Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phƣơng pháp nghiên cứu

Phƣơng pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

6.Cấu trúc

Ngoài phần mở đầu và kết luận, tài liệu tham khảo. Đề tài gồm 2

chương

Chương I. Một số kiến thức chuẩn bị.

Chương II. Sự đẳng cấu giữa các không gian vectơ.CHƢƠNG I. MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

Trong chương sau đây chúng ta nhắc lại những khái niệm và tính chất

cơ bản của ánh xạ cũng như khơng gian vectơ.

1.1. ÁNH XẠ

1.1.1. Khái niệm ánh xạ

1.1.1.1. Ánh xạ

Định nghĩa 1.1.1

Cho hai tập hợp X ,Y . Ta nói rằng một ánh xạ f : X Y là quy tắc

cho tương ứng mỗi phần tử x X có tương ứng theo một quy tắc nào đó một

phần tử duy nhất y Y . Kí hiệu f : X Y , (đọc: f là ánh xạ từ X vào Y ).

Trong đó X là tập nguồn và Y là tập đích.

1.1.1.2. Đơn ánh

Định nghĩa 1.1.2

Ánh xạ f : XY được gọi là đơn ánh nếu ảnh của hai phần tử phânbiệt là hai phần tử phân biệt. Nghĩa là

Điều kiện tƣơng đƣơng

x1 ,

x2X : f ( x1 )= f ( x2 )

thìf :Xx1 ,

x2V,x1x2

thìf(x1 )

f(x2 ) .Y là đơn ánh khi và chỉ khix1 = x2 .1.1.1.3. Toàn ánh

Định nghĩa 1.1.3

Ánh xạ f : X Y được gọi là toàn ánh nếu mỗi phần tử của Y đều là

ảnh của phần tử nào đó thuộc X . Nghĩa là

f(x) = y .y Y, xX sao choĐiều kiện tƣơng đƣơng Ánh xạ f : XY là toàn ánh khi và chỉ khif (X)= Y .

1.1.1.4. Song ánh

Định nghĩa 1.1.4

Ánh xạ f : XY được gọi là song ánh nếu f là đơn ánh và là toànánh.

Định lý 1.1.1

Ánh xạf :X Y

xa f(x)là song ánh khi và chỉ khi tồn tại ánh

xạ

g(y)

g :Y

X

ya

sao cho ánh xạ

fo g = id và g o f = id

XX.1.1.2. Ánh xạ với phép toán

1.1.2.1. Phép cộng hai ánh xạ

Định nghĩa 1.1.5

Cho

f :X

Y

x a f (x)

a

là hai ánh xạ từ Xg : XxYg(x)Y . Khi đó tổng của f và g kí hiệu là f + g là ánh xạxác định

f +g:X

Y + g)(x)= f(x)+ g(x)

(f

xa1.1.2.2. Tích hai ánh xạ

Định nghĩa 1.1.6

Cho

f :X Y

f (x)

xa ag :YyZg(y)là hai ánh xạ.

Khi đó ánh xạ g o

fxác định

gof :X

Z

( g o f)(x)= g(f(x))

xagọi là tích của ánh xạ f và ánh xạ g .

1.1.2.3. Ánh xạ

ngƣợc Định nghĩa

1.1.7

Cho f : X

duy nhất ánh xạY là ánh xạ từ X vào Y là một song ánh. Khi đó tồn tại

g :YX sao cho g o f = i

dX vào g = i . Ánh xạ

dYf

g :YX như thế được gọi là ánh xạ ngược của của ánh xạ f , kí hiệu

-1g= f .1.2. KHÁI NIỆM KHÔNG GIAN VECTƠ

1.2.1. Định nghĩa và ví dụ

Định nghĩa 1.2.1

Cho V là một tập khác rỗng vàlà mộttrường. Giả sử V được trangbị 2 phép toán gồm

Phép cộngV.V

(u,v) aV

VPhép nhânK.V(k,u) au+ v

k.uThỏa mãn 8 tiên đề sau

(V1) (u + v)+ w= u +(v + w)u,v,wV(V2)uV0 V : 0+= u +0 = u(V3) u +u´= u´+u = 0u(V4) u+v= v+uu,vV(V5) (k + l).u = k.u + l.u

(V6) k.(u + v) = k.uV,u´Vk,lk.v(V7) k.(l.u)= (k.l).uK,u,vVkK,u,vVk,lV,u(V8) 1.u = u.1= uVuVKhi đó V cùng với hai phép tốn đã cho được gọi là một không gian

vectơ trên trường K ( hay K - không gian vectơ).

Nếu K là trường số thực thì khơng gian V được gọi là khơng gian

vectơ thực.

Nếu K là trường số phức thì V được gọi là khơng gian vectơ phức.

Ví dụ

nKhơng gian R .

Khơng gian Mmn(R) các ma trận số thực kích thước mn .

Không gian gồm tất cả các hàm f[a,b]R.1.2.2. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

Định nghĩa 1.2.2

Cho K - không gian vectơ V .

a. Một tổ hợp tuyến tính của các khơng gian vectơ

{

một bỉểu thức dạngn

i 1trong đó1,..,nK.r

ir

= + ...+i 11nrn.r r

r

1 , 2 ,..., n}V làTrong không gian vectơ V .

r

r

b. Hệ vectơ 1 ,.. n } được gọi là độc lập tuyến tính nếu hệ thức

{

,

r

r

r

1

+

...+

n

=

0

1

n

Ta đều suy ra 1 = ...= n = 0 .

rr

c. Hệ vectơ

1 ,.. n } được gọi là phụ thuộc tuyến tính nếu hệ đó khơng độc

{

,

lập tuyến tính.

Ví dụ

Trong không gian vectơ thực R

r2cho hệ ba vectơrr

3 = (4,4) .

=

(0,4),

2

r r

độc lập tuyến tính vì

1) Hệ vectơ

1, 2

{

}

r

r

r

1 2

2 2 = 0

1,

2 )= ( 0,0) .

+

0)+(0,4

(2

1 =(2,0) ,(2 1 ,42)= (0,0).1= 2=0 .

r r r

2) Hệ vectơ 1 , 2 3 } phụ thuộc tuyến tính vì

{

,

r

r

r r

2 1+ 2 3= 0 .

Tính chất

r

r

i) H

phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi có các vơ hướng

(

,..,

1

n)

1,..,K khơng đồng thời bằng 0 sao chon1ii) Hệ gồm một vectơ

(rr1+r

r

..+nn = 0 .) phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khirr

=0r

r

iii) Với n > 1, hệ n vectơ

{1 ,..,n}phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi tồntại một vectơ trong hệ biểu thị tuyến tính được qua các vectơ còn lại của hệ .

Chứng minh

Thật vậy, giả sử hệ { rr1 ,.., n} phụ thuộc tuyến tính. Lúc đó tồn tại các vôhướng1,..,K không đồng thời bằng 0 sao chonnii 1Nếui0 , ta nhân hai vế của đẳng thứcj-1rr

i=0 .rồi chuyển vế thì thuvới được

r

Ngược lại, nếu cácr-1 ) r

= - i j ( i ji . r

r

biểu thị tuyến tính qua 1 ,... i

(

,

,rj1r

i 1,...,n) , tứcilà các vô hướng

(i 11 ,...,,

ri 1n,...,r) sao chori =(1i +...+i 1 i 1+ri 1 i 1 ,...,r

n n)Thì ta có

1ri+ ...+Theo tính chất i. ta có hệ

{rri 1 ir1 ,..,1 +(-1) ir

n+ri 1 i 1,...,r

n nr

=0} phụ thuộc tuyến tính.iv) Mỗi hệ con của một hệ vectơ độc lập tuyến tính cũng là một hệ vectơ độc

lập tuyến tính .

v) Mỗi hệ vectơ chứa một hệ con phụ thuộc tuyến tính thì cũng là một hệ phụ

r

thuộc tuyến tính . Nói riêng, mỗi hệ có chứa vectơ 0 đều phụ thuộc tuyến

tính.

r

r r

r

độc

lập

tuyến

tính

.

Khi

đó,

hệ

phụ

{ 1 ,.., n ,

{ 1 ,.., n

r

}

}

thuộc tuyến tính khi và chỉ khi vectơ

biểu thị tuyến tính được qua hệ

r

r

{ 1

n }. Trong trường hợp đó, biểu thị tuyến tính này là duy nhất .

,..,

vi) Giả sử hệr1.2.3. Cơ sở và Số chiều

Định nghĩa 1.2.3a. Một hệ vectơ của V được gọi là hệ sinh của V nếu mọi vectơ của V đều

biểu thị tuyến tính qua hệ đó.

b. Một hệ vectơ của V được gọi là một cơ sở của V nếu mọi vectơ của V đều

biểu thị tuyến tính duy nhất qua hệ này.

Định lý

1.2.1

Cho hệ hữu hạn vectơ

(r r1, 2,...,rn) của không gian vectơ V . Khi đó haimệnh đề sau đây là tương đương:

r r

r

a) ( 1 , 2

n ) là một cơ sở của V .

,...,

r r

r

b) ( 1 , 2

n ) là một hệ sinh độc lập tuyến tính của V.

,...,

Chứng minh

r r

r

(a =>b). 1 , 2

n ) là cơ sở của V nên là một hệ sinh của V . Hơn nữa,

(

r r

r

,...,

r

vectơ có biểu diễn duy nhất qua 1 , 2

n).

(

0

,...,

r

r

r

r

0 = 0 1 + 2 +...+ 0 n

0

r

r

r

r

Cho nên nếu

thì phải có

1 = 2 = ...= n = 0 .

1 1

2 2 +...

n n=+

+

0

r r

r

Vậy hệ 1 , 2

n ) độc lập tuyến tính.

(

,...,

r

r

(b=>c). Với mọi vectơ

biểu thị tuyến tính được qua hệ

V,r r

r r

r r

r

( 1 2 ,... n ) cho nên ( 1 2 ,..., n ) phụ thuộc tuyến tính. Khi đó, coi V

r r

r

,

,

,

,

như một hệ vectơ trong V , theo định nghĩa hệ con

lập tuyến tính tối đại

(

độc

của V .Định nghĩa 1.2.41, 2,...,n) là một hệ vectơMột không gian vectơ V trên trường gọi là hữu hạn sinh nếu V có

một hệ sinh hữu hạn.

Ví dụ

Khơng gian vectơ

2

Rlà không gian vectơ hữu hạn sinh với hệ sinh là{e1 =(1,0);e2 =(0,1)}

Định nghĩa 1.2.5

a. Số vectơ trong mỗi cơ sở của K - không gian vectơ hữu hạn sinh Vr

{0}được gọi là số chiều của V trên trường K . Và kí hiệu là dimV hay rõ hơn

dim V .

KTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phƣơng pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×