Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VII. Chương trình hành động và dự toán ngân sách tài chính

VII. Chương trình hành động và dự toán ngân sách tài chính

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơng việcBảng 7.1. Chương trình hành động kế hoạch Marketing

Thời gian

Thực hiện

Địa điểmLập kế hoạch2 ngàyNghiên cứu thị trường

Nghiên cứu và thiết kế

sản phẩm mới

Xây dựng và điều chính

chính sách giá sản phẩm

Thiết kế và quản lý hệ

thống kênh phân phối

Xây dựng các kế hoạch

xúc tiến

Đánh giá và kiểm tra hoạt

động Marketing

TồngTrưởng

phòng

Marketing

15 ngày

Phòng Marketing

3 người

30 ngày

Phòng Marketing

3 người

5 ngày

Phòng Marketing

1 người

5 ngày

Phòng Marketing

1 người

15 ngày

Phòng Marketing

2 người

Tồn bộ q Trưởng

phòng

trình

Marketing

77ngày

11 ngườiViệt Nam

Philippines

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt NamBảng 7.2: Kế hoạch nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: USD

Vốn đầu tư6 tháng đầu

2.211.5936 tháng cuối năm

3362050Doanh thu3.906.5605.859.840Chi phí sản xuất2.148.6083.222.912Chi phí Marketing62.985139.138Lợi nhuận1.694.9672.497.790Tỷ lệ lợi nhuận/vốn đầu 76,64%

74,29%Danh mục tài liệu tham khảo1. PGS.TS. Nguyễn Trung Vãn, 2008, Giáo trình marketing quốc tế, ĐH ngoại thương.

2. CIA World Factbook, July, 2015. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2119rank.html

3. Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI, “Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA”.

http://www.trungtamwto.vn/cachiepdinhkhac/hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-aseanatiga

4. Biểu thuế ATIGA – Philippines. http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?

ZID1=67&ID8=33664&ID1=1

http://vietnamexport.com/bieu-thue-atiga-philippines/vn2524213.html

5. Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI, “Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)”.

http://trungtamwto.vn/cachiepdinhkhac/tom-luoc-cong-dong-kinh-te-asean-aec

6. Tổng cục hải quan. http://www.customs.gov.vn/default.aspx

7. Linda Civitello, 2011, “ Cuisine and Culture”.

8. International Business Publications, 2008, “Philippines Country Study Guide”.

9. Wilson Lee Flores, 13 January 2014, "How can the Philippines be a top coffee

exporter again?". http://www.philstar.com/business-life/2014/01/13/1277651/how-canphilippines-be-top-coffee-exporter-again

10. Peter Imbong, 18 December 2014, "Philippines tries to reignite production".

http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Philippines-tries-to-reigniteproduction?page=1

11. United States Department of Agriculture - Foreign Agricultural Service, 18 December

2015, “Coffee Production”. http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdReport.aspx?

hidReportRetrievalName=Table+03A+Coffee+Production&hidReportRetrievalID=15

59&hidReportRetrievalTemplateID=8

12. Trade map, List of supplying markets for a coffee product imported by Philippines

from 2011 to 2015. http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?

nvpm=1|608||||0901|||4|1|1|1|2|1|2|1|1

13. Caffeineinformer, 2013, Caffeine (Coffee) Consumption By Country.

http://www.caffeineinformer.com/caffeine-what-the-world-drinks14.NICA

M.,

2010,

Philippine

coffee

facts

and

trivia.

http://nicamandigma.com/philippine-coffee-facts-and-trivia/

15. M. Joseph, 2015, Is the Philippine Coffee Industry ‘Third Wave’? Insider

Observations.

http://www.perfectdailygrind.com/2015/06/is-the-philippine-coffeeindustry-third-wave-insider-observations-on-both-production-and-consumption/16. Lê Thị Mỹ Tâm, 28/07/2015, Tổng quan thị trường cà phê rang xay và hòa tan của

Việt Nam. http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/100-3535-tong-quan-thi-truong-ca-pherang-xay-va-hoa-tan-cua-viet-nam.html

17. Euromonitor International, 2016.

18. Metro Manila, 2015, Coffee retains crown as staple drink of Filipinos - study .

http://cnnphilippines.com/business/2015/10/20/Coffee-retains-crown-as-staple-drinkof-Filipinos-Kantar-Worldpanel.html

19. Brand Footprint, 30/03/2015, TOP 10 PHILIPPINES BRANDS WHO ARE

KILLING IT IN SOCIAL MEDIA. http://www.pixelkitinc.com/top-10-philippinesbrands-who-are-killing-it-in-social-media/

20. Nestle Philippines . https://www.nestle.com.ph/

21. TFC Daily, 30/9/2016, 29 Students Rushed to the Hospital After Drinking Kopiko

78C Samples. http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftcfdaily.com%2Fcebustudents-kopiko-free-samples%2F&h=YAQHnI3dG

22. Chrisee Dela Paz, 2015, Nescafé still PH's most chosen brand.

http://www.rappler.com/business/industries/97606-nescafe-philippines-most-chosenbrand

23. Trang web chính thức của Trung Nguyên. http://www.trungnguyen.com.vn/

24. Jose Ramon Albert, Raymond Gaspar, and MJ Raymundo, 2015, Who are the middle

class? http://www.rappler.com/thought-leaders/98624-who-are-middle-class

25. Retail Foods - Manila Philippines, 12-23-2015.

http://gain.fas.usda.gov/Recent

%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Manila_Philippines_12-23-2015.pdf

26. Bus Transport Sector In The Philippines. http://www.cuts-ccier.org/crew/pdf/NoteBus_Transport_Sector_in_the-Philippines.pdf

27. Philippines Internet Users, 2016. http://www.internetlivestats.com/internetusers/philippines/

28. ITexpress, 04/05/2014. http://itexpressvn.com/vi/tin-tuc/10-quoc-gia-dong-nguoidung-facebook-nhat-the-gioi-238.html

29. Philippine Stock Exchange, 27/03/2016. file:///C:/Users/admin/Downloads/SEC

%2017-A_December%202015%20complete_final2.pdfTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VII. Chương trình hành động và dự toán ngân sách tài chính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x