Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập vận dụng

Bài tập vận dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

nlnlnlnl+ Hàm sóng của hạt:

1 nlm  

R

m

im

0

(r) cos e

Với 

nlmrnl0

nlmnlmlHiệu chỉnh bậc nhất của năng lượng:

1

E 

0* ˆ

0

V

nlmnlnlmVì    0, 0,  rot nên có thể chọn:

1

  ;

x

Lˆ i  

Z 

2

2 qKhi đó: i  

Suy ra: 0*E1 

nlnlme i  dv 0 0 imĐiều kiện chuẩn hóa:NênE1   em

nl

2nlm2 qi enlm0 0

x2y1nlmnlm1

  ;y2i e  0

 dvdv   0*dv   0*  0 dve m

2nlm2Znlm 0*  0 dv  1

nlmnlm Năng lượng gần đúng bậc nhất là:E E

nl01E Enlnl

0*ˆ0 em

nl02

0*ie0nlmHiệu chỉnh về hàm sóng:

Vmm 

nlmVnl

m,dv   nlmem  0*  0

2nlm nlm(do m  m )dv  2

em

2im nlmv0

mmDo đó hiệu chỉnh bậc 1 của hàm sóng bằng 0:nlm0

nlm2.2. Bài tập 2

Trong gần đúng bậc nhất của lý thuyết nhiễu loạn. Tìm hiệu chỉnh cho

năng lượng của dao động tử phi điều hòa với thế năng có dạng:

4

x 3

1

2 2

V (x)  m x  

x

   2 

1

2

x

x

 0

 0

Trong đó

m ,x0 m,  , 1, 2 là những hằng số.

GiảiToán tử Hamiltơn của toán tử phi điều hòa có dạng:

ˆ  ˆ 

 Vˆ (x) = 

0Trong đó:2d22m dxˆ  

0212 2 m x  2x3421 

x

 0x

2 

x

 01 2 2

d  m x là tốn tử Hamiltơn của dao động22m dx22tử điều hòa tuyến tính.

4

x3

Vˆ (x)  

x

là tốn tử nhiễu loạn.

   2 

1

x

x

 0

 0Hiệu chỉnh bậc nhất cho năng lượng của dao động tử ở trạng thái cơ bản là:

 3

  4

1

E

 dx

x

x

* 00 120Với   4

0x

  0 me

m 2

x

2 x0   3

x  dx

Do  

 0 1   0 x 0  có hàm dưới dấu tích phân là lẻ nên:

 *3

21Suy ra: E  1  

 x 0  2 * x 4 dx x 00004 dx  0x * x04x0m4e  m x2 dx0Áp dụng tích phân poisson:

m2

3

x3!!

 

x e 2 dx 

2 2  m 5 4



 42 m 5

Do đó:

21E  2

4

0

x0m 3     

  4 m  m   1

2 m 42

m 3       3 

  4 m  m 

423x

Nếu tính hiệu chỉnh bậc 2 cho năng lượng của số hạng nhiễu loạn 1   sẽ

 x0 

2

 

  x 3

 dx

*2V

2n0E 0 En0

m

 4 1

n2 n!

 1 x   0 

EE

0nn00nđược: E0  

Trong đó:  e

m22

n nnVới   xEnmx

 1

  n 

2 dx 

m dĐa thức Hermite  n   thỏa mãn phương trình:

(2.1)n    2n     2n n     0

Với: 

n   1n eChú ý rằng:d ndn 

2 2n 2 n1 d n 1 n  2 2n2

2 n3  ...  2n1!d2  n

dnde dn1n1 2n.2 n 1 n2dTa có: 2.1  2n.2 n 1  n2  2 2nn1  2nn  0

Hay n11

 n

n2

2  n 1 Thay: n  n  1 và n  n  2 ta có:

1n  nn1 n1

2

1

  n  1   

n1n(2.2)n22Từ (2.2) ta thấy: 2   

nn

n

1

 

2n1  1

 n 

n1 

2

 

1

  n  n 1 n14n2n2Tương tự: 3  n n 1 n  2 

n  n33n 2

23     n  1 n14Vì n  0 và n   nên:

* 

0dx   0

*n1n3dx  0Theo điều kiện trực giao chuẩn hóa các hàm sóng:n1  1

8n3 

m0*0

ndx   

m

nme2     d 

mn0  mn  khi m  n

khi m  n1Do đó:

 * x  3



0 1

2E 

0x2

n

E0  En

n00

  n  n  1  n  2   2 1 4  0

 m 

 x0 

62n2 n!    e

**

*

2

 

    e

0

0

 3

m   2

  1   

 x0 

 m    2 1 

 x0  m 33922n1   d    e

0E0  En   dx

202 0  * 0 

2

   e 

m 20  d 2E0  E18

6

1

 8 1  7 

+E0  E332n3E0  En  d  220m3 2 1 

 n

n0  2  2 n! m9

8 1

1 1  2

11  3    x0  m 32339 

  4

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập vận dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×