Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Mô phỏng các mô hình thu được

2 Mô phỏng các mô hình thu được

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sơ đồ simulink :T1= 0,1msHình 3.2: Sơ đồ Simulink TUSTIN (T1)T2=0.01ms29Hình 3.3: Sơ đồ Simulink TUSTIN (T2)

Kết quả thu được:

+) Với T1=0,1ms30Hình 3.4: Kết quả mơ phỏng với T1

+) Với T2=0,01ms:31Hình 3.5: Kết quả mơ phỏng với T2

3.3 So sánh kết quả các mơ hình thu được

+ Với T=0,1ms

-Dựa vào đồ thị trên ta thấy phép biến đổi Z theo các phương pháp FOH,

TUSTIN cho kết quả mô phỏng giống nhau nhưng lại khác với ZOH.32Ta thấy trong 1 chu kì trích mẫu phương pháp FOH và TUSTIN cho kết

quả xấp xỉ nhau, khác với phương pháp ZOH.

+ Với T=0,01ms

- Dựa vào đồ thị ta thấy sự khác biệt rõ ràng hơn giữa 3 phương pháp.

So với trường hợp T=0.1ms thì hệ dao động nhiều hơn do các điểm cực đã

bị đẩy ra xa hơn, gần với biên của đường tròn đơn vị.33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Mô phỏng các mô hình thu được

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×