Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 1: Mức độ phát ô nhiễm của ô tô sử dụng LPG so với các tiêu chuẩn Euro IV và tiêu chuẩn Califorlia ULEV.

Bảng 1: Mức độ phát ô nhiễm của ô tô sử dụng LPG so với các tiêu chuẩn Euro IV và tiêu chuẩn Califorlia ULEV.

Tải bản đầy đủ - 0trang

MetanIsopentanEtanpropylEtylenPentanPropanButadien1-3Propylen

AxetylenHexan

BenzenIsobutan

Isooctan

butanToluenE Buten 2

Etylbenzen

Buten 1

Isobuten

Z Buten 2Xylen

i-propylbenzenLPG

XăngHình 3.10: So sánh thành phần hyđrocacbon của ôtô dùng xăng và LPG

Mức độ phát sinh HC ở động cơ sử dụng LPG thấp hơn động cơ sử

dụng nhiên liệu xăng chủ yếu là do LPG dễ bay hơi (khơng có lớp nhiên liệu

lỏng trên đường nạp), lượng nhiên liệu bám trên thành buồng cháy thấp và

lượng nhiên liệu hấp thụ bởi lớp dầu bôi trơn bé. HC trong khí xả của động cơ

LPG chủ yếu là sản phẩm nhẹ (từ C1 đến C4) ít độc hơn HC nặng trong khí xả

của động cơ xăng.

Đối với động cơ LPG, những chất độc hại có nguồn gốc từ Benzen

thấp, mức độ phát sinh của chúng trong khí xả khoảng 0,1mg/dặm, trong khi

đó với động cơ xăng mức độ phát sinh là 8mg/dặm. Nồng độ Butadien 1-3

thấp hơn 10 lần so với động cơ xăng, nồng độ anđehít cũng giảm đi 50% so

với động cơ xăng.Với động cơ sử dụng xăng, sự thay đổi của nhiệt độ ảnh hưởng mạnh

tới sự phát sinh ô nhiễm. Nhưng với động cơ sử dụng LPG sự ảnh hưởng của

nhiệt độ là không đáng kể.

HC+NOX (g/km)1,2

0,97- 150CEuro 930,8- 70C

00CEuro 960,5

0

0,4 -7 C022 CLPG

Xăng70C

140C220C

2,2 2,72CO (g/km)

510Hình 3.11: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến mức phát sinh ô nhiễm của ôtô

Một ưu thế đặc biệt của nhiên liệu LPG là chỉ số ốctan cao từ 98÷100,

khơng cần pha thêm những chất phụ gia, vì vậy trong sản phẩm cháy của nó

khơng chứa những chất độc như chì.

Với việc lắp đặt hệ thống nhiên liệu LPG vẫn có thể sử dụng hệ thống

dùng xăng sẵn có để có thể dùng khi cần thiết bằng việc chuyển đổi đơn giản.

Bộ chuyển đổi cung cấp LPG cho động cơ khơng làm thay đổi tính chất và

hoạt động của xe, không làm ảnh hưởng tới các đặc tính kỹ thuật của xe.

Cơng nghệ chuyển đổi còn giúp tạo hồ khí tốt, khơng làm ăn mòn các thiết bị

sử dụng, sản phẩm cháy không tạo muội và cặn cacbon nên làm tăng thời gian

sử dụng dầu nhờn, tránh mài mòn xilanh.3.4.1.3. Hiệu suất của động cơ

Hiệu suất của động cơ đốt cháy cưỡng bức được tính theo cơng thức:

1 1

k1

0,7

0,6k = 1,4

1,35

1,3

1,250,5

0,41,20,3

0,2

0,1

12348

95

6

7

Hình 3.12: Quan hệ giữa  và  của chu trình đẳng tích với các

giá trị của k.Hiệu suất của động cơ đốt cháy cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tỷ số nén

 và hệ số đoạn nhiệt k của môi chất. Từ mối quan hệ giữa  và  với các

giá trị k khác nhau ta thấy tăng  là biện pháp tốt nhất để tăng . Tuy nhiên,

giá trị cực đại của  cũng phải được hạn chế trong một giới hạn nhất định để

tránh xảy ra hiện tượng kích nổ trong xilanh động cơ. LPG có trị số ốctan cao,

có tính chống kích nổ cao, từ đó có thể nâng cao tỷ số nén của động cơ để

tăng hiệu suất nhiệt của động cơ.Kho¸ luËn tèt nghiÖp

3.4.2. Nhược điểm

Động cơ sử dụng nhiên liệu LPG thì suất tiêu hao nhiên liệu lớn hơn

so với dùng xăng, khoảng cách khi dùng 1lít LPG=0,8 khoảng cách khi dùng

1 lít xăng.

Khi xe chuyển sang chạy LPG thì công suất bị giảm đi khoảng 10% so

với khi chạy xăng, cốp xe bị thu hẹp lại do phải đặt bình chứa LPG trong cốp,

như vậy dung tích tiện dụng bị thu hẹp lại.

Khi sử dụng động cơ LPG tiết kiệm chi phí nhiên liệu từ 15 đến 30%,

tuy nhiên động cơ sử dụng nhiên liệu LPG có giá thành cao. Vì vậy, hiện nay

động cơ LPG thường được lắp đặt trên taxi, xe buýt, xe tải nhỏ, phạm vi hoạt

động hẹp. Những ô tô tải đường trường hầu hết dùng động cơ điêzen, muốn

cải tạo để sử dụng LPG thì giá thành đầu tư ban đầu cao vì phải cải tạo nhiều.

LPG là một chất dễ cháy nổ, trong khi sử dụng phải đặc biệt chú ý. Do

LPG nặng hơn khơng khí, nhẹ hơn nước nên khi bị dò rỉ ra ngồi mơi trường

dễ bị tụ lại ở những chỗ thấp, nếu có mồi lửa, nó sẽ gây cháy nổ.PHẦN 3: KẾT LUẬN

Trong quá trình tiến hành, tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu tham khảo,

báo cáo khoa học và tìm hiểu thực tế, chúng tơi đã hồn thành nhiệm vụ đặt ra

ở phần đầu, xây dựng khái quát một hệ thống kiến thức chính xác, khoa học

về nhiên liệu LPG và hệ thống nhiên liệu LPG.

Qua các phần đã trình bày trong đề tài, các kết quả tìm hiểu trong thực

tế chúng tơi có kết luận sau:

- Với động cơ sử dụng xăng, mức độ phát sinh ô nhiễm rất cao.

- Động cơ sử dụng nhiên liệu LPG, mức độ phát sinh ô nhiễm giảm đi

nhiều so với động cơ sử dụng xăng. Tuy nhiên, giá thành lắp đặt hệ thống

cung cấp nhiên liệu LPG rất cao, suất tiêu hao nhiên liệu lớn.

Hướng phát triển: động cơ sử dụng LPG rất có lợi đối với cơng tác

bảo vệ môi trường. Ở nước ta, việc phát triển loại động cơ này ngồi việc bảo

vệ mơi trường còn góp phần thúc đẩy ngành dầu khí phát triển. Với những kết

quả thu được qua tìm hiểu và nghiên cứu, chúng tơi hy vọng góp một phần

cơng sức vào việc phát triển động cơ LPG ở nước ta trong tương lai gần nhất.

Do thời gian có hạn và điều kiện nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn,

chúng tơi mới chỉ nghiên cứu về việc sử dụng LPG ở động cơ xăng và việc

chuyển đổi từ hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng sang hệ thống cung cấp

nhiên liệu LPG trên ôtô, chưa nghiên cứu được trên động cơ điêzen.

Chúng tôi hy vọng vấn đề này sẽ được nhiều bạn quan tâm, tiếp tục

nghiên cứu, xây dựng và phát triển.TÀI LIỆU THAM KHẢO1. GS. TSKH.Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần .T.H. Tùng, Phạm xn Mai

(1999), Ơtơ và ơ nhiễm mơi trường, Nxb Giáo dục.

2. Đỗ Xuân Kính (1989), Sửa chữa động cơ đốt trong, Nxb Khoa học kỹ

thuật, Hà Nội.

3. Nguyễn Tất Tiến (1999), Nguyên lý động cơ đốt trong, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

4. Phạm Minh Tuấn (2006), Động cơ đốt trong, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

5. Phạm Minh Tuấn (2008), Khí thải động cơ và ơ nhiễm mơi trường, Nxb

Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

6. http://www.oilgasportalvn.com/

7. http://ebook.moet.gov.vn/?page=1.11&view=187

8. http://www.ebook.edu.vn/?page=1.17&lv=182Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 1: Mức độ phát ô nhiễm của ô tô sử dụng LPG so với các tiêu chuẩn Euro IV và tiêu chuẩn Califorlia ULEV.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×