Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1: MỞ ĐẦU

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tìm hiểu thành phần, tính chất của LPG.

- Tìm hiểu ưu nhược điểm của động cơ khi sử dụng nhiên liệu LPG.

- Tìm hiểu tại sao động cơ sử dụng LPG lại giảm ô nhiễm môi trường và nâng

cao hiệu suất nhiệt.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Tìm hiểu chu trình làm việc của động cơ đốt trong, biểu thức hiệu suất nhiệt

và quá trình cháy của động cơ đốt cháy cưỡng bức.

- Tìm hiểu hiện tượng cháy kích nổ, đánh giá tính chống kích nổ của nhiên liệu.

- Khái quát tìm hiểu một số vấn đề về xăng.

- Tìm hiểu thành phần, tác hại của các chất trong khí xả của động cơ xăng.

- Nghiên cứu cơ chế hình thành các chất trong khí xả.

- Nghiên cứu thành phần, tính chất của LPG, hệ thống cung cấp nhiên liệu LPG.

- Đánh giá kết quả thảo luận chuyên môn.

4. Đối tượng nghiên cứu

- Thành phần, tác hại của các chất trong khí xả của động cơ xăng.

- Cơ chế hình thành các chất trong khí xả của động cơ xăng.

- Thành phần, tính chất của LPG.

- Hệ thống cung cấp nhiên liệu LPG.

- Ưu nhược điểm giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu suất nhiệt của

động cơ khi sử dụng nhiên liệu LPG.

5. Tính khoa học và thực tiễn

Hiện nay, động cơ đốt trong đã phát triển rộng khắp trên tất cả các

lĩnh vực trong ngành kinh tế quốc dân: công nghiệp, nông nghiệp, giao thông

vận tải, xây dựng, quốc phòng... Động cơ đốt trong là nguồn cung cấp năng

lượng chủ yếu cho con người nhưng cũng là một thủ phạm chính gây ơ nhiễm

mơi trường do độc hại trong khí xả. Việc sử dụng nhiên liệu “sạch” là khí dầu

mỏ hố lỏng LPG tuy phải sử dụng những thiết bị cồng kềnh nhưng đã phầnKho¸ luËn tèt nghiƯp

nào giải quyết được vấn ơ nhiễm mơi trường và nâng cao hiệu suất của động

cơ, đảm bảo sự phát triển bền vững cho mỗi quốc gia.

6. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lí luận, tài liệu tham khảo, báo cáo khoa học.

- Tìm hiểu thực tế.

- Thảo luận chuyên môn.

7. Cấu trúc luận văn

Nội dung luận văn được trình bày trong 3 chương:

- Chương 1: Chu trình làm việc của động cơ đốt trong.

- Chương 2: Khí xả của động cơ đốt trong và sự ô nhiễm môi trường.

- Chương 3: Sử dụng LPG - giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu suất

nhiệt và giảm ô nhiễm mơi trường.

Ngồi ra luận văn còn có các phần: mở đầu, mục lục, chú thích, kết

luận chung.PHẦN 2: NỘI DUNG

CHƯƠNG 1:

CHU TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

1.1. Chu trình lý thuyết của động cơ đốt trong

1.1.1. Các giả thiết

- Mơi chất cơng tác trong chu trình là khí lý tưởng, nhiệt dung riêng là

hằng số, không phụ thuộc vào áp suất và nhiệt độ mơi chất.

- Chu trình diễn biến với số lượng môi chất làm việc không thay đổi, do

đó khơng để ý tới những tổn thất khí nạp và khí thải, cũng như sự hao hụt

trong xilanh. Như vậy, ta có thể coi nó là chu trình kín, thuận nghịch, trong đó

khơng có sự tổn thất năng lượng phụ nào ngoài tổn thất do nhả nhiệt cho

nguồn lạnh.

- Quá trình cháy của nhiên liệu được thay bằng q trình cấp nhiệt

lượng Q1 từ nguồn nóng trong điều kiện đẳng tích (V = const), đẳng áp (P =

const) hoặc hỗn hợp (một phần đẳng tích, một phần đẳng áp), do đó khơng xét

đến q trình tổn thất nhiệt khi nhiên liệu cháy. Quá trình thải được thay thế

bằng quá trình truyền nhiệt cho nguồn lạnh trong điều kiện đẳng tích hoặc

đẳng áp.

- Q trình nén và q trình cháy - giãn nở được coi là hai quá trình đoạn

nhiệt, do đó khơng tính đến tổn thất nhiệt trong 2 q trình này.

Từ những giả thiết trên có thể tính được hiệu suất nhiệt và mối quan hệ

giữa các thống số đặc trưng. Từ những quan hệ sau khi làm thực nghiệm đã

có phép hiệu chỉnh, ta có thể áp dụng chúng cho những chu trình thực tế của

động cơ đốt trong. Giữa chu trình thực tế và chu trình lý thuyết có sự chênh

lệch hiệu suất của chu trình.Các dạng chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong:

- Chu trình lý tưởng tổng quát.

- Chu trình cấp nhiệt đẳng tích, V = const.

- Chu trình cấp nhiệt đẳng áp, P = const.

- Chu trình cấp nhiệt hỗn hợp.

Chu trình cấp nhiệt đẳng tích và chu trình cấp nhiệt đẳng áp là hai trường

hợp riêng của chu trình cấp nhiệt hỗn hợp. Chu trình cấp nhiệt đẳng tích là

chu trình lý tưởng cho các loại động cơ xăng, máy ga, đốt cháy cưỡng bức

bằng tia lửa điện.

1.1.2. Chu trình cấp nhiệt đẳng tích (V = const)

P

z

Q1

cQ  0

b

Q2Q  0

aV

Hình 1.1. Chu trình cấp nhiệt đẳng tích

Chu trình cấp nhiệt đẳng tích được đặc trưng bởi sự cấp nhiệt ban đầu Q1

với thể tích khơng đổi, tương ứng với đường thẳng cz.

- Tại thời điểm a: môi chất có các thơng số đặc trưng là Va, Ta, Pa.

- Tiếp theo mơi chất thực hiện q trình nén đoạn nhiệt theo đường ac và

tại c có các thơng số Vc, Tc, Pc.

- Tiếp theo môi chất nhận nhiệt lượng Q1 trong q trình đẳng tích theo

đường cz, tại z các thông số là Vz = Vc, Tz, Pz.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×