Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẢNG NAM

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

34s ng, góp ph n th c hi n m c tiêu qu c gia xố đói gi m nghèo, gi i quy t vi c

làm và n đ nh xã h i.

2.1.2. Ch c năng, nhi m v c a NHCSXH Qu ng Nam

NHCSXH là ngân hàng do Nhà nc thành l p dành riêng để th c hi n xốđói gi m nghèo, m c tiêu c a Ngân hàng Chính sách xã h i là ho t đ ng khơng

vì m c đích l i nhu n, thơng qua phng th c tín d ng nhằm t p trung t t h ncác ngu n l c để h tr tài chính đ i v i ngi nghèo và các đ i tsách khác, t o cho họ có đi u ki n t c i thi n cu c s ng, từng b

m tnng chính

c xây d ngc Vi t Nam giàu m nh, xã h i công bằng, dân ch và văn minh.* V ch c năng c a Chi nhánh NHCSXH Qu ng Nam

- Triển khai th c hi n các ch tr

nc đ i v i ngi nghèo và các đ i tng, chính sách tín d ng u đãi c a Nhà

ng chính sách khác nh h SXKD vùngkhó khăn, học sinh sinh có hồn c nh khó khăn, h vay tr ng rừng kinh t … trên

đ a bàn t nh Qu ng Nam.

- Th c hi n nghi p v huy đ ng v n, cho vay và các d ch v ngân hàng

theo quy đ nh c a Nhà nc.- Nh n uỷ thác các ngu n v n u đãi từ chính quy n, các t ch c kinh t ,

các t ch c chính tr – xã h i, các hi p h i, các h i, các t ch c phi Chính ph ,

các cá nhân trong và ngoài n

uỷ thác và Nhà nc để cho vay các đ i tng theo th o thu n nh nc.- Kiểm tra, giám sát vi c vay v n và s d ng v n vay c a các t ch c và cá

nhân; đ ng th i đôn đ c, kiểm tra, giám sát vi c th c hi n h p đ ng uỷ thác c a

các đ n v nh n uỷ thác bao g m H i Ph n , H i Nông dân, H i C u chi n

binh, Đoàn Thanh niên từ t nh đ n xã.

* V nhi m v c a NHCSXH Qu ng Nam35NHCSXH Qu ng Nam có nh ng nhi m v c b n sau đây:

- Th c hi n nghi p v huy đ ng v n trên đ a bàn nh : huy đ ng ti n g i ti t

ki m, nh n ti n g i; phát hành trái phi u và các gi y t có giá để huy đ ng v n;

ti p nh n các ngu n v n uỷ thác; th c hi n vay v n c a các t ch c tài chính, tín

d ng trong nc khi ngân hàng c p trên cho phép.- Chi nhánh NHCSXH Qu ng Nam th c hi n cho vay ngắn h n, trung h n

và dài h n bằng đ ng Vi t Nam đ i v i các đ i t

tng là h nghèo và các đ ing chính sách khác theo quy đ nh c a Chính pht i Ngh đ nh s78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 v tín đ i v i h nghèo và các đ i

tng chính sách khác.

- Ngồi ra Chi nhánh còn th c hi n m t s nhi m v khác nh th c hi ncác ch đ đ i v i cán b , viên ch c t i đ n v v tuyển d ng, đào t o, nâng

lng, b nhi m, mi n nhi m, thi đua khen thng, kỷ lu t theo s ph n c p c aT ng giám đ c NHCSXH;...

2.1.3. Mơ hình t ch c ho t đ ng c a NHCSXH Qu ng Nam

Mơ hình t ch c b máy qu n tr , đi u hành c a Chi nhánh NHCSXH

Qu ng Nam đc t ch c theo mơ hình qu n lý tr c tuy n (xem ph l c s 2).NHCSXH Qu ng Nam là đ n v tr c thu c c a NHCSXH Vi t Nam, đi u hành

ho t đ ng và ch u trách nhi m v ho t đ ng c a Chi nhánh là Giám đ c chi

nhánh, giúp vi c cho Giám đ c là hai Phó giám đ c và các Phòng ch c năng t i

H i s t nh.

B máy c a NHCSXH có b ph n đặc thù và riêng có; đó là s tham gia

qu n tr c a Ban đ i di n HĐQTc p t nh, huy n.V i mơ hình t ch c nh v y, ngi có trách nhi m cao nh t và quy t đ nhmọi v n đ liên quan đ n ho t đ ng c a đ n v là Giám đ c chi nhánh và trong

đó có cơng tác QTNNL t i Chi nhánh NHCSXH Qu ng Nam cũng đc quy t36đ nh b i đ ng chí Giám đ c đ n v , trên c s tham m u c a Phòng Hành chính

– T ch c.

2.1.4. Nh ng đặc điểm c a NHCSXH Qu ng Nam liên quan đ n NNL

và công tác QTNNL

- Tham gia đi u hành ho t đ ng, tch c th c hi n và giám sát c aNHCSXH Qu ng Nam còn có: các thành viên BĐD HĐQT c p t nh, huy n; cán

b h i đoàn thể c p t nh, huy n, xã; các t TK&VV.

- Ho t đ ng trong lĩnh v c còn m i

chuyên ph c v các đ i tnc ta, đó là tín d ng chính sách,ng y u th trong xã h i theo ch đ nh c a Nhà nc.- Ho t đ ng là khơng vì m c tiêu l i nhu n.

- R i ro trong ho t đ ng là r t l n.

2.1.5. Ngu n nhân l c NHCSXH Qu ng Nam

2.1.5.1. Đặc điểm nguồn nhân lực NHCSXH Quảng Nam

M t s đặc điểm c b n c a NNL NHCSXH Qu ng Nam là:

Th nh t: Nguồn nhân lực là lực lượng tổng hợp.

Nh đã đ c ptrên thì l c lng lao đ ng t i NHCSXH g m ba thànhph n chính v i ch c năng nhi m v khác nhau, trình đ chun mơn, ho t đ ng

chuyên môn trên nh ng lĩnh v c khác nhau: Ban đ i di n HĐQT g m có 10

thành viên, do đ ng chí Phó Ch t ch UBND làm tr

th trng các c quan có liên trên đ a bàn; l c lng ban và các thành viên là

ng quan trọng tr c ti p th chi n nhi m v và ch u trách nhi m v ho t đ ng c a NHCSXH, đó là CBVC Chi

nhánh NHCSXH; và l c lng th c hi n công tác nh n uỷ thác v n vay từNHCSXH, bao g m cán b các t ch c chính tr - xã h i và các t TK&VV.

Th hai: Là lao động vừa có kiến thức về hoạt động ngân hàng vừa có kiến

thức thực tế tổng hợp về nhiều lĩnh vực.

Đây là đặc điểm riêng có c a NNL NHCSXH. Cán b NHCSXH, ngoài

m t s b ph n làm vi ccác cơng vi c có tính ph c v , b tr (hành chính,qu n tr , kho quỹ...) c n có ki n th c t ng h p và thông th o nghi p v . Cán b37NHCSXH còn đòi h i thơng th o nghi p v , năng đ ng, sáng t o trong ho t đ ng

d ch v c a ngân hàng, nh ng không ph i là kinh doanh đ n thu n mà kinh

doanh khơng vì m c tiêu l i nhu n, mang tính ph c v là ch y u. Vì đ i t

ph c c a NHCSXH là nh ng đ i tng y u th , d b t n thngng trong xã h i vàki n th c v s n xu t kinh doanh đa ph n là h n ch nên ngoài vi c mang v n

đ n cho ngi dân thì cán b ngân hàng còn ph i v n đ ng tuyên truy n, hd n nhân dân cách th c làm ăn, mang ki n th c đ n cho ng

chính là giúp cho ngngi vay, m c đíchi vay phát huy hi u qu đ ng v n, s n xu t phát triển, cógiá tr gia tăng để tích luỹ và hồn tr g c, lãi đ y đ và đúng h n cho ngân hàng.

Th ba: Là lao động có chất lượng chun mơn được đào tạo cơ bản.

Đ iv il clng lao đ ng tr c ti p t i NHCSXH, hi n nay h u h t đđào t o c b n v ki n th c kinh t chuyên ngành t i các tr

đẳng, trung học trong ncng đ i học, caoc. Ngồi ra, cán b NHCSXH còn thu n th c trong ngd ng công ngh tin học vào trong ho t đ ng.

Th t : Lao động làm một việc nhưng biết nhiều việc

Ngoài các cán b gi ch c v lãnh đ o, còn l i các cán b NHCSXH có thể

làm t t c các khâu c a công tác chuyên môn từ tuyên truy n, v n đ ng, gi i

quy t các m i quan h v i chính quy n, h i đồn thể, t trng t TK&VV,khách hàng đ n vi c l p h s cho vay, thu n thu lãi, làm th quỹ… Có thể nói

đây là đặc điểm riêng có c a cán b NHCSXH Qu ng Nam vì nó gắn v i đặc

điểm riêng c a NHCSXH và m c tiêu ph c v c a NHCSXH. M t cán b ph i

nắm bắt t t c các v n đ , các khâu liên quan đ n ho t đ ng NHCSXH. Từ đó t o

đi u ki n r t thu n l i cho vi c luân chuyển, thay đ i cán b . Kh năng tuyên

truy n, v n đ ng, thuy t ph c là y u t quan trọng c a NNL NHCSXH.

2.1.5.2. Phân loại nhân lực

lNgoài l c lng lao đ ng tr c ti p làm vi c trong đ n v thì còn có m t l cng khá l n ngi lao đ ng ngoài đ n v gián ti p tham gia vào ho t đ ngNHCSXH. NNL c a NHCSXH có thể phân chia thành hai nhóm nh sau:38a. Nhóm lao động trực tiếp (đây là nhóm chủ yếu mà luận văn đi sâu nghiên

cứu)

Đây là l c lng gi vai trò quy t đ nh trong ho t đ ng c a NHCSXH.Nhìn chung, do m i đc thành l p nên đ i ngũ cán b tr c ti p c a NHCSXHđa s còn trẻ, tu i bình quân kho ng 30 tu i, h u h t CBVC đc đào t o c b nv chuyên môn, nghi p v v các lĩnh v c kinh t , ngân hàng… Cùng v i đ i

ngũ cán b trẻ, đ n v cũng có m t đ i ngũ cán b từng công tác t i Ngân hàng

No&PTNT, các c quan khác chuyển sang có đ y đ kinh nghi m và trình đ

chun môn để th c hi n các công vi c đc giao.b. Nhóm lao động gián tiếp

Nhóm lao đ ng gián ti p c a NHCSXH là l c l

trong c c u lao đ ng c a đ n v , l c lng chi m tỷ trọng l nng lao đ ng gián ti p có đóng góp l nvào công vi c và k t qu ho t đ ng c a Ngân hàng. Lao đ ng gián ti p c a

NHCSXH bao g m: các thành viên HĐQT, BĐD HĐQT NHCSXH, cán b các

t ch c chính tr - xã h i, ban qu n lý T TK&VV (t trng). Do là l c lngt ng h p nên trình đ chun mơn và kh năng làm vi c c a lao đ ng gián ti p

cũng r t đa d ng, có nh ng ngi có trình đ chun mơn cao, ch c v quantrọng trong các c quan và cũng có nh ng ngi ch tham gia vào m t s côngđo n trong nghi p v c a NHCSXH, không c n ph i có trình đ chun mơn.

2.1.5.3. Quan niệm quản trị nguồn nhân lực NHCSXH

Hi n nay có r t nhi u quan ni m khác nhau v QTNNL tuỳ vào th c t

m i đ n v , t ch c hay nói r ng h n là các qu c gia, tuy nhiên t u chung l i m t

quan ni m khái quát nh t v QTNNL s bao g m nh ng n i dung c b n sau:

QTNNL là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động chức năng về thu hút,

đào tạo, phát triển và duy trì con người của một tổ chức nhằm đạt được kết quả

tối ưu cho tất cả tổ chức lẫn nhân viên nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu

chung của tổ chức.

Trên c s đó có thể nêu lên m t quan ni m v QTNNL t i Ngân hàng39Chính sách xã h i Qu ng Nam nh sau: Là một phương thức quản trị điều hành

bao gồm: Việc xây dựng và thực hiện các chính sách về tạo nguồn, bố trí, sử

dụng, đào tạo phát triển và chăm lo quyền lợi vật chất lẫn tinh thần đội ngũ

người lao động nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc phát huy tối đa nguồn

nhân lực tham gia trực tiếp (trong đơn vị) và NNL tham gia gián tiếp (ngoài đơn

vị) của NHCSXH Quảng Nam nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được

giao và mục tiêu đã đề ra.

2.1.5.4. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực NHCSXH

Hi n nay nhân l c là y u t quan trọng quy t đ nh đ n s thành công hay

th t b i c a cá nhân, t ch c. Để phát huy h t vai trò c a y u t này trong ho t

đ ng thì cơng tác QTNNL có vai trò c c kỳ to l n. Vai trò c a QTNNL NHCSXH

Qu ng Nam thể hi n thông qua các n i dung sau:

- Công tác QTNNL s giúp cho lãnh đ o NHCSXH Qu ng Nam và các đ n

v tr c thu c trong quá trình lãnh đ o, qu n lý, đi u hành các ho t đ ng đ t đ

m c đích, k t qu thơng qua ngci khác. Xu t phát từ ch c năng c b n c aQTNNL, có s hài hồ gi a vi c xây d ng chi n lc, đ nh hng và triển khaith c hi n c thể. Nhà qu n lý Ngân hàng v n có thể b th t b i n u không bi t

tuyển đúng ngi cho từng yêu c u công vi c, hoặc không có các gi i pháp duytrì, phát triển và khuy n khích đ i ngũ cán b , viên ch c c a mình. Chính vì v y,

để QTNNL có hi u qu , đòi h i nhà lãnh đ o và nhà làm nhi m v QTNNL ph i

bi t cách làm vi c và hoà đ ng v i ngi khác, bi t cách lơi kéo ngtheo mình. Ph i làm cho t ch c là m t thể th ng nh t mọi ng

đ ng s c, đ ng lòng thì ho t đ ng c a t ch c m i đ t đi khác làmi ph i đ ng tâm,c k t qu nh mongmu n.

- Đ i ngũ lãnh đ o, qu n lý t i NHCSXH Qu ng Nam có trình đ chun

mơn t t, am hiểu nhi u ki n th c khác, có b dày kinh nghi m trong ngh nghi p

cũng nh trong cu c s ng, có kh năng t duy, nghiên c u đ xu t cái m i, nh ng

l i giành ít th i gian đ u t cho nghiên c u, gi i quy t nh ng v n đ liên quan đ n40đ i ngũ nhân l c trong đ n v mình, y u t con ngi ch a đc coi trọng và pháthuy đúng m c, d n đ n hi u qu công vi c không cao. Nghiên c u QTNNL giúp

cho đ i ngũ cán b lãnh đ o và cán b làm công tác QTNNL nắm bắt đ

cách th c qu n tr nhân l c m i, tìm đc cách giao d ch v i ngc nh ngi khác, bi t tìm rangơn ng chung và bi t cách nh y c m v i nh ng nhu c u c a cán b , viên ch c

di quy n; bi t cách đánh giá m c đ hồn thành cơng vi c, kh năng lơi kéo nhânviên say mê v i công vi c, tránh đc nh ng sai l m trong tuyển chọn, s d ng,qu n lý nhân viên c a mình, có kh năng ph i h p th c hi n các m c tiêu c a t

ch c và m c tiêu c a cá nhân, nâng cao hi u qu c a t ch c.

- Ngồi ra, QTNNL còn giúp cho lãnh đ o đ n v phát hi n, đ o t o và t o c

h i cho nh ng cá nhân có năng l c th t s và có đ o đ c phát huy h t tài năng, trí

tu c a mình đóng góp cho s phát triển c a NHCSXH Qu ng Nam.

2.1.6. K t qu ho t đ ng c a NHCSXH Qu ng Nam

Sau h n năm năm xây d ng và phát triển từ c s ban đ u b y cán b

chuyển sang từ Ngân hàng No&PTNT t nh Qu ng Nam v i ngu n v n và d n

cho vay kho ng 210 tỷ đ ng, d n cho vay ch y u là cho vay h nghèo và uỷ

thác toàn ph n qua Ngân hàng No&PTNT Qu ng Nam. Đ n năm 2008, toàn Chi

nhánh NHCSXH Qu ng Nam có năm phòng chun mơn và 17 phòng giao d ch

tr c thu c v i g n 200 cán b viên ch c. NHCSXH Qu ng Nam th c hi n tám

chng trình cho vay theo ch đ nh c a Chính ph v i ngu n v n và d n đ t1.200 tỷ đ ng, tăng g n g p năm l n so v i năm 2002. Để thu n l i cho nhân dân

đ n giao d ch v i NHCSXH, v i ch trng đem d ch v ngân hàng đ n g n nhàdân, NHCSXH Qu ng Nam đã đặt 216 điểm giao d ch c a ngân hàng t i các xã

có c ly cách xa tr s ngân hàng trên 3 km, các điểm giao d ch này có l ch giao

d ch c đ nh hàng tháng. Toàn Chi nhánh có 4.700 t TK&VV làm đ u m i th c

hi n nhi m v uỷ thác t i các đ a bàn thơn, xóm. Đây đc xem là cánh tay n idài c a NHCSXH nhằm t o đi u ki n thu n l i nh t cho nhân dân ti p c n v i41ngu n v n u đãi c a Nhà nc và giúp ngân hàng mang đ ng v n đ n ngidân m t cách nhanh chóng và chính xác.

Để hiểu rõ h n v tình hình ho t đ ng c a Chi nhánh NHCSXH Qu ng

Nam th i gian quan, chúng ta đi vào phân tích m t s ch tiêu sau:

2.1.6.1. Tình hình nguồn vốn42B ng 2.1. Tình hình ngu n v n c a NHCSXH Qu ng Nam giai đo n 2004-2008

Năm 2004Ch tiêuS ti nNăm 2005%S ti nĐvt: Tỷ đồng, %

Năm 2007

Năm 2008Năm 2006

S ti n%S ti n%%S ti n%T ng ngu n v n3081003891005051007111001.130100- Ngu n v n do NHCSXH c p28291,635691,547294,067795,21.09697,0113,6153,8152,9131,8242,14,7

3,1

15

4,8

18

18

21

Nguồn: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ NHCSXH Quảng Nam3,0100,9- Nguu n v n do đ a phng c p- Ngu n v n huy đ ngB ng 2.2. Tình hình thay đ i ngu n v n c a NHCSXH Qu ng Nam giai đo n 2004-2008Ch tiêuChênh l ch nămChênh l chĐvt: Tỷ đồng, %

Chênh l ch

Chênh l ch05/04năm 06/05năm 07/06S ti n%S ti nS ti n%%năm 08/07

S ti n%T ng ngu n v n8126,311629,820640,841958,9- Ngu n v n do NHCSXH c p7426,211629,820543,441961,900-2-13,31184,6- Nguu n v n do đ a phng c p- Ngu n v n huy đ ng0

16,7

3

20

0

3

-11

Nguồn: Xử lý số liệu từ Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ NHCSXH Quảng Nam436,4-52,443Qua các B ng s li u trên đây cho th y ho t đ ng c a NHCSXH Qu ng

Nam th i gian qua có nh ng phát triển vt b c, đóng góp l n cho q trình pháttriển kinh t – xã h i c a t nh Qu ng Nam, đi u đó khẳng đ nh ch tr

đắn c a Đ ng và Nhà nng đúngc ta khi quy t đ nh thành l p và cách th c t ch c ho tđ ng c a NHCSXH. Đ n cu i năm 2008, ngu n v n tăng x p x 4 l n so v i năm

2004. Trong c c u ngu n v n c a Chi nhánh chi m tỷ trọng l n là ngu n v n do

NHCSXH c p chi m trên 90% t ng ngu n v n c a đ n v , qua các năm ngu n

v n này tăng nhanh trong khi các ngu n v n khác tăng ch m nên đ n năm 2008

chi m đ n 96% trên t ng s ; ngu n v n do ngân sách đ a phng đóng góp vàv n huy đ ng từ dân c , t ch c còn r t th p, từ đó cho th y công tác đi u hành

k ho ch ngu n v n c a đ n v ph thu c r t l n vào k ho ch phân b hằng

năm c a NHCSXH Vi t Nam. Đây là m t th c t khách quan c a c h th ng

NHCSXH, ngu n v n c a NHCSXH ch y u là do Nhà nc phân giao từ ngânsách và các ngu n vay, ngu n v n nhàn r i t m th i, huy đ ng ngu n có lãi su t

th p nhằm gi m chi phí v n, gi m kho n chi bù chênh l ch gi a lãi su t huy

đ ng (lãi su t th trng) c ng v i chi phí ho t đ ng so v i lãi su t cho vay th p.2.1.6.2. Tình hình cho vay

Cùng v i ngu n v n tăng thì d n cho vay c a đ n v cũng tăng d n qua

các năm trên 30% và đ n năm 2008 tăng g n 4 l n so v i năm 2004, đi u đó

ch ng t đ n v đã khai thác t i đa ngu n v n đ

để t n đọng v n (thể hi nB ng 2.4 dc phân giao để cho vay, khôngi đây). V c c u d n theo th i gian,tỷ trọng cho vay trung, dài h n chi m đa s trên 96 - 99%/t ng d n qua các

năm, đi u này hoàn toàn phù h p v i th c t s d ng v n vay c a khách hàng

c a NHCSXH ch y u đ u t vào lĩnh v c nơng, lâm, ng nghi p có th i gian

thu h i v n dài. Th c t đó đặt ra v n đ cho đ n v là làm th nào để h n ch r i

ro trong cho vay đ i v i các món vay này, vì khi th i gian cho vay càng dài thì

m c đ r i ro s càng l n.44B ng 2.3. Tình hình d n các ch

Chng trình cho vayCho vay h nghèo

Cho vay SXKD vùng khó khăn

Cho vay NS&VSMTNT

Cho vay XKLĐ n c ngoài

Cho vay HSSV

Cho vay gi i quy t vi c làm

Cho vay h ĐBDTTS ĐBKK

Cho vay D án lâm nghi p

(WB3)

T ng c ngng trình cho vay c a NHCSXH Qu ng Nam giai đo n 2004-2008Năm 2004

S ti n %Năm 2005

S ti n

%249 84.1

0 0.0

0 0.0

1 0.3

0 0.0

46 15.5

0 0.0329

0

0

5

1

50

0Năm 2006

S ti n %85.2

0.0

0.0

1.3

0.3

13.0

0.0418 82.9

0

0.0

15 3.0

8 1.6

2 0.4

54 10.7

0 0.0Đvt: Tỷ đồng, %

Năm 2007

Năm 2008

S

%

S ti n

%

ti n

483 68.2

578

51.4

56

7.9

156

13.9

35

4.9

70

6.2

8

1.1

9

0.8

50

7.1

208

18.5

59

8.3

65

5.8

3

0.4

30

2.70 0.0

1

0.3

7 1.4

14

296 100

386 100

504 100

708

Nguồn: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ NHCSXH Quảng Nam2.0

1009

1.125B ng 2.4. Tình hình thay đ i d n cho vay c a NHCSXH Qu ng Nam giai đo n 2004-2008Ch tiêuChênh l ch nămChênh l chĐvt: Tỷ đồng, %

Chênh l ch

Chênh l ch05/04năm 06/05năm 07/06S ti n

T ng d n cho vay90%

30,4S ti n

118%

30,6S ti n

204%

40,5năm 08/07

S ti n

417Nguồn: Xử lý số liệu từ Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ NHCSXH Quảng Nam%

58,90.8

100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×