Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG LINH

PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG LINH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Những điểm mạnh trong tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất

kinh doanh và bộ máy kế tốn, cơng tác kế tốn TSCĐ tại công ty cổ phần

xây dựng và phát triển nhà Trường Linh đã phát huy được những ưu điểm về

trình độ nắm bắt xử lý các nghiệp vụ theo chế độ kế tốn doanh nghiệp của

Bộ Tài Chính ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày

20/03/2006, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 161/2007/TT- BTC ngày

31/12/2007 của Bộ Tài Chính.

TSCĐ tại cơnt ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh được

xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể cá nhẩntong bảo quản và sử

dụng. TSCĐHH được phân loại theo hình thái biểu hiện gồm có: Nhà cửa, vật

kiến trúc; Máy móc, thiết bị; Phương tiện vận tải truyền dẫn; Thiết bị, dụng

cụ. TSCĐHH được quản lý rõ ràng, phù hợp với yêu cầu sử dụng. Có thể theo

dõi chi tiết tình hình biến động TSCĐHH tại văn phòng cơng ty theo từng sổ

TSCĐ của các đơn vị thành viên.

Công tác tổ chức kế tốn TSCĐHH tại cơng ty cổ phần đầu tư và phát

triển nhà Trường Linh được thực hiện linh hoạt, đồng bộ hướng tới mục tiêu

tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh. Các chính sách, chế độ kế tốn

được đảm bảo thực hiện đúng đắn, linh hoạt, phù hợp với từng nghiệp vụ. Hệ

thống kế tốn TSCĐ tại cơng ty và các xí nghiệp thành viên tạo được sự liên

hệ, phối hợp nhằm ghi nhận và phản ánh, điều chỉnh các biến đơng phù hợp.

Bộ máy kế tốn với chức năng giám đốc, kiểm tra và phản ánh tình

hình tài chính của doanh nghiệp nói chung và tình hình biến động TSCĐHH

nói riêng là cơng cụ đắc lực trợ giúp Ban lãnh đạo cơng ty trong việc nắm bắt

tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài sản nguồn vốn, các biến động của

TSCĐHH để ra quyết định kịp thời, đúng đắn. Công ty cổ phần đầu tư và phát

triển nhà Trường Linh đã đạt được vị trí đáng kể như ngày nay là có sự giúp

sức khơng nhỏ của bộ máy kế toán.

Đặng Thị Hải Anh55Lớp: KT2 - K9Chun đề thực tập chun ngành

Cơng tác kế tốn phần hành TSCĐHH nói riêng tại cơng ty cổ phần xây

dựng và phát triển nhà Trường Linh đã phát huy được những điểm mạnh sau:

hạch tốn TSCĐHH của cơng ty được tổ chức thống nhất và ghi nhận theo

phương pháp nhất quán. TK211 được chi tiết theo đối tượng sử dụng, theo

từng loại TSCĐHH phù hợp với hệ thống dây chuyền máy móc phức tạp và

có giá trị chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số tài sản.

Ghi nhận các biến động về nguyên giá và khấu hao, hao mòn luỹ kế của

TSCĐHH tại công ty áp dụng nhất quán từ khi công ty đi vào hoạt động cho

đến nay là: tuân thủ quy trình hạch tốn chi tiết theo quy định của Bộ Tài

Chính, sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, thời gian khấu hao

TSCĐHH theo quy định chung. Quy trình hạch tốn sổ tổng hợp nhất qn,

thống nhất theo phương pháp NKC.

Hệ thống chứng từ kế toán TSCĐHH tại công ty cổ phần đầu tư và phát

triển nhà Trường Linh khá đầy đủ, phù hợp với tính đa dạng của các nghiệp

vụ TSCĐHH phát sinh, có đủ yếu tố đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của mỗi

chứng từ. Việc tổ chức luân chuyển chứng từ đã đảm bảo nguyên tắc khoa

học, hợp lý, theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Tài Chính đảm bảo

nguồn thơng tin ban đầu là cơ sỏ kiểm tra và ghi sổ nhanh chóng. Các biến

động tăng, giảm về nguyên giá TSCĐHH đều phải được sự chấp thuận của

Giám đốc công ty, đơi khi phải có quyết định của Hội đồng quản trị, đảm bảo

cho các nghiệp vụ được kiểm soát chặt chẽ.

Hệ thống báo cáo về TSCĐ của cơng ty có sự phản ánh khái quát các

biến động của TSCĐHH, đáp ứng được nhu cầu thông tin tổng quát cho nhà

lãnh đạo. Báo cáo về TSCĐHH của công ty được lập kèm theo các báo cáo

định kỳ từng tháng và tổng hợp theo từng q để trình ban Giám đốc cơng ty

Với đặc tính quan trọng của hệ thống máy móc, thiết bị trong sản xuất và vận

hành hoạt động của cơng ty nên mỗi xí nghiệp trực thuộc hàng q vẫn có báo

cáo tổng hợp về máy móc sản xuất của từng đơn vị trình tổng giám đốc cơng

Đặng Thị Hải Anh56Lớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chuyên ngành

ty nhằm thơng báo tình hình biến động, kịp thời đưa ra các quyết định đúng

thời điểm.

Hệ thống sổ sách kế tốn được ghi chép thủ cơng linh hoạt kết hợp với

ghi chép trên máy tính phù hợp với quy mơ, đặc điểm sản xuất kinh doanh

của công ty và các đơn vị thành viên. Các chứng từ về biến động TSCĐHH

tại cơng ty đều được hạch tốn, ghi sổ trên phần mềm kế tốn nhanh gọn,

chính xác. Các báo cáo về tình hình TSCĐHH cũng đều được lập trên máy vi

tính. Cuối tháng, cuối quý và cuối năm tài chính được in để báo cáo với ban

lãnh đạo công ty. Các mẫu sổ kế tốn nhìn chung đã tn thủ và phù hợp với

sổ, bảng, biểu mẫu, do Bộ Tài Chính quy định. Tuy nhiên cũng có một số

thay đổi cho phù hợp, thuận tiện với điều kiện ghi chép, bảo quản sổ sách.

Cáckế toán viên thường xuyên cập nhật các quy định mới về ghi chép, phản

ánh, báo cáo về TSCĐHH. Ghi chép thủ công và ghi chép trên máy tính đã

phát huy được những ưu điểm của cả kế toán bằng tay và kế toán máy. Kế

toán thủ cơng giúp cho người làm kế tốn xác định luồng số liệu một cách

trực quan hơn, tỷ mỷ hơn, xác suất mất dữ liệu thấp hơn kế tốn máy.

Q trình thu thập, phân loại, xử lý thơng tin kế tốn về TSCĐHH được

tiến hành kịp thời, chính xác, cập nhật thường xun về các biến động

TSCĐHH tại tồn cơng ty và các xí nghiệp thành viên.

Với những ưu điểm nổi trội đó, cơng tác kế tốn TSCĐHH tại cơng ty

Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh đã phản ánh kịp thời chính xác

các biến động TSCĐHH tồn công ty. Hỗ trợ tư vấn ban giám đốc các nghiệp

vụ đổi mới trang thiết bị, thanh lý, nhượng bán kịp thời đáp ứng nhu cầu sản

xuất và khai thác có hiệu quả cơng suất thiết kế của các TSCĐHH

Hơn nữa kế tốn TSCĐHH tại cơng ty quản lý khá tốt, chặt chẽ và khoa

học. Mỗi TSCĐHH tại công ty đều có bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ các văn bản,

tài liệu kỹ thuật, chứng từ liên quan từ khi đi vào hoạt động cho tới khi thanh

lý, nhượng bán hoặc điều chuyển. Khi TSCĐHH khơng còn thuộc quyền quản

Đặng Thị Hải Anh57Lớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chun ngành

lý của cơng ty hoặc bộ phận thì bộ hồ sơ về TSCĐHH đều được cất giữ hoặc

giao lại cho bộ phận được nắm quyền quản lý TSCĐHH đó tùy vào từng

trường hợp.

Bên cạnh đó, cơng tác kế tốn TSCĐHH tại cơng ty cũng cần hồn thiện một

vài điểm yếu để cơng tác kế tốn TSCĐHH tại cơng ty đạt hiệu quả, hiệu năng

và hiệu lực cao hơn trong vai trò giám đốc, kiểm tra và phản ánh tình hình

biến động TSCĐHH về ngun giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại.

3.1.2. Nhược điểm

Quản lý TSCĐ tại doanh nghiệp cần đảm bảo nguyên tắc về xác lập đối

tượng ghi TSCĐ là TSCĐHH có kết cấu độc lập hay ghi nhận theo hệ thống

TSCĐHH. Tại công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh đối tượng

ghi TSCĐHH vừa ghi nhận theo hệ thống dây chuyền sản xuất, vừa ghi nhận

theo kết cấu độc lập làm cho việc quản lý TSCĐHH khó khăn hơn vì vừa phải

bao quát, vừa phải cụ thể nên danh mục TSCĐHH trên sổ sách rất lớn.

Công ty chỉ phân loại TSCĐHH theo hình thái biểu hiện nên chưa quản

lý được bao quát các khía cạnh khác của TSCĐHH. Chưa quản lý được

TSCĐHH theo bộ phận quản lý chịu trách nhiệm hay theo hình thức sở hữu,

theo mục đích, theo tình hình sử dụng.

Với khối lượng nghiệp vụ khá lớn và đa dạng mà phòng TC – KT hiện

nay có 7 nhân sự bao gồm cả kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, nhân viên kế

tốn các phần hành, kế tốn cơng nợ kiêm nhiệm kế tốn TSCĐHH do đó bộ

phận kế tốn tại cơng ty đang phải làm viêực chịu nhiều áp lực để giải quyết

một khối lượng công việc lớn trong htời gian gấp rút. Đặc biệt với khối lượng

lớn TSCĐHH cần theo dõi, kiểm tra nên công tác kế tốn TSCĐHH tại văn

phòng cơng ty đang trong tình trạng q tải. Phòng TC – KT cần phải có kế

hoạch đề nghị bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho cơng tác kế tốn nói

chung và phần hành kế tốn TSCĐHH nói riêng.

Đặng Thị Hải Anh58Lớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chun ngành

Cơng ty có 3 trụ sở và 2 xí nghiệp khai thác mỏ tại các địa điểm khác

nhau về địa lý nên cơng tác kế tốn TSCĐHH hạch tốn tập trung tại văn

phòng cơng ty còn có những tin tức chưa kịp thời, thiếu chính xác và chưa

thật sự phù hợp với nhau về phương pháp ghi nhận và hạch tốn biến động

TSCĐHH tại văn phòng cơng ty và tại các đơn vị trực thuộc.

Bộ máy kế tốn chưa có bộ phận riêng phục vụ theo u cầu quản trị

cũng như phân tích hoạt động kinh doanh, sử dụng TSCĐHH theo nhiều

hướng kinh doanh, đầu tư khác nhau để đạt lợi nhuận cao hơn với mỗi

TSCĐHH mà chỉ tập trung chủ yếu vào công tác thu nhận xử lý và cung cấp

thơng tin của kế tốn tài chính về TSCĐHH.

Ghi chép trên máy tính kết hợp ghi chép thủ công làm cho việc quản lý

sổ sách TSCĐHH đơi khi trở nên khó khăn do số liệu trên sổ sách ghi chép tủ

công chưa được rõ ràng mạch lạc, có tẩy xố số liệu. Hạch tốn bằng tay mất

rất nhiều thười gian để tìm kiếm khi xảy ra sai xót.

Phần mềm kế tốn quản lý TSCĐHH cơng ty đang áp dụng đã phát sinh

những sai sót khơng chính xác gây khó khăn cho các kế tốn viên trong việc

nhập và tính tốn các chỉ tiêu. Trong thời gian sắp tới cơng ty cần có kế hoạch

mua mới hoặc sửa chữa lại phần mềm kế tốn để cơng tác được thực hiện

thuận tiện dễ dàng và chính xác hơn.

Hệ thống tài khoản kế toán chi tiết về TSCĐHH của công ty rất lớn.TK

chi tiết tới cấp 4, đôi khi có TK chi tiết tới cấp 6 theo từng đối tượng sử dụng

và theo từng loại TSCĐHH. Với mỗi loại TSCĐHH lại chi tiết đến từng máy

móc, thiết bị, nhà làm việc.... trong mỗi loại TSCĐHH làm cho việc quản lý

và ghi nhận thêm phức tạp và khó khăn. Việc mở các tài khoản chi tiết của

nhóm tài khoản TSCĐHH phải đảm bảo theo nguyên tắc: Hệ thống tài khoản

được phân chia thành nhiều cấp khác nhau, sao cho mỗi cấp tài khoản đáp

ứng được yêu cầu quản lý khác nhau về đối tượng kế toán được đề cập đến

nhưng phải đảm bảo nguyên tắc dễ nhớ, tiết kiệm và đồng bộ; đồng thời, tuân

thủ theo nguyên tắc thận trọng của kế toán.

Đặng Thị Hải Anh59Lớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Phương pháp khấu hao đường thẳng hay còn gọi là phương pháp khấu

hao tuyến tính có mức khấu hao cơ bản hàng năm là đều nhau trong suốt thời

gian sử dụng TSCĐHH. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà TRường

Linh áp dụng phương pháp này có ưu điểm là việc tính tốn đơn giản, mức

khấu hao được phân bổ đều cho các năm sử dụng, không gây ra đột biến trong

giá thành sản phẩm hàng năm nhưng lại có nhược điểm trong nhiều trường

hợp khơng thu hồi lại vốn kịp thời do khơng tính hết được sự hao mòn vơ

hình của TSCĐ là sự giảm thuần túy về mặt giá trị của TSCĐ mà nguyên

nhân chủ yếu là do sự tiến bộ của khoa học và cơng nghệ

Hiện nay với mơ hình tổ chức kế tốn quản trị kết hợp với kế tốn tài

chính trong một bộ máy kế tốn doanh nghiệp thì cần phải cùng sử dụng

HTTKKT và chứng từ kế toán để thực hiện đồng thời kế tốn tài chính và kế

tốn quản trị. Công ty đã đề ra kế hoạch nhưng việc tổ chức thiết kế, thực hiện

còn hạn chế và chưa được quan tâm, chú trọng đúng mức.

Công ty chưa thực hiện thường xun cơng tác kiểm tra kế tốn và

kiểm toán nội bộ .

Từ những nhược điểm nêu trên về tổ chức và cơng tác kế tốn tại Cơng ty

nói chung và hạch tốn TSCĐHH nói riêng có thể được hồn thiện theo những

phương hướng sau để cơng tác hạch tốn tại cơng ty đạt hiệu quả cao hơn, đáp

ứng yêu cầu quản lý và sự thay đổi nhạy bén với tình hình thị trường.

3.1.3. Phương hướng hồn thiện

Phụ thuộc vào thực tế điều kiện và hoàn cảnh của mỗi doanh nghiệp hoàn

toàn khác nhau nên tùy theo từng yêu cầu quản lý mà doanh nghiệp có phương

hướng, biện pháp khác nhau sao cho hạch toán và quản lý hiệu quả nhất. Trong

nền kinh tế cạnh tranh khó khăn như hiện nay, bất cứ một sự lãng phí nào trong

việc sử dụng nguồn lực, chi phí đều là lực cản làm giảm mục tiêu lợi nhuận cao

nhất và bền vững của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp đều phải quan tâm

Đặng Thị Hải Anh60Lớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chuyên ngành

đến công tác tổ chức bộ máy cơng ty, bộ máy kế tốn sao cho phải đảm bảo đạt

hiệu quả, tiết kiệm chi phí ở mức tốt nhất. Việc hồn thiện cơng tác kế tốn

TSCĐHH cũng phải hướng tới những mục tiêu, yêu cầu như vậy.

Các biện pháp hồn thiện kế tốn TSCĐHH tại cơng ty Cổ phần đầu tư

và phát triển nhà Trường Linh phải dựa trên những phương hướng nguyên tắc

cơ bản và khoa học chủ yếu như sau:

• Hồn thiện cơng tác kế tốn TSCĐHH phải đảm bảo tính đồng bộ từ

cấp quản lý cao nhất tại Văn phòng cơng ty đến kế tốn TSCĐHH tại

từng đơn vị trực thuộc. Đảm bảo thống nhất giữa các chỉ tiêu kế toán

trên cả chứng từ, hệ thống tài khoản, số hiệu phân loại thống nhất. Tính

thống nhất là một yêu cầu cơ bản trong hạch toán kế tốn theo quy định

của Bộ Tài Chính, đồng thời cũng tạo thuận tiện trong việc quản lý

thống nhất, tập trung trên tồn cơng ty.

• Hồn thiện cơng tác kế tốn TSCĐHH tại cơng ty phải đảm bảo tính

phù hợp giữa các bộ phận kế toán phần hành với kế tốn tổng hợp.

Đảm bảo trình tự vận hành, ln chuyển tài sản, nghiệp vụ phát sinh

giữa các bộ phận khác nhau trong cơng ty với phòng TC- KT nhịp

nhàng trong phối hợp nhưng phải gọn nhẹ và phù hợp với điều kiện của

công ty, tuân thủ theo quy định của Nhà Nước.

• Hồn thiện cơng tác kế tốn TSCĐHH theo hướng đảm bảo cung cấp

thông tin kịp thời, cập nhật, chính xác tồn diện theo u cầu quản lý.

• Cơng tác kế tốn TSCĐHH phải đảm bảo tính khả thi và có hiệu quả.

Từ những phương hướng như vậy, một số biện pháp nhằm hồn thiện hệ

thống kế tốn TSCĐHH tại công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường

Linh được đề xuất như sau:Đặng Thị Hải Anh61Lớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chuyên ngành

3.2. Các giải pháp hồn thiện kế tốn tài sản cố định hữu hình tại Cơng ty

Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh

3.2.1. Về công tác quản lý tài sản cố định hữu hình

Cơng ty cần phân cấp quản lý từ Văn phòng cơng ty có trách nhiệm

theo dõi, quản lý toàn bộ hệ thống TSCĐHH đến từng đơn vị trực thuộc. Có

sự theo dõi, kiểm sốt tồn bộ TSCĐHH tại mỗi đơn vị, xí nghiệp và quản lý

từng TSCĐHH tại mỗi phân xưởng sản xuất, mỗi bộ phận, phòng ban, nhân

viên có sử dụng TSCĐHH. Có thể nói hệ thống phân cấp quản lý tại cơng ty

khá tồn diện, sâu sát nhưng mỗi TSCĐHH tại mỗi phòng, ban được giao cho

mỗi nhân viên chịu trách nhiệm quản lý chỉ có sổ theo dõi tình hình biến động

về ngun giá, để biết 2 chỉ tiêu còn lại của TSCĐHH là giá trị hao mòn và

giá trị còn lại bao nhiêu chỉ có thể thực hiện tại phòng TC- KT của cơng ty, xí

nghiệp. Mỗi nhân viên quản lý TSCĐHH chỉ theo dõi, báo cáo tình hình tăng,

giảm, tiếp nhận, hư hỏng TSCĐHH mà khơng được biết các chỉ tiêu còn lại để

có ý kiến đề xuất sử dụng hợp lý hơn. Vì vây, cơng ty có thể hồn thiện hơn

cơng tác quản lý TSCĐHH bằng cách cho các nhân viên chịu trách nhiệm

quản lý, sử dụng TSCĐHH được phép biết, tham gia tính tốn phân bổ giá trị

hao mòn, giá trị còn lại, ngun giá nhằm có sự kiểm sốt tốt hơn với các

nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐHH. Cuối kỳ có thể đối chiếu với số liệu đã ghi

nhận tại phòng TC- KT để có sự điều chỉnh, so sánh ghi nhận chặt chẽ hơn.

Để phục vụ công tác quản lý đến từng đối tượng phòng ban sử dụng

TSCĐHH tại công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh nên phân

loại TSCĐHH theo bộ phận sử dụng nhằm theo dõi, kiểm sốt trên tồn cơng ty.

Phân loại theo bộ phận sử dụng giúp quản lý chi tiết từng TSCĐHH.Từ đó có

thể theo dõi dễ dàng q trình quản lý và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả

TSCĐHH tại mỗi bộ phận. Nếu có mất mát, hư hỏng cơng ty có thể nắm bắt

nhanh và quy kết trách nhiệm với từng bộ phận có liên quan trong việc bồi

thường thiệt hại.

Đặng Thị Hải Anh62Lớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Bảng 3.1: Phân loại TSCĐHH theo bộ phận sử dụng

Bộ phận

I. Tổng kho

1. Kho số 1

2. Kho số 2

.................................

II. Xí nghiệp xí nghiệp khai thác mỏ 1

1. Phân xưởng số 1

2. Phân xưởng số 2

...............................

III. Xí nghiệp khai thác mỏ 2

1. Xưởng sản xuất số 1

2. Xưởng sản xuất số 2

...............................

IV. Văn phòng cơng ty

1.Nhà làm việc cơng ty

2. Văn phòng làm việc các trụ sở

................................

CộngNgun giá Giá trị hao mòn Giá trị còn lại3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế tốn

TSCĐHH được xây dựng mới tại cơng ty có nguyên giá được tính

bằng giá thành sản xuất thực tế TSCĐHH cộng các chi phí lắp đặt, chạy thử

và các chi phí liên quan trực tiếp khác. Các chi phí khơng hợp lý như lãng phí

ngun vật liệu xây dựng phát sinh trong q trình sản xuất chưa được kế

tốn TSCĐHH phân loại khỏi những chi phí trong giá thành xây dựng thực tế.

Những chi phí này vẫn ghi nhận đầy đủ trong nguyên giá của TSCĐHH xây

dựng mới.Điều này chưa đúng với phương pháp ghi nhận nguyên giá

TSCĐHH theo quy định của Bộ Tài Chính nên cơng ty cần kiểm tra lại cụ thể

và chỉnh sửa cho phù hợp hơn.

Công ty nên cần lựa chọn, mở rộng các phương án tăng cường

TSCĐHH ngoài mua sắm hay xây dựng mới bằng cách sử dụng các TSCĐHH

th tài chính. Với hình thức th tài chính cơng ty khơng phải huy động vốn

lớn và tiền th tài chính có thể trả dần trong nhiều kỳ kế tốn. Cơng ty có thể

Đặng Thị Hải Anh63Lớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chuyên ngành

dễ dàng, chủ động trong huy động và sử dụng vốn vay, nhanh chóng thực hiện

các đơn đặt hàng, tăng cường hoạt động khi cần thiết.

Phương pháp trích khấu hao đường thẳng hay khấu hao tuyến tính có

ưu điểm nhanh, gọn, dễ dàng trong tính tốn, ngay cả người khơng am hiểu về

kế tốn cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiện việc xác định thời gian sử dụng

dự kiến của TSCĐHH tại cơng ty được tính chung cho tất cả các TSCĐHH

thuộc cùng một loại hình thái biểu hiện. Tất cả các TSCĐHH trong phân loại

“Nhà xưởng, máy móc” đều có thời gian khấu hao là 7 năm, điều này thể hiện

sự cứng nhắc, khơng linh hoạt trong việc trích khấu hao TSCĐHH .Mỗi

TSCĐHH dù trong một nhóm cũng có sự sử dụng, cọ xát khác nhau vì vậy,

thời gian sử dụng TSCĐHH nên được phân chia trong một khoảng thời gian,

ví dụ nên để “Nhà xưởng, máy móc” có thời gian sử dụng là 5- 10 năm. Dựa

vào đặc điểm kỹ thuật và q trình sử dụng, kế tốn TSCĐHH có thể phân

chia thời gian sử dụng khác nhau trong đó khấu hao cho mỗi TSCĐHH sẽ

được thực hiện linh hoạt và sát tình hình thực tế hơn.

Phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng có nhược điểm khác là

chậm thu hồi vốn đầu tư ban đầu. Máy móc, thiết bị mới khi được đưa vào sử

dụng thì cơng suất làm việc cao hơn, tạo ra số lượng sản phẩm nhiều hơn và

chất lượng hơn. Qua thời gian sử dụng máy móc sản xuất bị giảm cơng suất

và hiệu quả sản xuất. Chất lượng và số lượng sản xuất không thể đạt như tiêu

chuẩn ban đầu. Phương pháp khấu hao tuyến tính lại phân bổ cùng một lượng

giá trị khấu hao cho cùng một máy móc sản xuất trong suốt thời gian sử dụng

của máy móc do đó, khơng phản ánh đúng chi phí khấu hao của máy móc,

thiết bị sản xuất vào chi phí của kỳ kinh doanh. Thực tế, ban đầu khi mới đưa

máy móc thiết bị vào sử dụng phải trích khấu hao ít hơn, càng về sau khấu

hao phải trích cao hơn so với mức trước. Để phản ánh chính xác, khoa học và

thực tế hơn chi phí khấu hao của máy móc, thiết bị sản xuất, công ty nên áp

dụng phương pháp khấu hao nhanh cho TSCĐHH thuộc loại máy móc, thiết

Đặng Thị Hải Anh64Lớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chuyên ngành

bị sản xuất. Như vậy, cơng ty cũng cần có sự phân loại chính xác hơn các loại

máy móc, thiết bị tham gia sản xuất để trích khấu hao sao cho phù hợp.

Phương pháp trích khấu hao nhanh còn đảm bảo thu hồi vốn ban đầu

nhanh chóng hơn.

Phương pháp khấu hao nhanh sử dụng công thức phân bổ khấu hao như sau:

Mức khấu hao TSCĐ mỗi năm= Giá trị TSCĐ phải khấu hao x Tỷ lệ

khấu hao nhanh

Trong đó:

- Giá trị TSCĐHH phải khấu hao là giá trị còn lại của TSCĐHH tại thời điểm

phải tính khấu hao.

- Tỷ lệ khấu hao nhanh = Tỷ lệ khấu hao tuyến tính x Hệ số điều chỉnh

Hệ số điều chỉnh theo khung của Bộ Tài Chính quy định:

Bảng 3.2 : Hệ số khấu hao nhanh TSCĐ

Hệ số điều chỉnh

1.5

2

2.5Thời gian sử dụng TSCĐ dự kiến

dưới hoặc bằng 4 năm

trên 4 năm nhưng dưới hoặc bằng 6 năm

trên 6 nămTheo khung quy định hệ số điều chỉnh của Bộ Tài Chính và hệ thống danh

mục của cơng ty có thể thấy:

Hệ số điều chỉnh là 1.5 với Thiết bị, dụng cụ quản lý.

Nhà cửa và máy móc, thiết bị sản xuất hay Phương tiện vận tải của

công ty nên áp dụng hệ số khấu hao nhanh là 2.5.

Với phương pháp khấu hao nhanh kế toán cần phải lưu ý vào những

năm cuối khi mức khấu hao TSCĐHH nhỏ hơn mức khấu hao bình quân giữa

giá trị còn lại và thời gian sử dụng còn lại thì kể từ năm đó, để đảm bảo phân

bổ nhanh chóng và hợp lý hơn chi phí khấu hao TSCĐHH vào chi phí kinh

doanh và thu hồi vốn đầu tư được nhanh chóng. Cơng thức điều chỉnh mức

khấu haonhững năm cuối được tính như sau:

Đặng Thị Hải Anh65Lớp: KT2 - K9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG LINH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×