Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phan Thị Đỗ Quyên (2017), Đo lường tính thông tin của giá cổ phiếu – Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, 162, 21-25.

Phan Thị Đỗ Quyên (2017), Đo lường tính thông tin của giá cổ phiếu – Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, 162, 21-25.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phan Thị Đỗ Quyên (2017), Đo lường tính thông tin của giá cổ phiếu – Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, 162, 21-25.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×