Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHCSXH QUẢNG NAM

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHCSXH QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

88USD/ngi/ngày (tng đng v i 600.000 đ ng/ngi/tháng). Theo tính toánc a Ngân hàng Th gi i (WB), v i chuẩn thu nh p 1,25 USD/ngi/ngày, trênth gi i hi n có đ n 1,4 t ngm c nghèoi (h n 20% dân s th gi i) s ngkh . N u áp d ng m c chuẩn này thì tỷ l h nghèo

Tính đ n cu i năm 2008, tỷ l h nghèo

tng đVi t Nam là r t l n.

nc ta chi m kho ng 13%,ng 2,4 tri u h gia đình, d ki n th i gian t i Nhà nc s đi u ch nhtăng chuẩn nghèo lên cho phù h p v i khu v c, th gi i và tình hình phát triển

kinh t - xã h i c a đ t nc. Theo đó, d ki n tỷ l h nghèo s tăng lên kho ng16 – 17% và ngoài ra đ i t

khó khăn (theong NHCSXH ph c v còn có h SXKD t i vùngc tính hi n có kho ng 3 tri u h ); h vay v n gi i quy t vi clàm; h nghèo, c n nghèo, h gặp khó khăn đ t xu t vay v n HSSV; h nghèo

vay làm nhà theo Quy t đ nh 167 c a Th tng Chính ph … Nh v y, m t hgia đình có thể vay nhi u ngu n v n và vay nhi u l n t i NHCSXH. Nhi m v

quan trọng và to l n c a NHCSXH là mang v n đ n t t c nh ng ng

đ iti thu cng mình ph c v và có nhu c u vay v n để phát triển SXKD, c i thi nđi u ki n sinh ho t và đ ng th i nâng d n m c d n bình quân cho h gia đình,

giúp họ có đ đi u ki n để phát triển kinh t gia đình, vn lên thốt nghèo vàlàm giàu chính đáng.

Từ nh ng th c tr ng và yêu c u trên đây, Đ ng và Nhà n

đ nh hc đã có m t sng l n cho ho t đ ng c a NHCSXH nói chung và NHCSXH Qu ngNam th i gian đ n nh sau:

- Theo Ngh quy t Đ i h i đ i Đ ng toàn qu c l n th X Đ ng C ng s n

Vi t Nam: “Hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của các ngân hàng

chính sách phù hợp với các thông lệ quốc tế, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển

của đất nước, thực hiện các chính sách xã hội, xố đói, giảm nghèo; tiếp tục tách

tín dụng ưu đãi khỏi các ngân hàng thương mại quốc doanh” và theo Ngh quy t

s 26-NQ/TW, ngày 05 tháng 8 năm 2008 H i ngh l n th b y Ban Ch p hành89Trungng khố X v nơng nghi p, nơng dân, nơng thơn: “Tiếp tục triển khai cóhiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn nơng thơn, nhất là xố

đói, giảm nghèo ở các huyện, xã có tỉ lệ hộ nghèo trên 50%”. Nhằm ph n đ u

đ n năm 2020, nâng cao ch t lng cu c s ng c a dân c nông thôn; th c hi ncó hi u qu , b n v ng cơng cu c xố đói, gi m nghèo; ti p t c dành ngu n v n

tín d ng u đãi và khuy n khích các ngân hàng, đ nh ch tài chính cho vay đ i

v i nông nghi p, nông thôn.

- Ti p t c th c hi n t t các chng trình tín d ng chính sách do Nhà ngiao, khai thác có hi u qu các ngu n l c tài chính c a Nhà ncc, các t ch c vàcá nhân nhằm th c hi n thắng l i các m c tiêu c a Đ ng và Nhà nc v xoá đóigi m nghèo, gi i quy t vi c làm, n đ nh xã h i. C thể hoá các cam k t c a các

v lãnh đ o Nhà nc: Nh phát biểu c a nguyên Th tng Chính ph PhanVăn Kh i t i H i ngh đánh giá vi c th c hi n M c tiêu phát triển thiên niên kỷ

năm 2005: “Chúng tôi cam kết thực hiện mục tiêu xố đói giảm nghèo trên thế

giới, thông qua các hành động quốc gia kiên quyết và sự hợp tác quốc tế, coi

đây là một đòi hỏi bắt buộc về mặt đạo đức, xã hội, chính trị và kinh tế của

toàn nhân loại” hay phát biểu c a Th tng Ch nh ph Nguy n T n Dũng t iKỳ họp th 4 Qu c h i khố XII khi nói v cơng tác xố đói gi m nghèo trong

năm 2009 và nh ng năm ti p theo là “Chúng ta phải phấn đấu tiếp. Đây vừa là

mục tiêu phát triển của chúng ta, bản chất của chế độ chúng ta ”. Qua các phát

biểu trên đây, chúng ta nh n th y rằng cơng tác xố đói gi m nghèo b n v ng là

chi n lc lâu dài, đòi h i nhi u ngu n l c và c n lắm s chung s c, chung lòngc a Đ ng, Nhà nc và nhân dân.- C n s m nghiên c u và đánh giá toàn di n các v n đ lý lu n và th c ti n

v mơ hình t ch c, cách th c t ch c ho t đ ng nhằm có nh ng c i ti n, đi u

ch nh cho phù h p v i tình hình th c t c a Vi t Nam.903.1.1.2. Về công tác cán bộ

K t lu n s 37-KL/TW ngày 02/02/2009 c a H i ngh l n th chín Ban

Ch p hành Trungng khóa X v ti p t c đẩy m nh th c hi n Chi n lc cán btừ nay đ n năm 2020. Quán tri t sâu sắc các quan điểm và m c tiêu v xây d ng

đ i ngũ cán b :

Một là, cán b là nhân t quy t đ nh s thành b i c a cách m ng, là khâu

then ch t trong công tác xây d ng đ ng. Ph i thng xuyên chăm lo xây d ngđ i ngũ cán b , đ i m i công tác cán b gắn v i đ i m i phng th c lãnh đ oc a Đ ng.

Hai là, ph i xu t phát từ chi n lc phát triển kinh t - xã h i và b o v Tqu c, từ yêu c u nhi m v c a th i kỳ đẩy m nh tồn di n cơng cu c đ i m i

CNH, HĐH đ t nc nhằm th c hi n thắng l i m c tiêu dân giàu, nh i công bằng, dân ch , văn minh, v ng bc m nh, xãc đi lên CNXH.Ba là, quán tri t quan điểm giai c p công nhân c a Đ ng, phát huy s c

m nh toàn dân t c, truy n th ng yêu nc, đ i đồn k t và gắn bó m t thi t v inhân dân; t p h p r ng rãi các lo i cán b , trọng d ng nhân tài, không phân bi t

dân t c, tôn giáo, ngitrong nc hay ngi Vi t Nam đ nh cnc ngoài.Bốn là, gắn vi c xây d ng đ i ngũ cán b v i xây d ng t ch c và đ i m i

c ch , chính sách, v i vi c học t p và làm theo t m gng đ o đ c H ChíMinh.

Năm là, thông qua ho t đ ng th c ti n và phong trào cách m ng c a nhân

dân, nâng cao trình đ dân trí, phát triển NNL ch t lng cao để tuyển chọn, giáod c, rèn luy n, b i d ỡng cán b . Ph i d a vào nhân dân để phát hi n, kiểm tra

và giám sát cán b .

Sáu là, Đ ng th ng nh t lãnh đ o công tác cán b và qu n lý đ i ngũ cán b

theo nguyên tắc t p trung dân ch đi đôi v i phát huy trách nhi m c a các t

ch c và ngi đ ng đ u các t ch c trong h th ng chính tr .91M c tiêu c n đ t đc là xây d ng đ i ngũ cán b có b n lĩnh chính trv ng vàng, phẩm ch t và năng l c t t, có c c u phù h p v i Chi n lc pháttriển kinh t - xã h i và b o v T qu c, b o đ m s chuyển ti p liên t c, v ng

vàng gi a các th h cán b , đáp ng yêu c u, nhi m v c a th i kỳ m i.

3.1.2. M c tiêu phát triển kinh t - xã h i trên đ a bàn và đ nh hngho t đ ng c a NHCSXH t nh Qu ng Nam

Theo Quy t đ nh c a Th tng Chính ph v Phê duy t t ng thể k ho chphát triển kinh t - xã h i Qu ng Nam đ n năm 2015, quan điểm, m c tiêu phát

triển KT-XH c a Qu ng Nam đ n năm 2015, c thể là:

+ V quan điểm và m c tiêu c b n: phát huy và s d ng có hi u qu các

ngu n n i l c và ngo i l c ph c v cho m c tiêu tăng trng kinh t nhanh vàb n v ng; chuyển d ch c c u kinh t phù h p v i th m nh c a T nh; phát triển

có trọng điểm song ph i đ m b o hài hoà, cân đ i nhằm khai thác t t các ti m

năng c a T nh; đ m b o phát triển hài hoà gi a kinh t - xã h i, làm cho ch t

lng cu c s ng ngày càng đc c i thi n.+ V các m c tiêu c thể:

- T ng s n phẩm trong n

năm sau cao h n năm trc (GDP) hằng năm tăng trc.- GDP bình quân đ u ngi (theo giá th c t ) tăng hằng năm và c th i kỳtăng từ 3 – 3,3 l n, năm 2005 đ t 345 USD/ng

USD/ngng từ 10 – 13,5% vài đ n 2015 tăng lên 1.500i.- Hằng năm t o vi c làm m i cho 35.000 lao đ ng, tỷ l lao đ ng qua đào

t o ngh là 35% và đào t o chung từ 45 – 50%.

- Gi m tỷ l h nghèo đói xu ng còn 2,5 – 4% vào năm 2015.

- Đ n 2015 có trên 95% s h gia đình đc dùng nc s ch.Đ i v i NHCSXH Qu ng Nam trên c s nhi m v đc giao và đ nh92hng, m c tiêu phát triển KT-XH c a đ a phng đã đ ra m t s đ nh hngvà nhi m v trong th i gian đ n nh sau:

- Triển khai đúng và có hi u qu các chng trình tín d ng do Nhà nc vàngân hàng c p trên giao.

- Bám sát các m c tiêu phát triển kinh t - xã h i, xố đói gi m nghèo, gi i

quy t vi c làm trên đ a bàn t nh Qu ng Nam để th c hi n có hi u qu các ch

trình tín d ng chính sách đc giao nhằm góp ph n th c hi n t t các nhi m vphát triển kinh t - xã h i c a đ a ph

- Triển khai các ch

Chính ph nh v nhàngng.ng trình tín d ng m i theo Quy t đ nh c a Th t

cho ngngi nghèo, tín d ng đ i v i 61 huy n nghèo theođ án gi m nghèo nhanh c a Chính ph , Qu ng Nam có 03 huy n.

- Hồn thi n công tác QTNNL, từng bc nâng cao ch t lng NNL, c iti n và hoàn thi n cách th c t ch c b máy nhằm đ m b o NNL đáp ng đ

yêu c u c a các nhi m v đcc giao và t o ra các d ch v t t nh t, ph c v nhuc u ngày càng cao c a nhân dân.

- Cùng v i nâng cao ch t lng NNL thì NHCSXH Qu ng Nam s ti p t cđ u t , nâng cao c s v t ch t, thi t b , nh t là đ i v i các d ch v ngân hàng

nh thanh tốn khơng dùng ti n mặt, d ch v chuyển ti n, ti t ki m … để cùng

v i c h th ng NHCSXH th c hi n t t các d ch này ph c v khách hàng và

đ ng th i đa d ng hoá d ch v trong ho t đ ng và đa d ng hoá ngu n thu, từng

bc t ch trong k ho ch tài chính.

3.1.3. Nh ng v n đ trọng tâm và m c tiêu công tác qu n tr ngu nnhân l c NHCSXH Qu ng Nam

Từ th c ti n v nhân l c NHCSXH Qu ng Nam, trên c s các quan điểm

c a Đ ng và Nhà n

theo hc, nhằm đáp ng yêu c u đ i m i và đa d ng hoá ho t đ ngng đa d ng và ngày càng hi n đ i, trong nh ng năm t i c n xác đ nh93nh ng v n đ trọng tâm v qu n tr và phát triển NNL nh sau:

Một là, gắn chi n lc phát triển NNL v i m c tiêu, đ nh hng phát triểnvà ho t đ ng d ch v ngân hàng. Quá trình ho t đ ng c a Ngân hàng là môi

trng th c ti n để rèn luy n tuyển chọn và đào t o nhân l c, nâng cao năng l cchuyên môn cho viên ch c Ngân hàng.

Hai là, nhân t con ngi ph i đặt lên hàng đ u trong mọi chi n lkhâu ho t đ ng c a t ch c, “Con ngc, mọii là v n quý nh t”. Đ u t vào con ngicó ý nghĩa s ng còn đ i v i s phát triển c a m t t ch c, nh t là đ i v i m t t

ch c ho t đ ng d ch v tài chính, tín d ng. Con ng

triển, vì th c n nh t quán trong t ti là đ ng l c c a s phátng, nh n th c vai trò c a nhân l c đ i v iho t đ ng c a ngân hàng. Ho t đ ng c a NHCSXH Qu ng Nam luôn ch a đ ng

nh ng y u t ph c t p và r i ro do ch u tác đ ng tr c ti p c a môi tr

nhiên, kinh t - xã h i thì y u t con ng

nh ng năm vừa qua, nhân t con ngng ti càng tr nên quan trọng. Th c ti có lúc ch a đc coi trọng đúng m c,nên ho t đ ng c a NHCSXH Qu ng Nam ch a th t s hi u qu .

Ba là, gắn chi n lc QTNNL đi đôi v i xây d ng t ch c, văn hoá t ch cvà đ i m i c ch chính sách c a Ngành trong từng th i kỳ. Xây d ng đ i ngũ

cán b viên ch c và xây d ng t ch c, đ i m i c ch chính sách, ph

l l i làm vi c có quan h chặt ch tác đ ng l n nhau. M i ngng th c,i trong t ch cph i có cơng vi c, ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m rõ ràng.

Quy ho ch, đào t o, b trí s d ng nhân s ph i gắn v i yêu c u và n i dung

xây d ng t ch c, đ i m i c ch chính sách, vì m c tiêu phát triển c a đ n v .

Th c hi n quan điểm này ch trên c s gắn chi n lc QTNNL v i xây d ng,hoàn thi n t ch c và các chính sách có liên quan.

Bốn là, QTNNL xu t phát từ đặc điểm ngh nghi p Ngân hàng. N i dung

này đc thể hi n: đ m b o c s lng và ch t lng theo c c u viên ch c phù94h p, theo các công vi c đặc thù c a ngành ngân hàng. Có c ch phát hi n, tuyển

chọn, đào t o b i d ỡng cán b . Vi c đánh giá và s d ng cán b ph i gắn v i

tiêu chuẩn và hi u qu công tác th c t , s tín nhi m c a cán b , đ ng viên trong

từng đ n v làm thc đo ch y u; làm t t cơng tác quy ho ch để có k ho chđào t o b i d ỡng lâu dài. Đ ng th i trong đ n v ph i th c hi n vi c luân

chuyển cán b theo quy ho ch c a ngành, c a đ n v nhằm t o s đ ng đ u v

ch t lng đ i ngũ cán b , b sung lý lu n và rèn luy n th c ti n, tăng cb cho nh ng n i thi u; nâng cao ch t l

đánh giá ch t lng cánng NNL bằng cách đ nh kỳ kiểm trang, k p th i thay th nh ng cán b , viên ch c y u kém v năngl c, k p th i phát hi n và sa th i nh ng cán b viên ch c thoái hoá v phẩm ch t,

đ o đ c, tham ô, l i d ng ch c v chi m d ng tài s n c a Nhà nc, nhân dân.M c tiêu công tác QTNNL NHCSXH Qu ng Nam th i gian đ n là nâng

cao hi u qu QTNNL là nhằm làm cho NHCSXH Qu ng Nam có đ

ngũ viên ch c, viên ch c vừa đ v s lng, m nh v ch t lcm tđ ing và c c u h plý, phù h p v i yêu c u nhi m v hi n t i và đáp ng yêu c u c a tng lai. Xâyd ng đ i ngũ cán b , viên ch c NHCSXH Qu ng Nam, đặc bi t là cán b đ ng

đ u, có phẩm ch t và năng l c, có b n lĩnh chính tr v ng vàng trên c s l p

trng giai c p công nhân, đ v s lng, đ ng b v c c u, đ m b o schuyển ti p liên t c và v ng vàng gi a các th h cán b nhằm th c hi n thắng

l i nhi m v trong th i kỳ đẩy m nh cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t nc.Các m c tiêu c thể:

-T ođ

lc m t đ i ngũ viên ch c, viên ch c tng đ i thích h p v sng và c c u ngh nghi p, ch c danh, trình đ chun mơn trong đ n v ; sd ng có hi u qu NNL này nhằm tăng năng su t lao đ ng và nâng cao hi u qu

c a từng đ n v tr c thu c nói riêng và c đ n v nói chung, đáp ng đ

nhi m v mà Nhà nc giao.c các95- Đáp ng nhu c u ngày càng cao c a cán b viên ch c, t o đi u ki n cho

họ phát huy t i đa các năng l c cá nhân, khuy n khích, đ ng viên k p th i, qua

đó kh i d y lòng trung thành, t n tâm, gắn bó v i s nghi p xố đói gi m nghèo,

gắn bó v i đ a bàn nông thôn và ngi nông dân.- Th c hi n t t các ch c năng c b n c a QTNNL trong NHCSXH Qu ng

Nam và th c hi n đ y đ các quy trình: t o ngu n - tuyển d ng - b trí, s d ng đào t o, phát triển - thu hút - t o đ ng l c cho ngi lao đ ng, thúc đẩy NNLphát triển.

- Nâng cao năng l c, ch t l

nhằm khai thác l c lng ho t đ ng c a đ i ngũ lao đ ng gián ti png này m t cách có hi u qu . Vì đây chính là đ i tngđơng đ o và có đóng góp r t l n vào k t qu ho t đ ng c a NHCSXH Qu ng

Nam, trong đi u ki n l c lng lao đ ng tr c ti p h n ch thì cơng tác này càngcó ý nghĩa quan trọng.

3.2. GI I PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC QU N TR NGU N

NHÂN L C NHCSXH QU NG NAM

Trên c s đ nh h

trng phát triển KT-XH trên đ a bàn t nh Qu ng Nam, chng, chính sách c a Đ ng và Nhà nNHCSXH Qu ng Nam nh đã phân tích

đ tđc v NNL và th c tr ng QTNNL c a

Chng 2. Bên c nh nh ng k t quc, công tác QTNNL c a NHCSXH Qu ng Nam còn nh ng h n ch và t nt i c n khắc ph c nhằm đáp ng đc yêu c u phát triển c a đ n v trong th igian đ n. Để làm t t công tác này, chúng tôi đ ra m t s gi i pháp hồn thi n

cơng tác QTNNL nhằm giúp cho công tác nàyđ n v mang l i hi u qu caonh t, ph c v cho yêu c u phát triển m nh và b n v ng c a đ n v , đ m đ

và th c hi n t t các nhi m v mà Đ ng và Nhà nngc giao phó.3.2.1. Gi i pháp liên quan đ n các n i dung công tác qu n tr ngu n

nhân l c963.2.1.1. Công tác phân tích, mơ tả cơng việc

Phân tích, mơ t cơng vi c, là vi c đ nh rõ tính ch t, đặc điểm và yêu c u

đ tđc c a cơng vi c đó. Mơ t cơng vi c là c s xác đ nh nh ng nhi m v ,ch c năng, năng l c và trách nhi m để th c hi n cơng vi c có hi u qu . Mô t

công vi c m t cách khoa học, chính xác s t o c s rõ ràng cho vi c tuyển d ng

(mà th c tđây là c s cho vi c xác đ nh biên ch cho từng đ n v ) cũng nhb trí nhân l c phù h p v i năng l c, s trng chuyên môn c a ngi lao đ ngvà phù h p v i yêu c u c a công vi c.

Vi c ti n hành mô t , đánh giá công vi c m t cách thng xuyên giúp chob ph n qu n lý nhân l c phát hi n và đi u ch nh nh ng b t h p lý trong quá

trình b trí, s d ng nhân l c trong ho t đ ng c a NHCSXH Qu ng Nam.

Đ i v i NHCSXH Qu ng Nam các công vi c c n thi t ph i có s phân tích,

mơ t c thể các cơng vi c sau: cơng tác tín d ng, cơng tác k tốn, cơng tác th

quỹ, cơng tác kiểm tra, kiểm sốt… Tuỳ theo m i cơng tác khác nhau có các n i

dung khác nhau c n thể hi n trong b n mô t công vi c, song c b n công tác mô

t công vi c bao g m m t s n i dung c b n: xác đ nh nhu c u thông tin để th c

hi n mô t công vi c, các thơng tin v tình hình th c hi n công vi c (phngpháp làm vi c, th i gian hao phí th c t , các thành t c a công vi c), v yêu c u

nhân s (t t c nh ng yêu c u v ngi lao đ ng nh học v n, trình đ chunmơn, ki n th c có liên quan đ n cơng vi c, các thu c tính cá nhân ng

đ ng), v đặc điểm và yêu c u v n hành s d ng các phi laong ti n làm vi c.K t qu cu i cùng c a quá trình phân tích, mơ t cơng vi c thể hi n c thể

b n mô t công vi c. B n mô t công vi c li t kê các ch c năng, nhi m v , các

m i quan h trong công vi c, các đi u ki n làm vi c, yêu c u kiểm tra, giám sát

và các tiêu chuẩn đ t đc khi th c hi n cơng vi c.Khơng có m t chuẩn m c nào cho b n mô t công vi c, tuy nhiên m t b n97mô t công vi c thng bao g m các n i dung c b n nh : tên cơng vi c, b ntóm tắc, thi t b , môi tr

công vi c. Dng, các ho t đ ng, quy n hành c a ngi th c hi ni đây là b n mô t m t s công vi c c a NHCSXH Qu ng Nam:(xem ph l c s 3)

N u công tác mô t công vi c đ

viên ch c đúng ng

ngc th c hi n đ m b o thì s b trí cán bi, đúng vi c, đúng m c, nhằm phát huy h t kh năng c ai lao đ ng và tránh đc s quá t i trong công vi c c a CBVC.3.2.1.2. Đối với công tác hoạch định nguồn nhân lực

Th c tr ng v chính sách phát triển NNL còn nhi u v n đ ph i làm, đó là

c n ph i c i ti n chính sách phát triển NNL và đ i m i cho phù h p v i quá trình

phát triển c a Ngành và th i kỳ h i nh p sâu r ng c a n n kinh t đ t nc.Chính sách đó bao g m các n i dung ch y u: Nghiên c u, xác đ nh nhu c u

NNL; đ a ra các gi i pháp và th c hi n các chng trình, ho t đ ng đ m b o chot ch c có đ NNL v i các phẩm ch t, kỹ năng phù h p để th c hi n công vi c

có năng su t, ch t lng và hi u qu cao nh t.Ho ch đ nh NNL bao g m vi c d báo nhu c u và cung lao đ ng, sau đó

lên các chng trình c n thi t để đ m b o rằng trong th i gian t i NHCSXHQu ng Nam s có đúng s nhân viên, đúng trình đ chun mơn nghi p v vào

đúng v trí và đúng th i điểm. Đ i v i NHCSXH Qu ng Nam để th c hi n t t

công tác ho ch đ nh NNL c n xem xét các n i dung sau:

M t là, xác đ nh m c đ s d ng t i u NNL trong toàn đ n v NHCSXH

Qu ng Nam cho yêu c u hi n nay và sắp t i. V i s l

m ng nh hi n t i mà đặc bi t làng cán b , viên ch c qcác Phòng giao d ch thì công vi c c a CBVCluôn luôn quá t i và th i gian đ n nhi m v đc giao ngày càng l n, các chngtrình tín d ng chính sách gia tăng v c s lng và quy mơ c a m i chngtrình thì tình tr ng này s càng nghiêm trọng h n. Trên c s đó tìm ngu n cung98c p nhân l c có ki n th c, kỹ năng và đc đào t o t t, nhằm đ m b o duy trì vàphát huy hi u qu NNL m t cách cao nh t.

Hai là, xác đ nh m c đ duy trì NNL để xem xét các v n đ , nh : s nhân

s c n tăng thêm, yêu c u c c u trình đ , năng l c và c c u vùng mi n, đ a

phng, dân t c nh th nào, kh năng đáp ng công vi c c a nhân s ...

Ba là, c n xác đ nh nhu c u NNL ph i đ m b o các yêu c u v s , ch tlng và c c u h p lýcác Phòng giao d ch và H i s T nh. C thể nh : slng cán b lãnh đ o các phòng ban H i s T nh, các phòng giao d ch; s lngcán b chuyên môn làm công tác tín d ng, cơng tác k tốn, tin học, th quỹ …

Đ i v i NHCSXH Qu ng Nam trong chi n lc QTNNL ph i chú ý tăng cngnăng l c qu n lý đ i v i đ i ngũ cán b trẻ.

B n là, xác đ nh các lo i công vi c sắp t i ph i th c hi n, từ đó xác đ nh

đc nhu c u cán b chuyên môn và kỹ năng v i s lng phù h p; các lo i cơngvi c c n làm và trình đ c a cán b để th c hi n các lo i cơng vi c đó. Vi c xác

đ nh nhu c u NNL ph i d a vào các y u t quan trọng nh : Do yêu c u c a đ t

nc, h th ng Ngân hàng Chính sách xã h i s còn phát triển m nh m trongtng lai. Các nghi p v và d ch v ngân hàng ngày càng phong phú, đa d ngnên ngoài vi c áp d ng ti n b khoa học kỹ thu t, cơng ngh tin học r ng khắp

thì nhu c u NNL c a NHCSXH Qu ng Nam có thể tăng, gi m phù h p. S thay

đ i v ch c năng, nhi m v c a đ n v đ u nh hng đ n nhu c u NNL.3.2.1.3. Cơng tác tuyển dụng và bố trí nhân lực

Tuyển d ng nhân l c là công tác đc th c hi n thng xuyên nhằm bsung cho NNL ln có s bi n đ ng, mu n đ m b o tuyển d ng nhân l c có thể

l c, trí l c d i dào, ti m năng l n đòi h i Ngân hàng CSXH Qu ng Nam ph i có

chính sách tuyển d ng khoa học, mang tính th c ti n, tính ch t đặc thù c a

NHCSXH, nh ng v n đ c n quan tâm đó là:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHCSXH QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×