Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thẩm định dự án đầu tư tại các Ngân hàng thương mại

2 Thẩm định dự án đầu tư tại các Ngân hàng thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Do vòng đời của các dự án khá dài từ, nên hoạt động cho vay theo dự án của

các NHTM chủ yếu là hình thức tín dụng trung - dài hạn.

Một trong các yêu cầu của NHTM là khách hàng vay phải xây dựng dự án, thể

hiện mục đích, kế hoạch đầu tư và quá trình thực hiện dự án. Phân tích và thẩm định

dự án là cơ sở để ngân hàng quyết định phần vốn cho vay và xác định khả năng

hoàn trả của doanh nghiệp.

Điều kiện vay vốn đối với các dự án:

 Doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp lý

 Vốn được sử dụng hợp pháp

 Doanh nghiệp phải có năng lực tài chính lành mạnh đủ để đảm bảo

hồn trả tiền vay đúng hạn đã cam kết

 Phải có dự án khả thi và hiệu quả

 Phải thực hiện đảm bảo tiền vay theo quy định

1.2.2 Thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương

mại

1.2.2.1 Khái niệm

Tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm của công tác thẩm định

dự án vay vốn tại NHTM, nhưng hầu hết các quan điểm đều thống nhất với nhau:

Thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của NHTM là hoạt động rà

soát, kiểm tra một cách khoa học và toàn diện các nội dung đã thực hiện ở khâu

chuẩn bị đầu tư của dự án, bao gồm thẩm tra tính pháp lý, các nội dung cơ bản ảnh

hướng đến hiệu quả, tính khả thi của dự án. Mục tiêu của thẩm định dự án là đưa ra

quyết định và phương án vay vốn đối từng dự án.

1.2.2.2 Ý nghĩa

Thẩm định dự án là khâu bắt buộc phải thực hiện nghiêm túc trong quy trình

tín dụng của bất cứ NHTM nào. Từ q trình xem xét và cân nhắc các thơng số

cũng như tài liệu, các cán bộ thẩm định và tín dụng sẽ có cái nhìn tổng qt về tồn

bộ dự án.

- Thông qua kết quả thẩm định dự án vay vốn, NHTM sẽ đi đến quyết định từ

chối hay đồng ý cho vay vốn. Đây là mục tiêu của thẩm định dự án. Quy trình này

đảm bảo NHTM sử dụng vốn hợp lý thơng qua các quyết định chính xác, duy trì an

tồn tín dụng, hạn chế nợ xấu, tránh thất thốt lãng phí vốn của ngân hàng. Là trung

gian cung ứng vốn trong thị trường tài chính, NHTM chỉ cho vay khi chắc chắn vốnSV:Trần Thị Vân Anh6Lớp: Tài chính doanh nghiệp CChuyên đề thực tập tốt nghiệp

vay được sử dụng đúng mục đích, sinh lợi cho cộng đồng, doanh nghiệp và ngân

hàng.

- Có cơ sở vững chắc về kết quả đầu tư, thời gian hoàn vốn, thời hạn thu hồi

vốn đối với từng dự án.

- Góp ý và tư vấn, đưa ra phương án tối ưu, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động

và tính khả thi của dự án

- Rút ra bài học và kinh nghiệm áp dụng cho những dự án thẩm định sau này.

1.2.2.3 Phương pháp thẩm định

Dự án đầu tư sẽ được thẩm định chính xác và đầy đủ nếu kết hợp phương pháp

thẩm định khoa học, phù hợp với kinh nghiệm thực tế. Dưới đây là một số phương

pháp thẩm định dự án cho vay được sử dụng phổ biến tại các ngân hàng trong thực

tế:

 So sánh số học

Các thông tin và số liệu của dự án sẽ được tổng hợp, chuẩn hóa, xử lý và được

đưa vào phân tích. Trong q trình phân tích, các chỉ số này được so sánh với các

chỉ tiêu trung bình, hoặc chỉ tiêu điển hình, như:

- Tiêu chuẩn thiết kế, suất đầu tư, định mức kỹ thuật

- Chỉ số trung bình ngành

Sau khi so sánh, các cán bộ sẽ phân tích ý nghĩa của mỗi chỉ tiêu và nhận xét

tình hình thực tế qua các chỉ số đó. Tuy nhiên các số liệu này phải được so sánh

theo nhiều chiều: theo thời gian, theo không gian …

 Điều tra và dự đoán

Tổng hợp các số liệu quá khứ, tiến hành chuẩn hóa và phân tích, từ đó kết luận

xu hướng thay đổi trong tương lai. Cung cầu thị trường, doanh thu dự kiến… có thể

được dự báo thông qua phương pháp này. Vấn đề quan trọng là phải điều tra thống

kê chính xác số liệu và phát hiện được xu hướng phát triển.

 Xác định khả năng xảy ra biến cố xấu

Bản thân của đầu tư theo dự án tồn tại rất nhiều rủi ro. Hơn nữa, dự án trung

và dài hạn có vòng đời dài, thời gian vận hành từ 5 - 10 năm trở lên, khơng thể chắc

chắc những tình huống xấu có thể xảy ra như thế nào và bao giờ. Vì thế trước khi

quyết định giải ngân cho vay, ngân hàng cần xác định rõ ràng những rủi ro tồn tại.

Từ đó, cân nhắc đánh đổi rủi ro và lợi nhuận dự kiến, bảo đảm mức rủi ro trong

pham vụ kiểm soát và tìm biện pháp khắc phục hạn chế rủi ro.SV:Trần Thị Vân Anh7Lớp: Tài chính doanh nghiệp CChuyên đề thực tập tốt nghiệp

 Phân tích độ nhạy

Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong phân tích dự án, để xác định

mức độ rủi ro của dự án đầu tư. Trong q trình thực hiên dự án, có rất nhiều yếu tố

có tác động định tính đến khả năng hồn vốn của dự án. Trong phân tích độ nhạy,

chúng ta sẽ lần lượt cho các biến này dao động, nhiều kịch bản và tình huống được

tạo ra. Những dự án vẫn có khả năng hồn vốn và duy trì hiệu quả cao ngay cả khi

những tình huống xấu diễn ra, là dự án có độ an tồn cao. Ngược lại, với sự thay đổi

nhỏ của vài yếu tố, kết quả của dự án thay đổi trên quy mơ lớn, thậm chí khơng

hồn vốn, đó là những dự án tiềm ần nhiều rủi ro và dễ tổn thương. Sau khi thẩm

định, cán bộ và chủ đầu tư cần xem xét lại việc có nên đầu tư hay khơng và tìm ra

giải pháp hạn chế rủi ro.

 Đánh giá tổng quát và chi tiết

Công tác thẩm định tại ngân hàng được thực hiện theo trình tự tổng quát đến

chi tiết, gồm 2 quá trình:

- Thẩm định tổng quát: Các cán bộ thẩm định có cái nhìn bao qt về tổng thể

dự án đầu tư: sự cần thiết phải đầu tư, lợi ích kinh tế - xã hội, tính pháp lý, mục tiêu

đầu tư.

- Thẩm định chi tiết: Xem xét một cách kĩ lưỡng và tỉ mỉ từng khía cạnh của

dự án: thẩm định tài chính, kỹ thuật, mơi trường, pháp lý, quản trị dự án… Trong

mỗi nội dung thẩm định, cán bộ còn phải tiến hành thu thập tài liệu và phân tích các

chỉ tiêu.

1.2.2.4 Nội dung thẩm định

1.2.2.4.1 Thẩm định khách hàng

 Tính pháp lý của khách hàng

Để kiếm tra tính pháp lý của khách hàng, cán bộ thẩm định xem xét tính xác

thực của các tài liệu pháp lý trong hồ sơ vay vốn: Quyết định thành lập, Giấy phép

đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư, Giấy phép hành nghề, Quyết định bổ nhiệm

Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp nhân, Quyết định của HĐQT về việc vay vốn

đầu tư dự án, Quyết định về Tài sản bảo đảm…

Đối với doanh nghiệp: phải có năng lực pháp luật dân sự (điều 84 Luật Dân

sự): Được thành lập hợp pháp; Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; Có Tài sản độc lập với

các nhân,tổ chức khác và chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; Nhân danh mình htam

gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.SV:Trần Thị Vân Anh8Lớp: Tài chính doanh nghiệp CChuyên đề thực tập tốt nghiệp

 Đánh giá xem khách hàng có đủ năng lực hàng vi dân dự, năng lực pháp lý

và kinh doanh hợp pháp hay khơng.

 Thẩm định uy tín

Dựa vào hệ thống thơng tin, các cán bộ xem xét những giao dịch quá khứ và

lịch sử tín dụng của khách hàng, phục vụ cho cơng tác chấm điểm tín dụng.

 Thẩm định năng lực tài chính

Năng lực tài chính được thẩm tra thơng qua các báo cáo tài chính: Bảng cân

đối kế tốn, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo công

nợ, Thuyết minh báo cáo tài chính, Hoạch định tài chính.

Doanh nghiệp được coi là có khả năng tài chính lành mạnh nếu hội đủ các tính

chất sau: Thanh khoản cao, Sinh lời cao, Cơ cấu vốn hợp lý, Luân chuyển vốn

nhanh.

Ngân hàng cần tập trung nghiên cứu hai vấn đề trọng yếu: Các hệ số tài chính

và Đánh giá lưu chuyển tiền tệ của Khách hàng.

Đối với phân tích luồng tiền, cần trả lời những câu hỏi:

 Sự chênh lệch giữa lợi nhuận và số tiền hiện có

 Nguồn tiền được sử dụng như thế nào?

 Nguồn vốn bằng tiền có đủ để trang trải cho những hoạt động hiện thời

khơng?

 Có đủ nguồn vốn cho mục đích đầu tư khơng?

 Liệu cơng ty có thể trang trải tài sản nợ ngắn hạn của mình, kể cả

những khoản vay, từ các định chế cho vay hay khơng?

Đối với phân tích chỉ tiêu tài chính, Ngân hàng tiến hành tính tốn và phân

tích các chỉ số tài chính cơ bản, so sánh với các chỉ số trung bình ngành, kết hợp

đánh giá tình hình cụ thể của doanh nghiệp và đưa ra kết luận về năng lực tài chính.SV:Trần Thị Vân Anh9Lớp: Tài chính doanh nghiệp CChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Bảng 1.2 - Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu tài chính

Khả năng thanh tốn

Hệ số thanh tốn

ngắn hạnCơng thứcÝ nghĩa

Khả năng thanh tốn các khoản nợ

ngắn hạn từ tài sản lưu độngHệ số thanh toán

nhanhKhả năng thanh toán các khoản nợ

ngắn hạn từ TSLĐ thanh khoản caoHệ số về khả năng hoạt động

Vòng quay khoản

Doanh thu thuần

phải thu

Phải thu bình quânChất lượng các khoản phải thu và

việc thu hồi nợ của doanh nghiệpVòng quay hàng tồn

khoTính hiệu quả trong việc quản lý

hàng tồn kho của doanh nghiệpVòng quay khoản

phải trả

Hệ số thanh tốn lãi

vay

Các hệ số sinh lời

ROADoanh thu thuần

Phải trả bình quân

EBIT/Lãi vayLợi nhuận ròng

Tổng tài sảnROEKhả năng sinh lời trên tải sản

Khả năng sinh lời cho cổ đôngChỉ tiêu cơ cấu vốn

Hệ số nợKhả năng chiếm dụng vốn trong việc

mua hàng hóa trả chậm

Thể hiện khả năng của DN trong việc

thanh toán lãi vay cho chủ nợPhần trăm tài sản của doanh nghiệp

được tài trợ từ vốn vayNăng lực quản lý:Kinh nghiệm và trình độ chun mơn của Ban giám đốc

Thời gian và thâm niên lãnh đạo

Mơi trường kiểm sốt nội bộ

Năng lực của ban điều hành

Mơ hình tổ chức

Tầm nhìn chiến lược

1.2.2.4.2 Thẩm định dự ánSV:Trần Thị Vân Anh10Lớp: Tài chính doanh nghiệp CChuyên đề thực tập tốt nghiệp

A Tính pháp lý

Tính pháp lý của dự án được thể hiện thông qua các tài liệu thuyết minh vay

vốn trong hồ sơ vay vốn doanh nghiệp trình lên Ngân hàng. Tính pháp lý của dự án

là sự phù hợp của dự án đối với các chủ trương chính sách của Nhà nước, của Bộ,

ngành liên quan, chính quyền địa phương, cũng như của toàn thể doanh nghiệp. Đối

với dự án đầu tư trung và dài hạn, các hồ sơ pháp lý cần thiết để làm cơ sở thẩm định

gồm: báo cáo khả thi; luận chứng kinh tế, kỹ thuật; thiết kễ kỹ thuật và tổng dự toán;

quyết định phê duyệt dự án đầu tư; phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường…

B Đánh giá sự cần thiết phải đầu tư

Xem xét khái quát những lý do đầu tư vào dự án cụ thể. Trong đó cần đánh giá

điểm mạnh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cùng với những cơ hội của dự

án. Những lợi ích mà dự án đem lại cũng là tiêu chí cần phải đánh giá lại trên nhiều

khía cạnh kinh tế - xã hội.

C Phân tích thị trường

 Môi trường vĩ mô

Công nghệ:

- Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.

- Chuyển giao công nghệ

- Sự tự động hóa

- Tác động của cơng nghệ mới

- Tác động của Internet, điện thoại đến

chi phí gặp gỡ, giao tiếp, chi phí bán

hàng, thanh tốn và khả năng làm việc từ

xa…

- Các hoạt động R&DKinh tế :

- Giai đoạn của chu kỳ kinh tế

- Xu hướng phát triển kinh tế

- Lạm phá

- Lãi suất

- Chính sách tiền tệ, tài khóa

- Sự kiểm sốt giá cả, lươngSV:Trần Thị Vân Anh11Xã hội:

- Lối sống và thị hiếu

- Chất lượng đời sống

- Chất lượng giáo dục

- Tỷ lệ tăng trưởng dân số và cơ cấu dân

số

- Những chỉ số về sức khỏe, học vấn,

tính ổn định/biến động của xã hội

-Sự giao thoa của các nền văn hóa, sắc

tộc, tơn giáo

- Những xu hướng thay đổi trong mơi

trường văn hóa-xã hội

Tự nhiên:

- Các loại tài ngun

- Năng lượng

- Mơi trường…

Chính trị:

- Tình hình ổn định chính trị

- Quan hệ ngoại giao với các nướcLớp: Tài chính doanh nghiệp CChuyên đề thực tập tốt nghiệp

- Cán cân thanh tốn…- Chính sách đối ngoại… Mơi trường vi mơ

Có thể sử dụng mơ hình 5 áp lực ngành để phân tích như sau:

Bảng 1.3 - Mơi trường ngành

Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩnNhà

cung

cấpKhả năng

thương lượngCác

công ty

cạnh

tranhSự đe dọa của nhừng người

gia nhập mới

Khách

Khả năng

hàng

thương lượng

Sự đe dọa của những sản

phẩm thay thếSản phẩm thay thế

Phân tích ngành cần tập trung vào các vấn đề:

 Độ lớn và mức tăng trưởng của ngành

 Vị thế cạnh tranh của công ty, thị phần của các đối thủ và mức độ tập

trung

 Những khả năng xuất hiện các đối thủ mới

 Những khả năng xuất hiện sản phẩm thay thế

 Hiểu sức ép của thị trường đầu vào và đầu ra

 Phân tích theo mơ hình SWOT

Dựa trên cơ sở phân tích mơi trường kinh doanh, thiết lập ma trận SWOT để

tận dụng điểm mạnh, cơ hội của dự án, khắc phục những điểm yếu và thách thức.SV:Trần Thị Vân Anh12Lớp: Tài chính doanh nghiệp CChuyên đề thực tập tốt nghiệpBảng 1.4 - Mơ hình SWOTĐiểm mạnh (Strengths)

Điểm yếu (Weaknesses)Cơ hội (Opportunities)Thách thức (Threats)Sử dụng những điểm mạnh

để tận dụng cơ hội

Khắc phục những điểm yếu

bằng việc tận dụng cơ hộiSử dụng điểm mạnh để khắc

phục những thách thức

Tối thiểu hóa các điểm yếu

và tránh các mỗi đe dọa Phân tích nhu cầu:

- Xác định nhu cầu quá khứ:

Xác định nhu cầu quá khứ bằng công thức sau:

Y = Ysảnxuất+ Y nhập khẩu + Ytồn đầu kỳ – Ytồn cuối kỳ – Y xuất khẩu

Thu thập số liệu quá khứ từ niên giám thống kê và báo cáo tổng hợp hàng

năm.

- Xác định nhu cầu tương lai:

Phương pháp bình quân số học

Dựa vào tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm

Phương pháp hồi quy tương quan tuyến tính

Phương pháp bình phương bé nhất

Phương pháp Parabol

- Các nhân tố ảnh hưởng:

Những nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu quá khứ: Để nghiên cứu các số liệu

quá khứ, phải tiến hành điều tra thống kê. Tuy nhiên có những số liệu không thể

thống kê, như hàng trốn thuế, lậu thuế, hàng giả … hoặc không thể thu thập do

không được lưu trữ đầy đủ.

Những nhân tố ảnh hướng đến nhu cầu dự kiến trong tương lai:Kết quả điều

tra thống kê số liệu trong q khứ khơng chính xác và Sự thay đổi về tình hình kinh

tế, chính trị, xã hội

 Định vị thị trường mục tiêu

Các thị trường mục tiêu (quy mô, mức độ thu nhập, và nhân khẩu, thị hiếu,

bão hòa…)

Chiều sâu thị trường

Sản phẩm có dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động về giá không? cầu co giãn

như thế nào?

Biến động mang tính chu ký hay theo mùa vụ?SV:Trần Thị Vân Anh13Lớp: Tài chính doanh nghiệp CChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Danh mục sản phẩm đa dạng hay phụ thuộc vào một danh mục sản phẩm hạn

hẹp

Liệu các sản phẩm có được xem là có giá bán cạnh tranh trong phân đoạn thị

trường hay khơng?

Các sản phẩm đó có hay chịu ảnh hưởng của các rủi ro về thị hiếu hay không?

Các sản phẩm được xem là hàng hóa thiết yếu hay hàng hóa xa xỉ?

 Xác định khả năng cạnh tranh của sản phẩm

Phân tích khả năng cung cấp sản phẩm- Xác định quy mô dự án, cần dựa vào các yếu tố sau:

Dự báo nhu cầu thị trường

Phân tích mơi trường kinh doanh, xác định thị phần dự kiến

Khả năng tài chính của dự án

Khả năng quản lý của chủ dự án

- Xem xét khả năng cạnh tranh, dựa vào các yếu tố sau:

Khả năng sản xuất của đối thủ cạnh tranh

Địa điểm xây dựng doanh nghiệp

Khả năng quản trị của bộ phận lãnh đạo

Chính sách giá cả và chiến lược Marketing

 Xác định giá bán sản phẩm

- Đối với các sản phẩm thông thường, dùng phương pháp thông dụng để xác

định giá bán, thông qua cách định giá thành phẩm, tỉ lệ lãi thích hợp, mức độ cạnh

tranh trong ngành, khả năng của người tiêu dùng, các chính sách hỗ trợ hay hạn chế

của Chính phủ …

- Đối với mặt hàng đặc biệt, phải cân nhắc các yếu tố thị trường – tiêu dùng,

để quyết định chính sách giá tối ưu.

 Xác định khả năng tiêu thụ sản phẩm

Định lượng công suất, doanh thu hàng năm để cung cấp thơng số cho thẩm

định tài chính. Cần quan tâm đến các đối thủ cạnh tranh, môi trường ngành, công

suất, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, giá bán, các yếu tố lạm phát, trượt giá, tỷ

giá ảnh hướng đến giá bán của sản phẩm…

 Marketing sản phẩm

- Tổ chức phương pháp phân phối: Xác định cấu trúc kênh phân phối hợp lý

(cấu trúc, số lượng trung gian, tiền hoa hồng, nhiệm vụ quyền hạn của từng đơn vịSV:Trần Thị Vân Anh14Lớp: Tài chính doanh nghiệp CChuyên đề thực tập tốt nghiệp

trung gian), thông qua các căn cứ về chất lượng sản phẩm, cầu sản phẩm trên thị

trường, tình hình cạnh tranh, đặc điểm của khách hàng…

- Quảng cáo: Là một hình thức hoạt động thơng tin nhằm thu hút sự chú ý của

các khách hàng dến với sản phẩm và dịch vụ của nhà sản xuất, gồm 4 khâu chủ yếu:

giới thiệu đặc điểm sản phẩm, lợi ích của sản phẩm, mức độ thỏa mãn nhu cầu của

sản phẩm, và tạo ấn tượng cho người tiêu dùng về sản phẩm.

- Xúc tiến bán hàng: Là hoạt động khuyến thị của người bán hàng trực tiếp

tiếp cận người tiêu dùng, lôi kéo sự chú ý của họ đối với sản phẩm.

Bên cạnh các hình thức thường được sử dụng trong xúc tiến bán hàng như tổ

chức hội nghị khách hàng, hội thảo sản phẩm, quà khuyến mại, bán hạ giá … có thể

sử dụng những hoạt động như tổ chức cửa hàng, showroom trưng báy sản phẩm,

phòng triển lãm, tham gia hội chợ …

D Phân tích kỹ thuật

 Phương pháp sản xuất

Chọn lựa phương pháp và kỹ thuật sản xuất phải đảm bảo quy trình hiện đại,

đồng nhất và phù hợp với khả năng tài chính và nguồn lực của dự án

- Việc lựa chọn phương pháp sản xuất cho dự án phụ thuộc và các nhân tố sau:

Đặc điểm kỹ thuật và chất lượng sản phẩmChất lượng nguyên liệu sử dụngVốn đầu tư ban đầuTrình độ sử dụng công nghệ của lao động- Phương pháp sản xuất phải đảm báo các yêu cầu sau:Sản lượng có khả năng cạnh tranh cao trên thị trườngTận dụng hợp lý nguồn lựcĐảm bảo năng suất lao động cao và giá thành sản phẩm hợp lý

Hệ thống máy móc, trang thiết bị, công nghệTiên tiến và hiện đại, phù hợp với khả năng sử dụng của lao động

Giá cả máy móc, trang thiết bị phù hợp với khả năng tài chính của dự án

Thích hợp với điều kiện tự nhiên mơi trường tại địa điểm bố trí dự án

Đảm bảo tính đồng bộ của máy móc trong hệ thống cơng nghệ chungNguyên vật liệu - năng lượngSV:Trần Thị Vân Anh15Lớp: Tài chính doanh nghiệp CChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Chất lượng nguyên vật liệu thể hiện bằng tính chất cơ, lý, hóa của nó và là một

trong những yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm. Do đó phải đảm bảo nguồn

cung nguyên vật liệu ổn định, chất lượng cao và giá hợp lý.

So sánh các nguyên vật liệu trong và ngồi nước, từ đó nghiên cứu hoặc tìm ra

các nguồn nguyên liệu tốt, rẻ và nguyên liệu mới thay thế.

Năng lượng bao gồm phục vụ nhu cầu sản xuất, quản lý và tiêu dùng. Nhu cầu

điện cho sản xuất được tính theo cơng thức sau:

Dsx=DmxMxTmxKm

HdDsx: Nhu cầu điện cho sản phẩm của một loại máy

Dm: Định mức tiêu hao cho một máy trong một giờ

Tm: Thời gian máy hoạt động

Km: Hệ số sử dụng máy bình quân

Hd: Hiệu suất của động cơ điện

M: số máy sử dụng Địa điểm xây dựng - Thi công

Cần nghiên cứu các lĩnh vực sau:

Chiến lược phân bổ các vùng kinh tế của cả nướcVấn đề cung ứng nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩmCơ sở hạ tần tại địa điểm dự kiến thi cơngĐất đai, mặt bằng bố trí dự ánXử lý phế thảiVấn đề kinh tế - xã hội khácBố trí mặt bằng xây dựng hợp lý và thuận lợiBảo đảm nhu cầu vệ sinh công nghiệp, xử lý chất thải, phòng cháyu cầu:chữa cháy

Tiết kiệm chi phí xây dựng nhưng vẫn duy trì chất lượng cơng

trìnhNội dung:

Mặt bằng tổng thể của dự ánMặt bằng sản xuất của dự ánTổ chức thi cơng dự ánSV:Trần Thị Vân Anh16Lớp: Tài chính doanh nghiệp CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thẩm định dự án đầu tư tại các Ngân hàng thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x