Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Biến đổi Laplace ngƣợc

2 Biến đổi Laplace ngƣợc

Tải bản đầy đủ - 0trang

L(e t )1

p

etL 1(1

p)L(tn )

b. Tìm11L (p2,

3!

3

L(t ) p 4suy ra:6

p411p4)

6L 1(

)Từp61 3

6tsin 2t4

1)

4L12(

2p23eL 1 (2

p24)sin 2t)

424t 2Từ L(e

)suy ra:2L 1( 6 )

p4p41L 1(1

4

), L

(p 4)3 )

(t3L 1(2

p2L(sin 2t)suy ra:44p

Từ1) L 1(t2

(p4)2

L1

3)

( (p 4)4tt24

2

L1

2L 1

2e 4t t 2

3)

3)

(p 4)

( (p 4) (c. Tìm:L 1(

p21

2p 5 )Ta thấy:

p21

2p 51

(p 1)2

2

(p1)2 441

2

2 (p 1)24e t sin 2t L 1 (2

)

(p1)2 4Từ:

n! p n1tnL(e t sin 2t)

1L 1(

suy ra:

p22p 5)

(1L1L 1(n! )

pn 1

2)1e

2(p 1) 2 42tsin 2t2.2.2. Các định nghĩa và tính chất của phép biến đổi Laplace

2.2.2.1 Định lý 1 ( công thức Mellin)

Cho hàm gốc f(t) trơn từng khúc trên mọi khoảng hữu hạn của nửa trục

thực t ≥ 0, f có chỉ số tăng là α0, khi đó

x i1

2 if tept F p dp, Repx0x iTích phân trong định lý 1 được hiểu theo nghĩa giá trị chính và cơng thức này

có tên là Mellin

Chứng minh:

-xt+ Với x > α0, đặt g(t) = ef(t) ta cũng có g(t) trơn từng khúc trên mọikhoảng hữu hạn của nửa trục thực t ≥0.

Ngồi ra ta có:

xtg t dtef t dt0e xte(M00)tdt0Me( x) t0dt0Chọn ε > 0 sao cho: (x - α0 – ε) > 0, khi đó g là hàm khả tích

Sử dụng cơng thức tích phân Fourier và lưu ý g(u) triệt tiêu khi u < 0 ta có:

1

2g tsuy ra:1

2xte f t1

2

do đó: f te xtf t

1

2e( xg u ei( t u)du d0e xuf u ei( t u)dud0ei t de(x i)du01

2

i )te xu fei u( t

0F xidu)dudĐổi biến : px ita được:1

2 if tx iept F p dp, Repx0x i2.2.2.2 Định lý 2

Cho các hàm gốc f, g trơn từng khúc trên nửa trục thực t ≥ 0 có chỉ số

tăng lần lượt là α0 và β0. Giả sử L(f)= F, L(g) = G. Khi đó fg cũng là hàm gốc

x i1với chỉ số tăng α0 + β0 và L fg2 ixF v G pv dvitrong đó x ≥ x0, Rep > x + β0

Chứng minh:

Dễ thấy:

+ fg trơn từng khúc trên nửa trục thực t ≥ 0

+ (fg)(t) = 0 khi t < 0

+ Có |f(t)| ≤ M.

e0t,t ≥ 0, M > 0

0t|g(t)| ≤ M. e ,

suy ra: | f(t) g(t)| ≤ M.M0.

(

e00)tt ≥ 0, M0 > 0, t≥0Vậy suy ra (f g) là gốc với chỉ số tăng (00)Ta thấy:

x iL fge ptf t g t dt

01e ptg t

0x iF v dv e vg t dt1

2 ix

1F v G p

i

xv dv dtiF v G p v dv

2 ix i

2

i

x

0

i

Trong định lí trên ta đã rút ra cơng thức Mellin từ giả thiết F là biến đổi

p tLaplace của một hàm gốc nào đó. Vấn đề đặt ra là F phải thỏa mãn điều kiện

gì để có thể là biến đổi Laplace của một hàm gốc nào đó. Ta có định lí dưới

đây:2.2.2.3 Định lí 3

Cho hàm F thỏa mãn các điều kiện sau:

1. F giải tích trong miền Rep > α0.

2. Khi | p | → + ∞ trong miền Rep > α0 thì hàm F tiến về 0 đều theo

arctan p[-π/2; π/2]

x i3. Với mọi x > α0 có:F x iy dy M với M là hằng sốx iKhi đó hàm F xác định trên Rep > α0 là biến đổi Laplace của hàm f xác

định bởi:

1

2 if tx iept F p dp, x0x iĐịnh lí dưới đây cho phép ta tìm hàm gốc của một hàm chính quy tại vơ cực.

2.2.2.4 Định lí 4

Giả sử rằng thác triển giải tích của F lên nửa mặt phẳng trái là một hàm

giải tích đơn trị. Giả sử L(f) = F và P = ∞ là điểm chính quy của F, nghĩa là F

cncó khai triển tại vơ cực như sau: F p

n 1thì nó sẽ có hàm gốc: f tp(2.6)ntn

Cn 1 n! , t 0

nn!

0 pn 1(2.7)Nhận xét: Ta đã biết: L t n

Do đó định lí trên cũng có nghĩa là:

LCn

n 0t

1nn!Cn

n 0n!1nL(t )Ví dụ 18: Tìm hàm f thỏa mãn L(f) = F với F định bởi:1

p2F p1Giải:

Trước hết ta khai triển hàm F thành chuỗi Laurent trong lân cận P = ∞

( 1)nF p

n 0(2n)!

2

2(n!) p

2n2n,1p1Theo định lí 4 ta sẽ có:

( 1)nf t

n 0(2n)!

2n2(n!) p( 1)n2 2n 1

n 0Ví dụ 19: Tìm hàm gốc của các hàm sau:

1

1

a.

cos ,

sin

1

b.

p

p112n2(n!)2c.1

pe1

p2pGiải:

Khi học về chuỗi Laurent ta đã biết khai triển thành chuỗi Laurent của

cos x

x

2n 1

2n

các hàm: =

sin

x

=

(

;

e

=

x

xn

n

x

1)

( 1)n

;

n!

(2n 1)!

(2n)!

n 0

n 0

n 0

Sử dụng định lí 4 ta chỉ cần khai triển các hàm đã cho thành chuỗi

Laurent trong lân cận điểm p = ∞ rồi áp dụng công thức (2.7)

2na.1

1

cos

=p pn1

1

p

( 1)n

0p

(2n)!

t( 1)n

n 02nsuy ra f t = ( 1)n

2

[(2n)!]

n 0

:b.1

sin

=p( 1)n

n 01

2n

(2n 1)!p( 1)n

n 0t12n(2n 1)[(2n)!]2x 2n1(2n 1)!suy ra: f t =c.1suy ra: f t =1ep =12n2n 1pn 0t 2n

0 n!(2n)!n!p2.2.2.5 Tính khơng chỉnh của biến đổi Laplace ngược

Bài tốn tìm hàm gốc có thể xem như bài toán giải PTVP cấp một sau

đây:

e ptf t dt F p(2.8)0Xét phương trình tốn tử:Af = g(2.9)Trong đó: A là tốn tử từ L2 vào L2 định bởi:

e ptf t dtAf: p a(2.10)0Bài tốn tìm f thỏa mãn phương trình (2.9) là bài tốn khơng chỉnh vì

bài tốn có thể vơ nghiệm hoặc phụ thuộc liên tục vào g. Nghĩa là sự thay đổi

rất nhỏ của g cũng dẫn đến sự nhiễu rất lớn của f.

2.2.2.6 Định lí

Giả sử trong g gKhi đó:f f1u

2và f = Au, u

2

21

21

2+L2 ( trên R )CHƢƠNG 3: MỘT SỐ ỨNG DỤNG

CỦA PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE3.1 Ứng dụng giải phƣơng trình đạo hàm riêng

3.1.1 Bài tốn giải phương trình truyền nhiệt

ut x, t uxx x, t

u x, t f0

,x¡ ,t 0Giải:

Ta thực hiện biến đổi Laplace với biến thời gian t ta có:

e pt v x, t dt, p 0L V x, p

0suy ra: L uxx x, te ptu xx x, t dt

0e pt ut x, t dt

0Dùng phương pháp tích phân từng phần ta được:

L uxx x, teptu x, tlim (eL uxx x,

do đó:

tptt

t0e ptu x, t dtp

0f x ) p.L{u x, t }tp.L u x, tf xBây giờ ta cố định p > 0 và đặt:

u xL u x,puxxxpu xf x với x > 0, p > 0Nếu giải được phương trình này thì nghiệm: “phương trình ban đầu” xác định

bởi biến đổi Laplace. Do đó, nghiệm của phương trình cuối với vế phải f là

biến đổi Laplace của nghiệm của phương trình truyền nhiệt với dữ kiện ban

đầu.3.1.2 Bài tốn giải phương trình truyền sóng

utt x, t uxx x, t0

u x,0 g x ;u t x,00,x¡,t 0trong đó u bị chặn và g trơn với giá compact.

Giải:

Vì u bị chặn và g là trơn với giá compact nên:

u x,p g xĐặt k¡, p0u x, p4 t¡/g x e4tdp,

11

4J(x,p), xp21J

p2

4tc,ce kk 2 dk24tsuy ra J0 khi t0Từ đó suy ra v x, t g x

Vậy lim v x, tg xTa có: Vp x, t1

4t0pe0 khi tp024tuppx, t

dp(do ta cố định x)Dùng phương pháp tích phân từng phần, ta có:

1

V x, t

e p4t2

u

ppx, t dppp4Tích phân từng phần lần hai:

Vppx, t1

4p2

4t 21

e

2tp2

4tu x, p dp vx,

t tDo đó V thỏa mãn bài tốn giá trị ban đầu với phương trình truyền nhiệt

Vt x, t vxx x, t

v x,0g xo, x¡ ,t 0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Biến đổi Laplace ngƣợc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×