Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Ứng dụng giải phƣơng trình vi phân có vế phải là hàm bậc thang

3 Ứng dụng giải phƣơng trình vi phân có vế phải là hàm bậc thang

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. t < a thì Ha(t) = 0 và Hb(t) = 0 nên Hab = 12. atb thì Ha(t) = 1, Hb(t) = 03. tb thì Ha(t) = 1, Hb(t) = 1Hab tHab t10Hàm Heaviside H, hàm tịnh tiến Ha và hàm khoảng Hab thường được sử dụng

để miêu tả hàm liên tục từng khúc.

Vậy Hab(ab) = Ha(t) –Hb(t) = H(t – a) – H(t – b)

0 khi

ta

= 1 khi a tb

0 khi

bt

Ví dụ 4: Mơ tả hàm sau sử dụng hàm bậc thang Heaviside

f t2t

2khi 0 t 1

khi 1 tThật vậy, từ hàm f(t) là hàm khả vi liên tục trên khoảng 0t 1 và t 1Ta có f(t) = 2tH01(t) + 2H1(t) = 2t[H(t) – H(t - 1)]+2H(t - 1)

= 2tH(t) – 2(t-1)H(t-1)

3.3.1.2 Biến đổi Laplace thuận của hàm Heaviside

a. Biến đổi Laplace của hàm Heaviside

e H c t dtL Hc tptecpp0b. Biến đổi Laplace của hàm tịnh tiến Heaviside

-cpL{H(t – c)f(t – c)} = e F(p)

Ví dụ 5: Tìm biến đổi Laplace của hàm sau:

f t3khi 0 t 4

5 khi 4 t 6

e7 t khi 6 t

Giải:

7-tTa có: f(t) = 3H04(t) – 5H46(t) + e H6(t)

7-t= 3[H(t) – H(t – 4)] – 5[H(t – 4) – H(t – 6)] + e H(t – 6)

-(t-6)= 3 H(t) - 8 H(t - 4) + 5 H(t - 6) + e.eH(t - 6)Dựa vào công thức biến đổi Laplace của hàm bậc thang Heaviside và bảng

biến đổi Laplace ta được:

4p3

e

F(p) = L{f(t)} =

8

p

p56peepe6pp3.3.1.3 Phép biến đổi ngược của hàm Heaviside

Cho hàm f(t) liên tục từng đoạn và F(p) = L{f(t)} thì:

-1-cpL {e F(p)} = H(t – c)f(t – c)

3.3.2 Các ứng dụng của hàm Laplace có vế phải là hàm bậc thang.

Ví dụ 6: Tìm nghiệm của phương trình vi phân:

y’’ +4y = f(t)với0khi 0 t

sin t khi tf tthỏa mãn điều kiện ban đầu : y(0) = -1; y’(0) = 0

Giải:

f(t) = 0 H0π(t) + sint Hπ(t) = sint H(t – π)

= - sin(t – π) H(t – π)

pF(p)e

p2 1L f tLấy biến đổi Laplace hai vế của phương trình đã cho ta có:

L{y’’(t) + 4y(t)} = L{f(t)}

pe

p2 12p Y(p) – py(0) – y’(0) + 4Y(p) =

p(p24)Y(p)e

p2 1p

pY pp2e

1 p24p2

p24Dùng phép biến đổi Laplace ngược và tra bảng đối chiếu gốc ảnh ta có:L1e1pp

L1e24

1pdo

đó: L

1Y

p

11pL2p3 pp21H

t

3y tH(T)sin tsin 2(tp3 p2p

12py t

41H

t

31 sin 2 t

2Vậy nghiệm của phương trình đã cho là:

cos2t 1 sin 2 t khi 0

sin t

y(t) = 1

3 2t

khi tVí dụ 7: Tìm nghiệm của phương trình vi phân:

y’’ + y = f(t) vớif t2t khi 0 t 1

2 khi 1 tthỏa mãn điều kiện ban đầu: y(0) = 0; y’(0) = 1

Giải:

Ta có: f(t) = 2t H01(t) + 2 H1(t)

= 2t [H(t) - H1(t)] + 2 H1(t)

= 2t H(t) – 2 (t – 1) H1(t - 1)

L f t1

2

p2pe

2

p2)) cos 2te

11)2H(T4

e)sin(t4p2

LH(TFpLấy biến đổi Laplace hai vế của phương trình đã cho:

L{y’’(t) + y(t)} = L{f(t)}cos2tp2 Y ppy 0y 0p2 2e p2

p2

1Y ppY p22e

p2 p2 11

p2 1

p22e

p2

22e

p2Y ppp22e

1

p2p2 1 Y p22e

p22 2e

p2 1p2 2e

p2 1pp1

p2 12

p22e

p2pp2e

1

p2 1 p2 1Dùng biến đổi Laplace ngược và tra bảng đối chiếu gốc ảnh ta có:

L122t; Lp2L1L112e p

2

p 1p21

1p2e2 t 1 H t 1p22H t 1 sin t 1sin t-1do đó: y(t) = L {Y(p)}

= 2t – 2(t – 1)H(t – 1) + 2H(t – 1)sin(t – 1) – sint

= 2t – sint – 2[(t – 1) + sin(t – 1)]H(t – 1)

Vậy nghiệm phương trình đã cho là:

y(t)2t sin t

khi 0 t 1

2 2sin(t 1) sin t khi 1 t3.4 Ứng dụng giải hệ phƣơng trình vi phân hệ số hằng

3.4.1 Phương pháp chung

Cũng như phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng, để giải phương

trình vi phân tuyến tính hệ số hằng ta thay các hàm cần phải tìm, các đạo hàm

của chúng và các hàm ở vế phải (nếu là hệ khơng thuần nhất). Khi đó ta sẽ thu

được một hệ phương trình đại số tuyến tính đối với ảnh của các hàm phải tìm.

Giải hệ đó và dùng phép biến đổi ngược để tìm hàm gốc, ta được

nghiệm riêng của hệ thỏa mãn điều kiện đã cho.

3.4.2 Ví dụ

Ví dụ 8: Tìm nghiệm của hệ phương trình vi phân:

x t

y t2x t

2x t3y t

y tthỏa điều kiện ban đầu: x(0) = 8; y(0) = 3

Giải:

Giả sử: L{x(t)} = X(p)

L{y(t)} = Y(p)

Ta có:L xt

L y t

pX p

pY p2x t

2x t

x 0

y 03y t

y tL 0

L 02X p

2X p3Y p

Y pp 2 X p 3Y p

2X p

p 1Y p

X p

Y p8p 17

p2 3p 4

3p 22

p2 3p 40

08

3

X p

Y p5

p1

5

p13

p 4

2

p 40

0Lấy biến đổi Laplace ngược và tra bảng đối chiếu gốc - ảnh ta có nghiệm của

hệ là:x t5e3e4tty t5e2e4tty t

y tVí dụ 9: Giải hệ phương trình sau:x t t

x t etthỏa mãn điều kiện ban đầu: x(0) = y(0) = 0 và y’(0) = - 2

Giải:

Giả sử: L{x(t)} = X(p)

L{y(t)} = Y(p)

Ta có:L y t

L y tx t

x tpY py 0

p2Y pL t

L et

1

p1

p1pX px 0py 0y 0pY pX p

1

3

ppX p

X pp 2Y p

Y p1

3p1 3p 2

p1

p2X p

2X pp2Y pX p

3

Y p p3pp1

p11 11p51

2 p12 p2

11 11p51

p2 2 p12 p212 p2

12 p21

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Ứng dụng giải phƣơng trình vi phân có vế phải là hàm bậc thang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×