Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHUẨN BỊ MỤC TIÊU-PHƯƠNG ÁN VÀ NỘI DUNG ĐÀM PHÁN

CHUẨN BỊ MỤC TIÊU-PHƯƠNG ÁN VÀ NỘI DUNG ĐÀM PHÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.CHUẨN BỊ MỤC TIÊU-PHƯƠNG

ÁN VÀ NỘI DUNG ĐÀM PHÁN

 Phương án đàm phán.

 Phương án tối ưu

 Phương án thay thế

 Phương án hoãn binh.NỘI DUNG ĐÀM PHÁN MUA BÁN

HÀNG HÓA

 Tên hàng

 Số lượng

 Chất lượng

 Giá cả

 Thời hạn , Đòa điểm giao hàng

 Phương thức thanh toán

 Bao bì/Ký mã hiệu

 Bảo hiểm hàng hóa

 Phạt hợp đồng

 Khiếu nại

 Trọng tài4.CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN ĐÀM

PHÁN

 Catalogue, Brochure

 Tài liệu kỹ thuật

 Hàng mẫu

 Quà tặng

 Phương tiện trình

bày.

OU

Y

OR

F

T

GIF5.CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ĐÀM

PHÁN Thành phần

 Người có năng lực

pháp lý

 Người am hiểu thò

trường

 Người am hiểu kỹ

thuật

 Người am hiểu

luật pháp

 Chuyên gia thuê

ngoài (nếu cần)

 Phiên dòchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHUẨN BỊ MỤC TIÊU-PHƯƠNG ÁN VÀ NỘI DUNG ĐÀM PHÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×