Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT- NHẬP KHẨU

TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT- NHẬP KHẨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG

XUẤT- NHẬP KHẨU

3.1Tác động của biến động tỷ giá lên hoạt động nhập khẩu

a. Ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên kim ngạch nhập khẩu:

Khi giá đồng nội tệ tăng hay tỷ giá hối đối giảm, nhập khẩu sẽ được khuyến

khích do giá nhập khẩu trở nên rẻ tương đối, chi phí nhập khẩu giảm,

lượng nhập khẩu tăng lên dẫn đến sự tăng lên trong kim ngạch nhập khẩu.

Ngược lại, khi tỷ giá hối đoái tăng (đồng nội tệ giảm giá)sẽ gây bất lợi cho

nhập khẩu, giá nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn, nhà nhập khẩuphải bỏ nhiều

tiền hơn để mua một lương hàng hóa như cũ sẽ dẫn đến việc

giảm lợi nhuận các nhà nhập khẩu. Khi lợi nhuận khơng đủ bù đắp chi phí,

cầu nhập khẩu giảm xuống, do đó kim ngạch nhập khẩu giảm



www.trungtamtinhoc.edu.vn



3. TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG

XUẤT- NHẬP KHẨU

3.1Tác động của biến động tỷ giá lên hoạt động nhập khẩu

b. Ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên cơ cấu nhập khẩu



Trên phương diện cơ cấu nhập

khẩu, sự tăng tỷ giá hối đoái sẽ

khiến các nhà quản lý cân nhắc

xem phải nhập khẩu những mặt

hàng gì. Những mặt hàng như

nơng sản có thể sẽ bị hạn chế do

sản xuất trong nước có thể đáp

ứng nhu cầu, các mặt hàng như

xăng, dầu, máy móc, thiết bị có

thể chiếm tỷ trọng lớn trong danh

mục nhập khẩu

www.trungtamtinhoc.edu.vn



3. TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG

XUẤT- NHẬP KHẨU

3.1 Tác động của biến động tỷ giá lên hoạt động nhập khẩu

c. Ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu



Khi tỷ giá tăng lên, sản phẩm nhập khẩu có lợi thế trong khi

sản phẩm trong nước lại bất lợi về giá.



Khi tỷ giá giảm, cạnh tranh về giá của sản phẩm nhập khẩu

Khơng còn, việc tỷ giá giảm tương đương với việc đánh thuế

lên hàng nhập khẩu do đó hàng nhập khẩu trở nên đắt hơn.



www.trungtamtinhoc.edu.vn



3. TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG

XUẤT- NHẬP KHẨU

3.2 Tác động của biến động tỷ giá lên hoạt động xuất khẩu:

a. Ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên kim ngạch xuất khẩu



 Khi tỷ giá hối đoái giảm, giá đồng nội tệ tăng lên, lượng ngoại

tệ thu về từ hoạt động xuất khẩu giảm xuống, doanh thu từ

hoạt động xuất khẩu tính ra đồng nội tệ bị thu hẹp, xuất khẩu

không được khuyến khích dẫn đến sự sụt giảm trong hoạt

động xuất khẩu

 Khi tỷ giá hối đoái tăng, giá đồng nội tệ giảm xuống , thuân

lợi cho nhà xuất khẩu. Lượng ngoại tệ thu về đổi ra dược

nhiều nội tệ hơn, kim ngạch xuất khẩu tăng lên, kích thích các

hoạt động xuất khẩu tăng trưởng và phát triển với điều kiện

các chi phí đầu vào của sản xuất hàng xuất khẩu khơnh tăng

lên tương ứng

www.trungtamtinhoc.edu.vn



3. TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG

XUẤT- NHẬP KHẨU

3.2 Tác động của biến động tỷ giá lên hoạt động xuất khẩu:

b. Ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên cơ cấu hàng xuất khẩu:



Tỷ giá hối đoái giảm khiến giá hàng xuất khẩu bị đắt tương đối,

các mặt hàng dễ bị thay thế là danh mục đầu tiên bị loại ra khỏi

danh sách sử dụng của người tiêu dùng ngoại quốc và mất dần

trong cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu. Ngược lại, khi tỷ giá hối

đối tăng, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu có thể trở nên phong phú

hơn do tính cạnh tranh về giá, sự tăng doanh thu xuất khẩu

khiến các nhà xuất khẩu đa dạng hóa mặt hàng



Đối với các mặt hàng khơng thể thay thế như xăng,

dầu thì việc tỷ giá tăng hay giảm hầu như không

ảnh hưởng nhiều đến cơ cấu cũng như tỷ trọng các

mặt hàng này

www.trungtamtinhoc.edu.vn



3. TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG

XUẤT- NHẬP KHẨU

3.2 Tác động của biến động tỷ giá lên hoạt động xuất khẩu:

c. Ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên tính cạnh tranh của xuất

khẩu:



 Khi có một sự tăng lên của tỷ

giá hối đối sẽ khiến hàng hóa

xuất khẩu nước này trở nên

cạnh tranh do giá cả rẻ hơn.

 Ngược lại nếu tỷ giá đồng nội

tệ tăng tức tỷ giá hối đoái

giảm sẽ khiến giá hàng xuất

khẩu trở nên đắt tương đối,

tính cạnh tranh về giá giảm đi.

www.trungtamtinhoc.edu.vn



3. TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG

XUẤT- NHẬP KHẨU



VÍ DỤ 1

Vào tháng 11/ 1997, Đồng tiền Việt Nam được ấn

định mức tỷ giá là 11000đồng/1 đơ la Mỹ. Và tỷ giá

thị trường có thể sẽ biến đổi hàng ngày để phản ánh

sự thay đổi về cung và cầu trong hoạt động xuất

nhập khẩu ở  Việt Nam, trong sự vận động của đồng

vốn, nên Chính phủ phải chuẩn bị sử dụng dự trữ

ngoại tệ quốc gia để mua hoặc bán đô la Mỹ với tỷ

giá 11.000 đồng/1 đơ la Mỹ nhằm duy trì sự ổn định

của tỷ giá.



www.trungtamtinhoc.edu.vn



3. TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG

XUẤT- NHẬP KHẨU



VÍ DỤ 2

Một lơ hàng xuất khẩu trị giá 16.000 triệu VND. Thời điểm

1/2006 tỷ giá trên thị trường USD/VND là 16.000 thì lơ hàng

này được bán trên thị trường quốc tế với giá 1 triệu USD.

Thời điểm 12/2006 tỷ giá USD/VND 17.000 thì lơ hàng này

được bán với giá 16.000/17.000 = 0,941 triệu USD, rẻ hơn

ban đầu. Khi ấy, mức cầu mở rộng và khối lượng hàng hố

xuất khẩu sẽ gia tăng. Trong khi đó, giá hàng nhập khẩu từ

nước ngoài trở nên đắt hơn, do đó hạn chế nhập khẩu.

Như vậy, sự tăng lên của tỷ giá làm nền kinh tế thu được

nhiều ngoại tệ, cán cân thương mại và cán cân thanh toán

quốc tế được cải thiện.



www.trungtamtinhoc.edu.vn



4. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Nhận xét



www.trungtamtinhoc.edu.vn



Kiến nghị



www.trungtamtinhoc.edu.vn



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT- NHẬP KHẨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×