Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.12: Quan hệ giữa  và  của chu trình đẳng tích với các giá trị của k.

Hình 3.12: Quan hệ giữa  và  của chu trình đẳng tích với các giá trị của k.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kho¸ ln tèt nghiƯp

3.4.2. Nhược điểm

Động cơ sử dụng nhiên liệu LPG thì suất tiêu hao nhiên liệu lớn hơn

so với dùng xăng, khoảng cách khi dùng 1lít LPG=0,8 khoảng cách khi dùng

1 lít xăng.

Khi xe chuyển sang chạy LPG thì cơng suất bị giảm đi khoảng 10% so

với khi chạy xăng, cốp xe bị thu hẹp lại do phải đặt bình chứa LPG trong cốp,

như vậy dung tích tiện dụng bị thu hẹp lại.

Khi sử dụng động cơ LPG tiết kiệm chi phí nhiên liệu từ 15 đến 30%,

tuy nhiên động cơ sử dụng nhiên liệu LPG có giá thành cao. Vì vậy, hiện nay

động cơ LPG thường được lắp đặt trên taxi, xe buýt, xe tải nhỏ, phạm vi hoạt

động hẹp. Những ô tô tải đường trường hầu hết dùng động cơ điêzen, muốn

cải tạo để sử dụng LPG thì giá thành đầu tư ban đầu cao vì phải cải tạo nhiều.

LPG là một chất dễ cháy nổ, trong khi sử dụng phải đặc biệt chú ý. Do

LPG nặng hơn khơng khí, nhẹ hơn nước nên khi bị dò rỉ ra ngồi mơi trường

dễ bị tụ lại ở những chỗ thấp, nếu có mồi lửa, nó sẽ gây cháy nổ.PHẦN 3: KẾT LUẬN

Trong quá trình tiến hành, tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu tham khảo,

báo cáo khoa học và tìm hiểu thực tế, chúng tơi đã hồn thành nhiệm vụ đặt ra

ở phần đầu, xây dựng khái quát một hệ thống kiến thức chính xác, khoa học

về nhiên liệu LPG và hệ thống nhiên liệu LPG.

Qua các phần đã trình bày trong đề tài, các kết quả tìm hiểu trong thực

tế chúng tơi có kết luận sau:

- Với động cơ sử dụng xăng, mức độ phát sinh ô nhiễm rất cao.

- Động cơ sử dụng nhiên liệu LPG, mức độ phát sinh ô nhiễm giảm đi

nhiều so với động cơ sử dụng xăng. Tuy nhiên, giá thành lắp đặt hệ thống

cung cấp nhiên liệu LPG rất cao, suất tiêu hao nhiên liệu lớn.

Hướng phát triển: động cơ sử dụng LPG rất có lợi đối với cơng tác

bảo vệ môi trường. Ở nước ta, việc phát triển loại động cơ này ngồi việc bảo

vệ mơi trường còn góp phần thúc đẩy ngành dầu khí phát triển. Với những kết

quả thu được qua tìm hiểu và nghiên cứu, chúng tơi hy vọng góp một phần

cơng sức vào việc phát triển động cơ LPG ở nước ta trong tương lai gần nhất.

Do thời gian có hạn và điều kiện nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn,

chúng tơi mới chỉ nghiên cứu về việc sử dụng LPG ở động cơ xăng và việc

chuyển đổi từ hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng sang hệ thống cung cấp

nhiên liệu LPG trên ôtô, chưa nghiên cứu được trên động cơ điêzen.

Chúng tôi hy vọng vấn đề này sẽ được nhiều bạn quan tâm, tiếp tục

nghiên cứu, xây dựng và phát triển.TÀI LIỆU THAM KHẢO1. GS. TSKH.Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần .T.H. Tùng, Phạm xn Mai

(1999), Ơtơ và ơ nhiễm mơi trường, Nxb Giáo dục.

2. Đỗ Xuân Kính (1989), Sửa chữa động cơ đốt trong, Nxb Khoa học kỹ

thuật, Hà Nội.

3. Nguyễn Tất Tiến (1999), Nguyên lý động cơ đốt trong, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

4. Phạm Minh Tuấn (2006), Động cơ đốt trong, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

5. Phạm Minh Tuấn (2008), Khí thải động cơ và ơ nhiễm môi trường, Nxb

Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

6. http://www.oilgasportalvn.com/

7. http://ebook.moet.gov.vn/?page=1.11&view=187

8. http://www.ebook.edu.vn/?page=1.17&lv=182Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.12: Quan hệ giữa  và  của chu trình đẳng tích với các giá trị của k.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×