Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Ứng dụng giải hệ phƣơng trình vi phân hệ số hằng

4 Ứng dụng giải hệ phƣơng trình vi phân hệ số hằng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lấy biến đổi Laplace ngược và tra bảng đối chiếu gốc - ảnh ta có nghiệm của

hệ là:x t5e3e4tty t5e2e4tty t

y tVí dụ 9: Giải hệ phương trình sau:x t t

x t etthỏa mãn điều kiện ban đầu: x(0) = y(0) = 0 và y’(0) = - 2

Giải:

Giả sử: L{x(t)} = X(p)

L{y(t)} = Y(p)

Ta có:L y t

L y tx t

x tpY py 0

p2Y pL t

L et

1

p1

p1pX px 0py 0y 0pY pX p

1

3

ppX p

X pp 2Y p

Y p1

3p1 3p 2

p1

p2X p

2X pp2Y pX p

3

Y p p3pp1

p11 11p51

2 p12 p2

11 11p51

p2 2 p12 p212 p2

12 p21

1Lấy biến đổi Laplace ngược và tra bảng đối chiếu gốc ảnh ta có nghiệm của

1 e t 1 cos t 5 sin t

x t

hệ là:

2

2

2

1 e t 1 cos t5 sin t

y t 3 t

2

2

2

xt

yt

z t

Ví dụ 10: Giải hệ phương trình sau:

y t ztt

zt

x

z t

1

thỏa mãn điều kiện ban đầu: x(0) = 1; y(0) = ; z 0 1

2

2

Giải:

Giả sử: L{x(t)} = X(p); L{y(t)} = Y(p); L{z(t)} = Z(p)

Ta có:L xt

L y

L ztL

t

Ly t

z t

L ztt

x

z tpX p

pY

pZ px 0

Y p Z p

pz y 0 Z p

0 X p Z ppX p

pYY

pX pp

ZpZ p1 1

2p 1 Z p1

2Lấy biến đổi Laplace ngược và tra bảng đối chiếu gốc - ảnh ta có nghiệm củahệ là: y t

z tx t 1cos t

cos tsin t

2

1 cos t sin t

2Bảng đối chiếu gốc - ảnh

TT

1f(t) = L {F(p)}-1F(p) = L{f(t)}11

pt1tp2

n!4eatpn 1

1

p a5t eat16tneat2

37

8

9

10

11

12

132p a

n!

p asinwtw

p2w2coswtp

p2w2

wp2w2shwt

chwtp

p2eat sin wtw2

wp a

eat cos wt2w2p a

p aeat s hwtn 12w2w

p a2w21415eatchwtp a

2

p a 2 wt sinwt2pw

pt coswtpt chwt

18

t e sinwtatt e coswt

20

att e shwtatt e chwt

22abbebtebtcosatb

a2w22w222w22p a2wp a2wp a2w222222p a2wp a2wp a2w22p

p a p b

1

2

p b 2 a1 bt

e sin

at a2422w p a21atw22w p a19aew2p2

pat1222pw

p252t shwt17wp216232sin atp

2

p b 2 a21261ab a b291 e1

bt 2a b3536ata b ebtateebt1

2 12 e

sin at a ba2b1bt a 2

1

a2b22e

ae2

b

a2ebtatatatat1at2a b te21

p p a p b

1atp a

e21

p p a p bp p at 11a2atat e21

p p aat 11 2

te

23234p pa23133ata b be130ea21

281 cosata2271patcosat3p a31b

ab

sin bt cos bt

ap p b2a21

2b2b2b2p a p2pa cos bt bsinp a pabsin bt b2 cos btp2

2

p a p2KẾT LUẬN

Trên đây là toàn bộ nội dung khóa luận tốt nghiệp: “Phép biến đổi

Laplace và một số ứng dụng” mà em mạnh dạn đưa ra. Các bài tập phương

pháp nghiên cứu để đi đến lời giải trong khóa luận tốt nghiệp này đã được em

áp dụng trong học tập khi em học về Phương trình đạo hàm riêng và Giải tích

hàm dưới sự hướng dẫn của các thầy cơ trong khoa Tốn.

So với phương pháp cổ điển để giải phương trình vi phân hệ số hằng ta

thấy phương pháp sử dụng biến đổi Laplace có những ưu điểm vượt trội:

+ Dù n lớn bao nhiêu ta chỉ cần giải một phương trình đại số bậc nhất

đối với Y(p)

+ Khối lượng tính tốn nói chung ít hơn so với phương pháp biến thiên

hằng số Lagrange

+ Cho ngay nghiệm riêng không cần thông qua nghiệm tổng quát.

Trong trường hợp muốn có nghiệm tổng quát ta chỉ cần đặt:

y0 = C0, y0 = C , …… , y n

1

01Cn 1 , Ck là những hằng số tùy ý.Biến đổi Laplace còn nhiều ứng dụng trong tốn học và trong những

lĩnh vực khác. Trong khn khổ của khóa luận tốt nghiệp em chỉ khai thác

được các vấn đề trên đây, em rất mong được nghiên cứu thêm về vấn đề này

kính mong được sự góp ý của q thầy cơ và của các bạn sinh viên để khóa

luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn nữa.

Em xin chân thành cảm ơn!TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đặng Đình Áng, Trần Lưu Cường, Huỳnh Bá Luân, Nguyễn Văn Nhân,

Biến đổi tích phân, NXB Giáo Dục, 2002

[2] Đậu Thế Cấp, Bài tập hàm biến phức, NXB Giáo dục, 2002

[3] Nguyễn Thừa Hợp, Giáo trình đạo hàm riêng, NXB Đại học quốc gia,

2001

[4] Nguyễn Thế Hồn, Trần Văn Nhung, Bài tập phương trình vi phân, NXB

Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979

[5] Nguyễn Thế Hồn, Phạm Phu, Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn

định, NXB Giáo dục, 2003

[6] Nguyễn Mạnh Hùng, Phương trình đạo hàm riêng, NXB Đại học sư

phạm, 2006Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Ứng dụng giải hệ phƣơng trình vi phân hệ số hằng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×