Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dựa trên các kết quả nghiên cứu đã trình bày ở Chương 3, chương này đưa ra một số khuyến nghị về chính sách đối với cơ quan quản lý Nhà Nước cũng như gợi ý về quản trị đối với các công ty niêm yết và nhà đầu tư.

Dựa trên các kết quả nghiên cứu đã trình bày ở Chương 3, chương này đưa ra một số khuyến nghị về chính sách đối với cơ quan quản lý Nhà Nước cũng như gợi ý về quản trị đối với các công ty niêm yết và nhà đầu tư.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Procsql; droptable Price0515; quit;

Procsqlnoprint; createtable Returnvars asselecta.*, b.AvOutSh

from Returnvars a leftjoin financials b on a.ticker=b.ticker and

a.year=b.year

orderby ticker, year;quit;

Procsql; droptable financials; quit;

Procsqlnoprint; createtable Year_Returnvars as

select ticker, year,

mean(tradingvolume)/mean(AvOutSh) as turnover,

std(ret) as stdret,

sum(ret) as ret12

from Returnvars

groupby ticker, year;quit;

Procsql; droptable Returnvars; quit;

Procsqlnoprint; createtable Firmvars asselecta.*, b.*

from Firmvars a leftjoin Year_Returnvars b on a.ticker=b.ticker and

a.year=b.year

orderby ticker, year;quit;

Procsql; droptable Year_Returnvars; quit;

/***** Add informativeness *****/

Procsqlnoprint; createtable Firmvars asselecta.*, b.*

from Firmvars a leftjoin VAR.comovement_ret b on a.ticker=b.ticker and

a.year=b.year

orderby ticker, year;quit;

/**** Lag and difference ****/

procsortdata=Firmvars; by ticker year; run;

data Firmvars;

set Firmvars;

l_logta=lag(logta);

l_logmv=lag(logmv);

l_logmb=lag(logmb);

l_lev=lag(lev);

l_roa=lag(roa);

l_roe=lag(roe);

l_DivYield=lag(DivYield);

l_DivPayout=lag(DivPayout);

l_turnover=lag(turnover);

l_stdret=lag(stdret);

l_ret12=lag(ret12);

if ticker^=lag(ticker) thendo;

l_logta=.;

l_logmv=.;

l_logmb=.;

l_lev=.;

l_roa=.;

l_roe=.;

l_DivYield=.;

l_DivPayout=.;

l_turnover=.;

l_stdret=.;

l_ret12=.;

end;

run;

/*** Export ***/

data VAR.Firmvars;

set Firmvars;

run;

/***/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dựa trên các kết quả nghiên cứu đã trình bày ở Chương 3, chương này đưa ra một số khuyến nghị về chính sách đối với cơ quan quản lý Nhà Nước cũng như gợi ý về quản trị đối với các công ty niêm yết và nhà đầu tư.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×