Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

5Vi t Nam thì “Nhân l c là m t ngu n v n b n v ng”, con ng

trc h t nh m t y u t c a quá trình s n xu t, m t phkinh t - xã h i. Ngoài ra, lý lu n v v n con ngc xem xétng ti n để phát triểni còn xem xét con ngi từquan điểm nhu c u v các ngu n cho s phát triển kinh t . Đ u t cho con ng

đc phân tích v i tính cách là s “t b n hố các phúc l i" ting t nh đ u tvào các ngu n v t ch t có tính đ n t ng hi u qu các đ u t này hoặc thu nh p

mà con ng

đi và xã h i thu đc áp d ng và ph bi nc từ các nhà đ u t đó. Cách ti p c n này đangh u h t các nc hi n nay.Theo cách nghiên c u trên, Ngân hàng Th gi i cho rằng: NNL là toàn bộ

vốn con người (thể lực, trí lực, kỹ năng nghề nghiệp...) mà mỗi cá nhân sở hữu.

[18]

NNL đc coi nh m t ngu n v n bên c nh nh ng ngu n v n v t ch t khácnh v n ti n, v n công ngh , tài nguyên thiên nhiên... đ u t cho con ng

v trí trung tâm trong các lo i đ u t và đi gic coi là c s chắc chắn cho s pháttriển b n v ng. Và v n đ quan trọng là làm th nào để đ u t vào con ngiđ ng b v i vi c đ u t nh ng ti n b khoa học kỹ thu t luôn là bài tốn khó mà

n u chúng ta gi i quy t t t bài tốn này thì s ti t ki m đc ngu n v n vô cùngl n.

Liên hi p qu c (UNO) đ a ra khái ni m: NNL là tất cả những kiến thức, kỹ

năng, năng lực của con người có quan hệ tới sự phát triển của đất nước.[18] Đây

là y u t quan trọng b c nh t trong k t c u h t ng xã h i - kinh t .

Ngoài ra NNL còn đc hiểu là s dân và ch t lng con ngi, bao g mc thể ch t và tinh th n, s c khoẻ và trí tu , năng l c và phẩm ch t, thái đ và

phong cách làm vi c.

Trong bài phát B ng c a Th tng Phan Văn Kh i khi gặp gỡ các nhàdoanh nghi p và các nhà khoa học - công ngh các t nh, thành ph phía Bắc, đã

nêu lên: “Nguồn lực con người bao gồm cả sức lao động, trí tuệ, tinh thần gắn

với truyền thống của dân tộc ta".6Theo Hal Rosenbluth và Diane McFerrin Peters: “nhân viên chính là tài sản

quý nhất của một công ty. Nếu không có họ, hoạt động của cơng ty sẽ hồn tồn

đình trệ. Nếu khơng có sự trung thành, động cơ phấn đấu cũng như nỗ lực cao

nhất của họ thì những gì đạt được cũng chỉ bình thường thơi”. [24]

Từ nh ng quan ni m nêu trên, rút ra: NNL không chỉ đơn thuần là lực

lượng lao động đã có và sẽ có mà đó là cả một tập hợp đa phức gồm nhiều yếu tố

như trí tuệ, sức lực, kỹ năng làm việc...

Tóm l i: nhân l c là cách nói đ n gi n, đ

ngc hiểu là ngu n l c c a m i coni, g m thể l c và trí l c. Trong ho t đ ng c a m i đ n v , t ch c kinh t -xã h i lâu nay, vi c t n d ng các ti m năng v thể l c c a con ngi là khôngbao gi thi u hoặc lãng qn và ln tìm cách khai thác t i m c cao nh t, nh ng

mặt khai thác v trí l c c a con ngi ch a đc chú ý đúng m c, còn khai thácm t cách r t h n ch và đây chính là ti m năng bí ẩn c a m i con ngi. Từ đó,v n đ coi trọng qu n tr nhân l c là m t yêu c u khách quan.

1.1.2. Vai trò ngu n nhân l c

NNL vừa là m c tiêu vừa là đ ng l c c a s phát triển. NNL là nhân t

quy t đ nh c a các m c tiêu phát triển kinh t - xã h i, và đ n lt mình s pháttriển kinh t - xã h i là để ph c v cho s duy trì và phát triển c a NNL.

Nh n th c rõ vai trò quy t đ nh c a ngu n l c con ngi Vi t Nam so v icác ngu n l c khác trong q trình cơng nghi p hóa - hi n đ i hóa đ t n

Đ ng ta đã khẳng đ nh: “Ngu n l c con ng

đ nh, đặc bi t đ i v i nc,i là q báu nh t, có vai trò quy tc ta, khi ngu n l c tài chính và ngu n l c v t ch t cònh n hẹp”

CNH-HĐH đ t n

m t NNL có ch t lc là s nghi p vì s phát triển con ngi. Nhằm t o rang để th c hi n nó, thì vi c nh n th c m t cách sâu sắc, đ yđ nh ng giá tr đích th c và ý nghĩa l n lao c a nhân t con ng

tính c p thi t, b i l con ngi là đòi h i cói là ch thể c a mọi sáng t o, mọi ngu n c a c i7v t ch t và tinh th n, ch thể c a s phát triển l ch s . Từ nh n th c đó, chúng ta

c n ph i khẳng đ nh rằng con ngi Vi t Nam phát triển toàn di n c v thể l c,trí l c, c v kh năng lao đ ng, năng l c sáng t o và tích c c chính tr xã h i, c

v đ o đ c, tâm h n và tình c m chính là m c tiêu, là đ ng l c c a s nghi p

CNH-HĐH mà chúng ta đang ti n hành từng b

di n đ t nc theo đ nh hc trong cơng cu c đ i m i tồnng xã h i ch nghĩa.1.2. QU N TR NGU N NHÂN L C

1.2.1. Khái ni m qu n tr ngu n nhân l c

Trong sách giáo trình "Nh ng v n đ c t y u c a qu n lý” cho rằng: "Có l

khơng có lĩnh v c ho t đ ng nào c a con ng

lý, b i vì mọi nhà qu n tri quan trọng h n là công vi c qu nmọi c p đ và trong mọi c s đ u có m t nhi m vc b n là thi t k và duy trì m t mơi trng mà trong đó các cá nhân làm vi c v inhau trong các nhóm có thể hồn thành các nhi m v và các m c tiêu đã đ nh".

[23]

Hoặc trong sách giáo trình “Qu n tr học”:

Theo Mary Parker Follet "Qu n tr là ngh thu t khi n cho công vi c đ

th c hi n thông qua ngci khác”Theo Robert Kreitnner “Qu n tr là ti n trình làm vi c v i và thông qua

ngi khác để đ t đc các m c tiêu c a t ch c trong m t môi trng thay đ i.Trọng tâm c a ti n trình này là k t qu và hi u qu c a vi c s d ng các ngu n

l c gi i h n”.[10]

Qu n tr là m t quá trình do m t hay nhi u ng

v i các ho t đ ng c a nh ng ng

ngi khác để đ t đi hành đ ng riêng lẻ không thể nào đ t đi th c hi n, nhằm ph i h p

c nh ng k t qu mà m tc.QTNNL là m t trong nh ng lĩnh v c ch y u trong qu n tr t ch c, doanh

nghi p. QTNNL là tên gọi m i trong lĩnh v c qu n lý con ngi thay th chothu t ng qu n lý nhân s , nó ra đ i cách đây h n 50 năm và đc s d ng ph8bi nMỹ, đ n nay nó đc s d ng ph bi ntrên toàn th gi i. QTNNL đđánh giá là khâu h t s c quan trọng quá trình s n xu t và đ

ti p c n chi n lc xem là m t hc liên k t v n đ qu n lý nhân s v i vi c đ t đc

ngc m c tiêukinh doanh.

m c đ r ng l n và lâu dài h n, đ ng th i có tính đ n s thay đ i c a t

ch c và mơi trng chung quanh t ch c, QTNNL còn là vi c t o ra nh ng tch t lao đ ng m i, t t h n cho t ch c nh s hoàn thi n kỹ năng ngh nghi p,

kh năng sáng t o, b n lĩnh ng phó nh ng thách đ , lòng trung thành, b u

khơng khí thân thi n, hồ h p... để t ch c đ s c th c hi n các chng trìnhphát triển dài h n hay thích nghi năng đ ng v i nh ng bi n chuyển th

xuyên, sâu sắc c a môi trngng.Ngày nay b t c nhà qu n tr hay lãnh đ o t ch c nào cũng đ u quan tâm

đ n lĩnh v c QTNNL, b i th c ti n cho th y rằng con người trong tổ chức có khả

năng giúp đạt được mục đích của tổ chức và QTNNL là yếu tố then chốt cho

thành công của tổ chức.

Nghiên c u v QTNNL từ trc đ n nay có r t nhi u ý ki n khác nhau;chẳng h n:

Theo Gary Dessler, giáo s tr

Kleiman, giáo s c a trng Đ i học qu c t Florida và Lawrence S.ng Đ i học Tennessee, Hoa Kỳ: “QTNNL là thiết kếcác chính sách và thực hiện các lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho con người

đóng góp giá trị hữu hiệu nhất cho tổ chức, bao gồm các lĩnh vực như hoạch

định NNL, phân tích và thiết kế cơng việc, chiêu mộ và lựa chọn, đánh giá thành

tích, đào tạo và phát triển, thù lao, sức khoẻ và an toàn nhân viên, và tương quan

lao động”. [20]

Nh v y, có thể hiểu rằng, Qu n tr là ho t đ ng c n thi t ph i đ c th c hi n khi

con ng i k t h p v i nhau trong t ch c nhằm đ t đ c m c tiêu chung. QTNNL là

khoa học v qu n lý con ngi d a trên th c t cho th y rằng nhân l c đóng vaitrò quan trọng b c nh t t i s thành công c a t ch c. M t t ch c n u s d ng9ngi lao đ ng hi u qu s t o ra l i th c nh tranh r t l n và đ t đđ ra m t cách d dàng. QTNNL nhằm m c đích tuyển chọn đc m c tiêuc nh ng ngicó năng l c, nhanh nh y và c ng hi n trong công vi c, qu n lý ho t đ ng và khen

thng k t qu ho t đ ng cũng nh phát triển năng l c c a họ.

1.2.2. Vai trò qu n tr ngu n nhân l c

Ngu n l c con ngi đóng vai trò quan trọng trong ho t đ ng c a cácdoanh nghi p hay t ch c. Do đó vi c khai thác t t ngu n l c này để ph c v

phát triển doanh nghi p và xã h i là m t v n đ quan trọng trong vi c qu n lý các

t ch c và doanh nghi p. Vi c qu n lý ngu n l c đòi h i s hiểu bi t v con

nginhi u khía c nh, và quan ni m rằng con ngphát triển. Các kỹ thu t qu n lý nhân l c th

con ngi là y u t trung tâm c a sng có m c đích t o đi u ki n đểi phát huy h t kh năng ti m ẩn, gi m lãng phí ngu n l c, tăng hi u quc a t ch c. V n đ nhân l c và qu n tr ngu n l c có t m quan trọng đặc bi t

đ i v i m t t ch c nói chung và đ i v i các qu n tr gia nói riêng. Có thể khẳng

đ nh: khơng có m t ho t đ ng nào c a t ch c mang l i hi u qu n u thi u “

qu n tr nhân l c”. Hi u qu c a cơng tác QTNNL là ngun nhân chính d n đ n

s thành công hay th t b i trong các ho t kinh doanh. M c tiêu c b n c a b t c

t ch c nào cũng là s d ng m t cách có hi u qu NNL để đ t m c đích c a t

ch c đó. QTNNL có các vai trò c b n sau đây:

Một là, QTNNL giúp cho các nhà qu n tr hoàn thành nhi m v đ

và đ t t i các m c tiêu thông qua ngc giaoi khác, m t cách có hi u qu nh t. M tqu n tr gia có thể l p k ho ch hoàn ch nh, xây d ng s đ t ch c rõ ràng, có

h th ng kiểm tra hi n đ i, chính xác... Nh ng nhà qu n tr đó v n có thể th t b i

n u không bi t tuyển đúng ngi cho đúng vi c, hoặc khơng bi t cách khuy nkhích nhân viên làm vi c. Để qu n tr có hi u qu , nhà qu n tr c n bi t cách làm

vi c và hoà h p v i ngi khác, bi t cách lôi kéo ngi khác làm theo mình.Hai là, QTNNL t o đi u ki n phát triển kỹ thu t và nâng cao hi u su t lao10đ ngm i nhân viên.

Khơng nh máy móc thi t b , nguyên v t li u, công ngh là nh ng s v t vô tri,vô giác, ch u s chi ph i vô đi u ki n theo ý t ng ch quan c a ng i s d ng và có

thể tác đ ng theo nh ng mô th c đ nh sẵn. Con ng i là m t th c thể s ng có ý th c và

m i con ng i là m t th gi i riêng bi t r t khác nhau v tâm sinh lý, hoàn c nh cá

nhân, nhu c u v t ch t tâm lý xã h i, cá tính...

Mu n họ làm vi c t t, t n tuỵ, trung thành, tr

đ n c n ph i có ph

Ba là, ch t lc h t ph i hiểu họ và ti png pháp và ngh thu t tác đ ng phù h p.

ng QTNNL quy t đ nh hi u qu và s thành đ t các m c tiêuc a t ch c.

QTNNL, đi u quan trọng h n h t là từ ho t đ ng qu n tr , nh ng t ch t

m i c a lao đ ng đc s n sinh, và chính đi u này m i là nhân t c b n đ mb o s thắng l i và phát triển liên t c c a t ch c trc môi trng không ngừngđ i thay.

Th c ti n cho th y, nhi u qu c gia, doanh nghi p mặc dù có m t th i điểm

r t kém, r t h n hẹp v khoa học - kỹ thu t, tài nguyên ti n b c, nh ng n u bi t

coi trọng nhân t con ngi và phng pháp qu n tr hi u qu , thì qu c gia đó,doanh nghi p đó v n có nhi u c h i thành cơng và có thể đ ng x ng đáng trên

trng qu c t . S phát triển th n kỳ c a Nh t B n và m t s qu c gia Đông ákhác là minh ch ng sinh đ ng cho s khẳng đ nh nêu trên.

Bốn là, nghiên c u QTNNL giúp cho các nhà qu n tr học đ

d ch v i ngc cách giaoi khác, bi t tìm ra ngơn ng chung và bi t cách nh y c m v i nhuc u c a nhân viên, bi t cách đánh giá nhân viên chính xác, bi t lôi kéo nhân viên

say mê v i công vi c, tránh đc các sai l m trong tuyển chọn, s d ng nhânviên, bi t cách ph i h p th c hi n m c tiêu c a t ch c và m c tiêu c a cá nhân,

năng cao hi u qu c a t ch c và d n d n có thể đ a chi n l

thành m t b ph n h u c trong chi n lc con ngi trc kinh doanh.Trong th i đ i ngày nay, QTNNL còn có ý nghĩa r t quan trọng và là y u t11khơng thể thi u đ

thể hi nc trong q trình ho t đ ng c a b t kỳ m t t ch c nào. Nócác n i dung sau:- QTNNL trên th gi i trong m y th p kỷ g n đây tăng m nh c trình đ

năng l c l n trang b kỹ thu t c a ngi lao đ ng ngày càng nâng cao.- Khi công vi c ngày càng ph c t p, đa d ng và yêu c u công vi c ngày

càng tăng, khi h u h t các t ch c công quy n và doanh nghi p đ u ph i đ i đ u

v i s c nh tranh ngày càng gay gắt trên th trng, ph i v t l n v i nh ng suythoái kinh t và nhu c u ngày càng tăng c a ngi lao đ ng thì ý nghĩa quantrọng c a QTNNL càng thể hi n rõ.

- S thay đ i nhanh chóng c a các y u t khác trong quá trình ho t đ ng

c a t ch c nên công tác QTNNL ph i luôn đ i m i và thay đ i cho phù h p v i

các y u t khác.

Qua ý nghĩa quan trọng v QTNNL đã đ nh hng cho vi c nh n th c vàphát huy ti m năng NNL m t cách t t nh t.

1.2.3. Đặc điểm qu n tr ngu n nhân l c

QTNNL có các đặc điểm sau:

- QTNNL là m t khoa học ng d ng ch không ph i khoa học chính xác.

- QTNNL là ngh thu t k t h p nhi u thành t u c a nhi u khoa học khác

- Nó di n rab t kỳ t ch c, doanh nghi p nào.- Hi n h u và tr i r ng khắp n i trong t ch c, là nhi m v c a t t c các

c pdoanh nghi p.

1.2.4. N i dung qu n tr ngu n nhân l c

QTNNL v i quan điểm ch đ o: Con ngi không còn đ n thu n ch là m ty u t c a quá trình s n xu t kinh doanh mà là m t ngu n tài s n c đ nh quý báu

c a m i t ch c. Các t ch c, doanh nghi p chuyển từ tình tr ng "ti t ki m chi

phí lao đ ng để gi m giá thành” sang "đ u t vào NNL để có l i th c nh tranh

cao h n, có l i nhu n cao h n và hi u qu cao h n". Từ quan điểm này, QTNNL

đc phát triển trên c s các n i dung ch y u sau:121.2.4.1. Phân tích và thiết kế cơng việc

Phân tích cơng vi c là q trình thu th p các t li u và đánh giá m t cách

h th ng các thông tin quan trọng liên quan đ n các công vi c c thể trong t

ch c nhằm làm rõ b n ch t c a từng công vi c. Đ i v i từng cơng vi c, phân tích

cơng vi c cho th y đó là cơng vi c gì? để th c hi n cơng vi c đó, ngi lao đ ngph i th c hi n nh ng nhi m v gì và các kỹ năng, kinh nghi m ra sao?

K t qu c a phân tích cơng vi c là b n mô t công vi c, mô t tiêu chuẩn

công vi c.

B n mô t công vi c: là m t văn b n vi t gi i thích v nh ng nhi m v ,

trách nhi m, đi u ki n làm vi c và nh ng v n đ có liên quan đ n m t cơng vi c

c thể. B n mô t công vi c thng có ba n i dung- Ph n xác đ nh công vi c: tên công vi c (ch c danh công vi c), đ a điểm

th c hi n công vi c, ch c danh lãnh đ o tr c ti p, s ng

quy n. Ph n tóm tắt cơng vi c: là ph n ti ph i lãnh đ o ding thu t vi t m t cách tóm tắt vàchính xác v các nhi m v và trách nhi m thu c công vi c. Các đi u ki n làm

vi c: g m các đi u ki n v mơi tr

v sinh an tồn, phng v t ch t, th i gian làm vi c đi u ki n vàng ti n đi l i để ph c v công vi c và các đi u ki n kháchcó liên quan.

B n mơ t tiêu chuẩn cơng vi c bao g m các tiêu chuẩn c a nghi p v và

các tiêu chuẩn th c hi n công vi c.

Tiêu chuẩn nghi p v bao g m nh ng yêu c u v năng l c cá nhân nh

trình đ văn hóa, kinh nghi m cơng tác, kh năng gi i quy t v n đ , các kỹ năng

khác và các đặc điểm cá nhân thích h p nh t cho công vi c. B n tiêu chuẩn

nghi p v giúp chúng ta hiểu doanh nghi p l hành c n lo i nhân viên nh th

nào để th c hi n công vi c t t nh t.

Tiêu chuẩn th c hi n công vi c bao g m các yêu c u, đ nh m c đ i v i

từng công vi c đc th c hi n. Tiêu chuẩn th c hi n công vi c là m t trongnh ng căn c c b n để đánh giá th c hi n cơng vi c c a nhân viên.13Phân tích cơng vi c có ý nghĩa r t l n đ i v i cơng tác qu n tr nhân l c.

Ngồi vi c cung c p thông tin cho công tác qu n tr nhân l c phân tích cơng vi c

còn là cơng c r t h u ích cho các t ch c m i thành l p hoặc đang c n c i t ,

thay đ i c c u t ch c nhằm nâng cao hi u qu ho t đ ng.

N i dung, ti n trình th c hi n phân tích cơng vi c c a các doanh nghi p

thng không gi ng nhau nh ng có thể t ng k t theo các bc theo s đ sau:S đ 1.1. Ti n trình phân tích cơng vi cXác đ nh m c tiêu phân tích cơng vi c, ngu n thơng tin

Thu th p thông tin c b n

L a chọn các công vi c tiêu B ng

Thu th p thơng tin phân tích cơng vi c

Kiểm tra, xác minh tính chính xác c a thông tin

Xây d ng b n mô t công vi c và b n tiêu chuẩn công vi c

Bước 1: Xác đ nh m c tiêu c a phân tích cơng vi c, từ đó xác đ nh các

hình th c thu th p thơng tin phân tích cơng vi c h p lý nh t.

Bước 2: Thu th p các thơng tin sẵn có trên c s c a các s đ t ch c,

các văn b n v m c đích, yêu c u, ch c năng quy n h n c a doanh nghi p l

hành và các b ph n c c u hoặc s đ quy trình cơng ngh và b n mơ t cơng

vi c cũ (n u có).

Bước 3: Chọn l a các ph n vi c đặc tr ng, các điểm then ch t để th c

hi n phân tích cơng vi c nhằm gi m b t th i gian và ti t ki m h n trong th c

hi n phân tích các cơng vi c tng t nh nhau.14Bước 4: Áp d ng các phng pháp khác nhau để thu th p thơng tin phântích cơng vi c. Tuỳ theo yêu c u v m c đ chính xác và chi ti t c a thông tin

c n thu th p, tuỳ theo lo i hình cơng vi c và kh năng v tài chính c a đ n v có

thể s d ng m t hoặc k t h p các phng pháp thu th p thông tin phân tích cơngvi c khác nhau. Trong đó có m t s phng pháp c b n thng áp d ng sau:b n câu h i; ph ng v n; quan sát t i n i làm vi c;

Bước 5: Kiểm tra, xác minh tính chính xác c a thông tin. Nh ng thông tin

thu th p để phân tích cơng vi c c n đc kiểm tra l i v m c đ chính xác và đ yđ thơng tin qua chính các nhân viên th c hi n công vi c, các giám sát th c hi n

công vi c và nh ng ngi qu n lý.Bước 6: Xây d ng b n mô t công vi c và b n tiêu chuẩn công vi c:

- B n mô t công vi c: Do đặc thù v quy mơ, trình đ và cách th c t

ch c c a từng đ n v và do m c đích phân tích cơng vi c khác nhau nên trong

th c t khơng có B ng m u th ng nh t cho b n mô t công vi c.

- B n tiêu chuẩn công vi c: B n tiêu chuẩn công vi c là văn b n li t kê t t

c nh ng yêu c u ch y u đ i v i nhân viên th c hi n công vi c. Do công vi c

r t đa d ng nên các yêu c u ch y u đ i v i nhân viên th c hi n công vi c r t đa

d ng. Nh ng y u t chính thng đ c p đ n trong b n tiêu chuẩn cơng vi c là:trình đ văn hóa, chun mơn, trình đ ngo i ng và các kỹ năng khác có liên

quan đ n cơng vi c; kinh nghi m công tác; tu i đ i, s c kh e; hồn c nh gia

đình; các đặc điểm cá nhân có liên quan đ n th c hi n cơng vi c nh tính trung

th c, kh năng hoà đ ng v i mọi ngi, tham vọng, s thích, nguy n vọng cánhân v.v.

1.2.4.2. Hoạch định và dự báo nguồn nhân lực

Ho ch đ nh NNL là m t ti n trình triển khai th c hi n các k ho ch và các

ch

đng trình nhằm b o đ m rằng c quan s có đúng s l

c b trí đúng n i, đúng lúc, đúng ch .ng, đúng s ngi15Vi c ho ch đ nh và d báo NNL bao g m: vi c phân tích các nhu c u

nhân l c c a các t ch c trong b máy c a đ n v , gắn v i vi c d ki n nh ng

thay đ i s x y ra trong kỳ k ho ch, để triển khai các bi n pháp nhằm th o mãn

các nhu c u đó. Đây là q trình giúp cho nhà qu n tr bi t chắc đcs lng,th i gian, ch ng lo i nhân viên mình s c n, để l p k ho ch tuyển chọn, sắp x p.

Vi c l p k ho ch NNL nghĩa là quá trình bi n m c tiêu c a doanh nghi p thành

nh ng d ki n v nhân công, nhằm đáp ng yêu c u để hồn thành m c tiêu đó.

Ti n trình l p k ho ch NNL thng đc ti n hành 04 bc sau:Bước 1: Đ ra nhu c u và d báo nhu c u

Khi th c hi n b

doanh c a đ n v ; s lc này nh ng c s s đ

ng ngc tính đ n g m: k ho ch kinhi s ngh làm t i đ n v vì nh ng lý do khácnhau (thuyên chuyển công tác, ngh h u, thai s n, đi học dài h n…); yêu c u v

s lng, ch t lng lao đ ng. Trong quá trình d báo nhu c u nhân l c, c n utiên cho kh năng sẵn có trong đ n v , trc khi tìm ngu n bên ngồi.Bước 2: Đ ra chính sách và k ho ch

Sau khi đ i chi u gi a nhu c u và kh năng c a đ n v s x y ra tình

hu ng: thừa hoặc thi u nhân l c. Trong c hai trng h p này khi th c hi n đ uph i quan tâm đ n v n đ tài chính. B i vì, suy cho cùng vi c th c hi n t t ti n

trình l p k ho ch NNL cũng là nhằm m c đích nâng cao hi u qu cho đ n v .

Bước 3: Th c hi n k ho ch

Trong bc này cũng x y ra 2 tình hu ng: thi u hoặc thừa nhân l c. N uthi u s th c hi n các quy trình sau: thuyên chuyển, thăng ch c, giáng ch c và

tuyển m i. N u thừa s áp d ng các bi n pháp: h n ch tuyển d ng, gi m b t gi

làm vi c, cho ngh t m th i…

Bước 4: Kiểm tra và đánh giá

Vi c kiểm tra đánh giá không nh ng là m t khâu quan trọng trong qu n tr

nhân l c mà còn đc th c hi n đ i v i từng giai đo n, quy trình để xem có phùh p v i m c tiêu đã đ ra hay khơng để có nh ng đi u ch nh k p th i.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×