quá trình dạy học ta đưa ra bảng so sánh

phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp hiện nay.Phương pháp dạy học truyền thốngPhương pháp dạy học tích cực1.Thầy truyền đạt kiến thức 1.Trò tự tìm ra kiến thức bằng hành động của mình.

2 .Đối thoại thầy trò,trò--trò.

Hợp tác với thầy, khẳng định kiến thức mới.

Thầy độc thoại- pháp vấn. Học cách tự học, cách tự giải quyết vấn đề.

Tự đánh giá, tự điều chỉnh

Thầy áp đặt kiến thức.

làm cơ sở để thầy cho điểm.4.Trò học thuộc lòng.5. Thầy độc quyền đánh giá cho

điểm cố định.

2. Bản chất của việc dạy và học

2.1 Đặc điểm của hoạt động học

Hoạt động học là hoạt động đặc thù của con người nhằm tiếp thu những tri

thức, kỹ năng mà lồi người đã tích lũy được,đồng thời cũng phát triển nó lên

một tầm cao mới .

Người học khơng chỉ tiếp thu một cách thụ động,máy móc những gì tiếp

thu được từ giáo viên, tài liệu học mà còn phát triển nó, sáng tạo ra những cái

mới từ nền tảng đã có. Kết quả cuối cùng của hoạt động học đó là con người

được phát triển một cách tồn diện có phẩm chất có năng lực.

2.2.Bản chất của hoạt động học

Hoạt động học là hoạt động hướng vào làm thay đổi chính mình. Hoạt động

học làm cho chính chủ thể của hoạt động này thay đổi và phát triển.Những tri

thức mà lồi ngừời đã tích lũy được là đối tượng của hoạt động học.Nội dung

của đối tượng này không hề thay đổi sau khi nó bị chủ thể chiếm lĩnh.Hoạt động học là hoạt động được điều khiển có ý thức,tiếp thu tri thức,có kỹ

năng, kỹ sảo.Hơn nữa còn thu được tri thức của chính bản thân mình.Vậy bản

chất của quá trình học tập là quá trình hoạt động nhận thức mang tính tích cực,

tự lực,sáng tạo.

2.3.Cấu chúc của hoạt động học

Theo quan điểm về dạy học, theo lý thuyết hoạt động, thì hoạt động học

cũng như các hoạt động lao động sáng tạo khác.Hoạt động học có cấu chúc

nhiều thành phần, có quan hệ tác động lẫn nhau theo sơ đồ sau:Động cơMục đíchPhươngtiện

điều khiểnHoạt độngHành độngThao tác tư duy2.4.Bản chất của hoạt động dạy học Vật lý

Dạy học Vật lý không phải giảng giải,thuyết minh cho học sinh hiểu được ý

nghĩa của khái niêm, định luật Vật lý một cách đơn thuần mà phải làm cho học

sinh hiểu được chúng vận dụng chúng vào trong thực tế.

Theo quan điểm hiện đại, dạy học Vật lý là tổ chức,hướng dẫn học sinh thực

hiện các hoạt động nhận thức Vật lý để học sinh tái tạo được kiến thức,kinh

nghiệm xã hội và biến chúng thành kiến thức của mình. Đồng thời làm biến đổi

bản thân học sinh, hình thành và phát triển những năng lực,phẩm chất của học

sinh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Gỉa thiết khoa học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×