Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2-Trộn nguyên liệu: Cân đong đúng, đủ loại, lượng theo lệnh pha chế. Trộn theo hướng dẫn. Nếu nguyên liệu bị ẩm thì phải đi sấy,nhiệt độ sấy không quá 80oC.

2-Trộn nguyên liệu: Cân đong đúng, đủ loại, lượng theo lệnh pha chế. Trộn theo hướng dẫn. Nếu nguyên liệu bị ẩm thì phải đi sấy,nhiệt độ sấy không quá 80oC.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2-Trộn nguyên liệu: Cân đong đúng, đủ loại, lượng theo lệnh pha chế. Trộn theo hướng dẫn. Nếu nguyên liệu bị ẩm thì phải đi sấy,nhiệt độ sấy không quá 80oC.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×