Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC KIỂU ĐÀM PHÁN

CÁC KIỂU ĐÀM PHÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.CÁC KIỂU ĐÀM PHÁN

 Đàm phán kiểu

cứng(Hard

Negotiation):

 Đưa ra lập trường

hết sức cứng rắn,

tìm mọi cách bảo

vệ lập trường

 Cương quyết không

chòu nhượng bộ2.CÁC KIỂU ĐÀM PHÁN

 Đàm phán kiểu nguyên

tắc(Principled Negoiation):

 Đối với người thì ôn hòa,

đối với việc thì nguyên

tắc.

 Tập trung vào lợi ích chứ

không giữ lập trường cá

nhân.

 Đưa ra nhiều phương án lựa

chọn

 Sự thỏa thuận dựa trên

các tiêu chuẩn khách quanCÁC CƠNG CỤ SỬ DỤNG TRONG

ĐÀM PHÁN

 Tiêu chuẩn khách quan

 Sơ đồ nhánh cây

 Vùng khả thuận (ZOPA: Zone Of

Possible Agreement)

 Ngưỡng bất khả thương lượng/Giải

pháp thay thế ( BATNA: Best

Alternative To Non-Agreement)TIẾN

TRÌNH

ĐÀM

PHÁNCHUẨN BỊChuẩn bò tư duy

chiến lược

 Tính nhất quán

 Tính tổng thể

 Tính sáng tạo

CHUẨN BỊChuẩn bò thái độ

chiến lược

 Đơn giản và thẳn

thắng

 Thúc bách và chèn

ép

 Hờ hững và xa lánh

CHUẨN BỊ

Chuẩn bò chiến thuật đàm

phán

Kiên nhẫn,nín nhòn

Chia sẻ

Câu giờ

Hứa hẹn

Giương đông kích tây

Bài ca không quên

Nước chảy đá mòn

Thả tép bắt tôm

Lấy mỡ nó rán nóCHUẨN BỊChuẩn bò chiến thuật đàm

phán

Nhử mồi

Bò beefsteak

Trẻ mồ côi

Rung cây nhát khỉ

Cây gậy và củ cà rốt

Bới lông tìm vết

Lôi kéo đồng minh

Võ judo

Nhặt nhạnh

Lật bài ngửaCHUẨN BỊ

 Thông tin về thò trường-hàng

hóa

 Thông tin về đối thủ cạnh

tranh

 Thông tin về đối tác

 Thông tin về bản thân

 Thông tin về đoàn đàm

phán.THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNGHÀNG HÓANguồn gốc xuất xứNơi sản xuất hàng

hóa

Qui cách,phẩm

chất,khía cạnh thương

phẩm học…

Bao bì,nhãn hiệu

Khả năng cung cấp ,

công nghệ sản

xuất,trình độ tayTHÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNGHÀNG HÓAChu kỳ sống của sản

phẩm

Giá cả của các đối

thủ cạnh tranh

Tính thời vụ của sản

phẩm

Sở thích thò hiếu cua

khách hàng

Lãi suất ngân

hàng,tỷ giá hối

đoái ….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC KIỂU ĐÀM PHÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×