Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Củng cố - dặn dò:

Củng cố - dặn dò:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phỳc ___Nm hc 2017 - 2018- Về nhà tập lắp xe có thang.

Thứ sáu ngày 20 tháng 4 năm 2018

Toán

Ôn tập các phép tính với phân số

I. Mục tiêu:

- Giúp HS ôn tập, củng cố kỹ năng thực hiện các phép cộng và

phép trừ phân số.

II. Các hoạt động dạy - học:

A. Kiểm tra bài cũ:

Gọi HS lên chữa bài về nhà.

B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu:

2. Hớng dẫn luyện tập:

+ Bài 1:

a) Yêu cầu HS tính đợc cộng trừ 2 HS: Đọc yêu cầu và tự làm bài.

phân số có cùng mẫu số.

- 2 HS lên bảng làm.

- GV cùng cả lớp nhận xét.

b) Tơng tự nh phần a.

+ Bài 2:

HS: Đọc yêu cầu rồi tự làm

bài.

- 2 HS lên bảng làm.

- GV cùng cả lớp nhận xét, chữa

bài:

31 2 31 10 21 3

  

 

2 3 10 21 31

35

7

35

35

35 5

  7 5 35 35 35

+ Bµi 3:

HS: Đọc yêu cầu và tự làm bài.

- 3 HS lên làm trên bảng.

- Cả lớp nhận xét.

- GV nhận xét, cho điểm những

bài làm đúng.

2

6

2

x 1

x

b)

a)

9

7

3

6 2

2

x 

x 1

7 3

9

4

7

x

x

21

9

+ Bµi 4:

GIÁO ÁN LỚP 4D25GV : VI MẠNH CƯỜNGTrường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc ___Năm học 2017 - 2018- GV híng dÉn HS phân tích đầu HS: Đọc bài và tự làm bài vào

bài toán.

vở.

- 1 HS lên bảng chữa bài.

Giải:

a) Số phần diện tích trồng

hoa và làm đờng đi là:

3 1 19(vờn hoa)

4 5 20

Số phần diện tích để xây

bể níc lµ:

19 1

1(vên hoa)

20 20

b) DiƯn tÝch vên hoa lµ:

2015300 (m2)

Diện tích xây bể nớc là:

1

300 15 (m2)

3. Củng cố , dặn dò:

20

- Nhận xét giờ học.

1

- Về nhà làm vở bài tập.

Đáp số: a)

vờn hoa.

20

b)

15

2

m.

Tập làm văn

Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả

con vật

I. Mục tiêu:

1. Ôn lại kiến thức cơ bản về đoạn mở bài, kết bài trong bài văn

miêu tả con vật.

2. Thực hành viết mở bài, kết bài cho phần thân vài để hoàn

chỉnh bài văn miêu tả con vật.

II. Đồ dùng dạy học:

Giấy khổ to viết nội dung bài tập 2, 3.

III. Các hoạt động dạy - học:

A. Kiểm tra bài cũ:

Gọi HS đọc đoạn văn giờ trớc.

B. Dạy bµi míi:

1. Giíi thiƯu:

2. Híng dÉn HS lµm bµi tËp:

* Bµi 1:GIÁO ÁN LỚP 4D26GV : VI MẠNH CƯỜNGTrường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc ___Năm hc 2017 - 2018- GV kết luận câu trả lời đúng:

ý a, b: + Đoạn mở bài (2 câu đầu)

+ Đoạn kết bài (2 câu cuối)

ý c: + Mùa xuân là mùa công múa

+ Chiếc ô màu sắc đẹp đến

kỳ ảo xập xòe uốn lợn ánh nắng

xuân ấm áp.

* Bài 2:

- GV cùng cả lớp nhận xét, những

em viết tốt.

* Bài 3:

- GV cùng cả lớp nhận xét,những

bài viết hay.HS: Một em đọc nội dung bài,

đọc thầm bài văn Chim công

múa, làm bài cá nhân vào vở

bài tập.

- Từng HS phát biểu ý kiến.

Mở bài gián tiếp.

Kết bài mở rộng.

Mở bài trực tiếp.Kết bài không mở rộng.

HS: Đọc yêu cầu và viết đoạn

mở bài vào vở bài tập.

- Nối nhau đọc mở bài vừa

viết.

HS: Đọc yêu cầu của bài, viết

đoạn kết bài vào vở.

- 1 số em làm vào giấy, dán

bài lên bảng lớp.

3. Củng cố , dặn dò:

- Lần lợt đọc kết bài của

- Nhận xét giờ học.

mình trớc lớp.

- Về nhà tập viết nhiều cho

- 2 - 3 HS đọc cả bài văn đã

quen.

hoàn chỉnh cả 3 phần: mở

bài - thân bài - kết bài.

_________________________________

Khoa học

Trao đổi chất ở động vật

I. Mục tiêu:

- Sau bài học, HS kể đợc những gì động vật thờng xuyên phải

lấy từ môi trờng và phải thải ra môi trờng trong quá trình sống.

- Vẽ và trình bày sơ đồ trao đổi khí và trao đổi thức ăn ở

động vật.

II. Đồ dùng dạy học:

- Hình trang 128, 129 SGK.

III. Các hoạt động dạy - học:GIO N LP 4D27GV : VI MẠNH CƯỜNGTrường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc ___Năm học 2017 - 2018A. KiÓm tra bài cũ:

Gọi HS đọc mục Bóng đèn tỏa sáng

B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu:

2. Hoạt động 1: Phát hiện những biểu hiện bên ngoài của

trao đổi chất ở động vật.

* Bớc 1: Làm việc theo cặp.- GV kiểm tra và giúp đỡ các

nhóm.

* Bớc 2: Hoạt động cả lớp.

- GV gọi 1 số HS lên trả lời câu

hỏi:

? Kể tên những yếu tố mà

động vật thờng xuyên phải lấy

từ môi trờng và phải thải ra môi

trờng trong quá trình sống

? Quá trình trên đợc gọi là gìHS: Quan sát H1 SGK.

+ Kể tên những gì đợc vẽ

trong hình.

+ Phát hiện ra những yếu tố

đóng vai trò quan trọng đối với

sự sống của động vật có trong

hình.

+ Phát hiện những yếu tố

còn thiếu để bổ sung.

- HS thực hiện nhiệm vụ theo gợi

ý trên cùng với bạn.- lấy thức ăn, nớc, khí ôxi và thải

ra môi trờng các chất cặn bã,

khí các - bô - níc, nớc tiểu

- Gọi là quá trình trao đổi chất

giữa động vật và môi trờng.=> Kết luận: (SGV).

3. Hoạt động 2: Thực hành vẽ sơ đồ trao ®ỉi chÊt ë ®éng

vËt.

* Bíc 1: GV chia nhãm, phát giấy

và bút vẽ cho các nhóm.

* Bớc 2: HS làm việc theo nhóm,

các em cùng tham gia vẽ sơ ®å

sù trao ®ỉi chÊt ë ®éng vËt.

- Nhãm trëng ®iỊu khiển các

bạn lần lợt giải thích sơ đồ

trong nhóm.

* Bớc 3: Các nhóm treo sản

phẩm và cử đại diện lên tr×nh

GIÁO ÁN LỚP 4D28GV : VI MẠNH CƯỜNGTrường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc ___Năm học 2017 - 2018bày trớc lớp.

4. Củng cố , dặn dò:

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài.

_____________________________________

Tiếng Việt (tăng)

Luyện tập

I- Mục đích, yêu cầu

1. Nắm đợc quy tắc viết tên ngời, tên địa lí nớc ngoài.

2. Luyện vận dụng quy tắc viết đúng tên ngời, tên địa lí nớc

ngoài phổ biến, quen thuộc.

II- Đồ dùng dạy- học

- Bảng phụ kẻ sẵn nội dung bài 1,2. Vở bài tập TV4

III- Các hoạt động dạy- học

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trßGIÁO ÁN LỚP 4D29GV : VI MẠNH CƯỜNGTrường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc ___Năm học 2017 - 2018ổn định

A. Kiểm tra bài cũ

B. Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài: Nêu mục đích

yêu cầu

2. Luyện viết tên ngời, địa lí nớc

ngoài

Bài tập 1

- GV đọc mẫu các tên riêng nớc

ngoài

- HD đọc đúng

- Treo bảng phụ

Bài tập 2

- Mỗi tên riêng gồm mấy bộ

phận, mỗi bộ phận gồm mấy

tiếng ?

- Chữ cái đầu mỗi bộ phận viết

nh thế nào ?

- Cách viết các tiếng còn lại nh

thế nào ?

Bài tập 3

- Nêu nhận xét cách viết có gì

đặc biệt ?

- GV giải thích thêm ( SGV174 ).

3. Phần ghi nhớ

- Em hãy nêu ví dụ minh hoạ

4. Phần luyện tập

Bài tập 1

- GV gợi ý để học sinh hiểu

những tên riêng viết sai chính tả

- Đoạn văn viết về ai ?

Bài tập 2

- GV nhận xét, chốt lời giải

đúng, kết hợp giải thích thêmvề

tên ngời, tên địa danh

Bài tập 3

- GV nêu cách chơi.

- GV nhận xét, chọn HS chơi tốt

nhất

5. Củng cố, dặn dò

- Nhận xét tiết học. Dặn h/s

GIO N LP 4D- Hát

- 2 học sinh viết bảng lớp tên

riêng , tên địa lí VN theo lời đọc

của GV.

- 1 em nêu quy tắc

- Nghe giới thiệu, mở SGK

- 1 em đọc yêu cầu bài 1

- Nghe GV đọc

- Lớp đọc đồng thanh

- 4 em đọc

- 1 em đọc yêu cầu bài 2, lớp suy

nghÜ,TL

- 2 em nªu, líp nhËn xÐt

( 2 bé phËn: BP1 cã 1 tiÕng, BP2

cã 2 tiÕng )

- ViÕt hoa

- Viết thờng có gạch nối.

- HS đọc yêu cầu đề bài, TLCH

- Viết nh tên ngời Việt Nam

- 3 em ®äc ghi nhí

- 2 häc sinh lÊy vÝ dơ

- 1 em đọc đoạn văn

- Phát hiện chữ viết sai, sửalại

cho đúng.

- Lu-i Pa-xtơ nhà bác học nổi

tiếng thế giới

- Học sinh đọc yêu cầu của bài

- Làm bài cá nhân, 2 em chữa

bảng lớp

- Chơi trò chơi du lịch

- Nghe luật chơi, Thực hành

chơi30GV : VI MNH CNGTrng Tiu hc Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc ___Năm học 2017 - 2018làm lại bài 3.____________________________________

Hoạt động tập thể

Kiểm điểm trong tuần

I. Mục tiêu:

- HS nhận ra những u, khuyết điểm của mình để có hớng

khắc phục.

II. Nội dung:

1. GV nhận xét những u, khuyết điểm của lớp:

a. Ưu điểm:

GIO ÁN LỚP 4D31GV : VI MẠNH CƯỜNGTrường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc ___Năm học 2017 - 2018- Đi học đều, đúng giờ.

- Khăn quàng, guốc dép tơng đối đầy đủ.

- Có ý thức học bài và làm bài tơng đối tốt.

- Chữ viết có nhiều tiến bộ.

- Đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập.

b. Nhợc điểm:

- Một số em còn lời học, hay nói chuyện riêng:

- Một số em vệ sinh cá nhân cha sạch:.

2. Phơng hớng:

- Phát huy những u điểm đã có sẵn.

- Khắc phục nhợc điểm còn tồn tại.

- Chấm dứt tình trạng ăn cắp của bạn.GIO N LP 4D32GV : VI MẠNH CƯỜNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - dặn dò:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×