Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Sử dụng lệnh trong MATLAB để tìm hàm truyền đạt trên miền ảnh Z theo các phương pháp ZOH, FOH, TUSTIN

2 Sử dụng lệnh trong MATLAB để tìm hàm truyền đạt trên miền ảnh Z theo các phương pháp ZOH, FOH, TUSTIN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Transfer function:

1.012e-005 z^2 + 4.04e-005 z + 1.009e-005

---------------------------------------------------z^2 - 1.993 z + 0.9938

Sampling time: 0.0001

>> G1t=c2d(Gdc,0.1e-3,'tustin')

Transfer function:

1.515e-005 z^2 + 3.03e-005 z + 1.515e-005

----------------------------------------------------z^2 - 1.993 z + 0.9938

Sampling time: 0.0001*) Với chu kỳ trích mẫu T1= 0,01 ms

>> G2z=c2d(Gdc,0.01e-3,'zoh')

Transfer function:

3.039e-007 z + 3.039e-007

--------------------------------z^2 - 1.999 z + 0.9994

Sampling time: 1e-005>> G2f=c2d(Gdc,0.01e-3,'foh')

Transfer function:

1.013e-007 z^2 + 4.052e-007 z + 1.013e-007

-------------------------------------------------------25z^2 - 1.999 z + 0.9994

Sampling time: 1e-005>> G2t=c2d(Gdc,0.01e-3,'tustin')

Transfer function:

1.519e-007 z^2 + 3.039e-007 z + 1.519e-007

------------------------------------------------------z^2 - 1.999 z + 0.9994

Sampling time: 1e-005==>Ta thu được hàm truyền đạt trên miền ảnh Z theo các phương pháp trên

như sau:

+) ZOH:G1z=3,033e  005 z  3,027e  005

z 2  1,993z  0,9938(T=0,1 ms)G2z=3,039e  007 z  3,039e  007

z 2  1,999 z  0,9994(T=0,01 ms)+) FOH:1,012e  005z 2  4,04e  005z  1,009e  005

G1f=

z 2  1,993z  0,9938(T=0,1 ms)1,013e  007 z 2  4,05e  007 z  1,013e  007

G2f=

z 2  1,999 z  0,9994(T=0,01 ms)26+) TUSTIN:1,515e  005z 2  3,03e  005z  1,515e  005

G1t=

z 2  1,993z  0,9938

1,519e  007 z 2  3,039e  007 z  1,519e  007

G2t=

z 2  1,999 z  0,9994(T=0,1 ms)(T=0,01 ms)27Chương 3: Mơ hình hóa3.1 Các thơng số kỹ thuật của động cơ

-Điện trở phần ứng: RA = 250 mΩ-Mơmen qn tính: J = 0,01kgm2-Điện cảm phần ứng: LA = 4mH-Hằng số động cơ: ke = 236,8-Từ thông danh định: ΨR = 0,04 Vs;kM = 38,23.2 Mơ phỏng các mơ hình thu được

Trong Simulink, vào thư viện Discrete, chọn khối Discrete Transfer Fnc,

kết hợp cùng một nguồn Step, 1 bộ mux và một màn hình hiển thị Scope.Hình 3.1: Simulink Library Browser28Sơ đồ simulink :T1= 0,1msHình 3.2: Sơ đồ Simulink TUSTIN (T1)T2=0.01ms29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Sử dụng lệnh trong MATLAB để tìm hàm truyền đạt trên miền ảnh Z theo các phương pháp ZOH, FOH, TUSTIN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×