Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Bưởi: Là cây được người dân trồng nhiều trong những năm gần đây vì nó cũng mang lại nguồn thu nhập tốt cho người dân.Giống bưởi được người dân ưa chuộng là Bưởi Diễn, đã trồng thuần tại địa phương được 2- 3 vụ quả.Cây bưởi chiết cành trồng sau 1 nă...

- Bưởi: Là cây được người dân trồng nhiều trong những năm gần đây vì nó cũng mang lại nguồn thu nhập tốt cho người dân.Giống bưởi được người dân ưa chuộng là Bưởi Diễn, đã trồng thuần tại địa phương được 2- 3 vụ quả.Cây bưởi chiết cành trồng sau 1 nă...

Tải bản đầy đủ - 0trang

454.2.5. Mơ hình trồng cây lâm nghiệp

Trong những năm 1990 - 1996, huyện Sóc Sơn đã đƣợc đầu tƣ trồng

rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc theo các dự án trồng rừng của Nhà nƣớc.

Rừng thông và rừng keo xã Nam Sơn bắt đầu hình thành từ đây với hơn 1000

ha.Rừng trồng ở khu vựchiện nay đƣợc quy hoạch với chức năng phòng hộ

mơi trƣờng, là lá phổi xanh cho thành phố Hà Nội.Đây cũng là khu du lịch

Đền Gióng nên rừng trồng đặc biệt là rừng thông 20 - 26 tuổi là những khu

vực cắm trại,vui chơi giải trí cho học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên của

huyện và các vùng lân cận.

4.2.6. Đánh giá lựa chọn mô hình sử dụng đất phổ biến ở khu vực

Kết quả điều tra tình hình sử dụng đất nơng nghiệp cho thấy, trên tồn xã

có 5 mơ hình sử dụng đất và 11 kiểu sử dụng đất chi tiết. Đề tài tiến hành thảo

luận cùng với ngƣời dân để lựa chọn ra các mơ hình sử dụng đất phổ biến

nhất.Các tiêu chí đƣa ra để lựa chọn dựa trên ý kiến thảo luận và đóng góp

của ngƣời dân. Các tiêu chí bao gồm:

- Cây trồng sinh trƣởng phát triển nhanh, sâu bệnh hại ít hoặc có sâu

bệnh hại nhƣng ngƣời dân có thể phòng trừ đƣợc.

- Cây trồng cho thu nhập kinh tế chủ yếu trong cơ cấu kinh tế hộ gia đình

và khu vực.

- Gắn bó lâu đời, phù hợp với phong tục tập quán của ngƣời dân.

- Có thị trƣờng tiêu thụ sản phẩmổn định.

- Ngƣời dân dễ tiếp cận đƣợc với các dịch vụ cung ứng về giống cây

trồng, phân bón, thuốc BVTV.

- Có tác dụng bảo vệ mơi trƣờng đất, chống xói mòn...

Kết quả đề tài đã lựa chọn đƣợc 5 mơ hình sử dụng đất phổ biến đƣợc

ngƣời dân khu vực sử dụng nhiều, gắn với 5 lồi cây có khả năng phát triển

rộng rãi trên tồn xã. Các mơ hình này chiếm diện tích chủ yếu, quyết định46phần lớn tỷ trọng thu nhập từ sản xuất nơng nghiệp của hộ gia đình cũng nhƣ ở

địa phƣơng:

- Mơ hình chun Lúa nƣớc;

- Mơ hình Lúa - Khoai lang;

- Mơ hình Lúa - Ngơ lai;

- Mơ hình chun trồngChuối tiêu hồng;

- Mơ hình chun trồngĐu đủ;

Riêng mơ hình trồng cây lâm nghiệp với lồi cây trồng chủ đạo là

Thông nhựa và Keo tai tƣợng, phân bố trên địa trên các gò đồi, chiếm diện

tích lớn do Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nộiquản lý. Toàn bộ diện tích

rừng này đang đƣợc bảo vệ, cải tạo thành rừng cây lá rộng với chức năng

phòng hộ mơi trƣờng cho khu vực và vùng lân cận. Do vậy, đề tài cũng không

tiến hành đánh giá hiệu quả của các mơ hình trồng cây lâm nghiệp.

4.3. Đánh giá hiệu quả của một số mơ hình canh tác phổ biến

4.3.1. Hiệu quả kinh tế

Hiệu quả kinh tế là tiêu chuẩn đầu tiên để đánh giá chất lƣợng hoạt động

của 1 doanh nghiệp, 1 địa phƣơng hay là một hộ gia đình.Khi tiến hành đánh

giá hiệu quả kinh tế thì kết quả sản xuất và chi phí đều đƣợc tính đến, dựa trên

cơ sở giá thị trƣờng tại thời điểm tính.

Kết quả điều tra phỏng vấn 30 hộ sản xuất nông nghiệp ở 3 thơn có trồng

các lồi cây trong các mơ hình trên và đƣợc tính tốn cụ thể nhƣ sau:

4.3.2.1. Hiệu quả kinh tế mơ hình chun lúa, lúa xen màu

- Mơ hình trồng Lúa nƣớc 2 vụ

- Mơ hình trồngLúa - Khoai lang

- Mơ hình trồngLúa - Ngơ lai

Kết quả cân đối thu chi đƣợc tổng hợp ở bảng sau (chi tiết ở phần

phụ lục):47Bảng 4.4: Hiệu quả kinh tế mơ hình trồng lúa 2 vụ và trồng lúa xen màu

Đơn vị tính: Đồng/ha/năm

Mơ hình

TTNội dung

Lúa 2 vụLúa - khoai langLúa - ngơ1Chi phí19.780.00033.210.00028.770.0002Thu nhập22.500.00053.250.00035.250.0003Lợi nhuận2.720.00020.040.0006.480.0004Xếp hạng312(Tổng hợp số liệu điều tra 2016)

Qua bảng số liệu chỉ ra lợi nhuận các mơ hình đều lớn hơn 0, các mơ

hình đều canh tác có hiệu quả kinh tế.Tuy nhiên hiệu quả kinh tế của nhóm

cây hằng năm khơng cao và có chênh lệch nhiều giữa các cây trồng với nhau.

- Mơ hình canh tác Lúa nƣớc 2 vụ: Năng suất Lúa bình qn 50 - 60 tạ

khơ/ha. Chi phí cho 1 ha đất trồng lúa năm 2015 trung bình là 19.780.000

/năm.Chi phí này chủ yếu là đầu tƣ mua giống, làm đất, bón phân, thuốc bảo

vệ thực vật và cơng lao động. Ngƣời dân tận dụng công lao động nhà, đến

mùa thu hoạch thì có thể th hoặc đổi cơng cho nhau. Giá lúa biến động từ

6.500 - 7.000 đồng/kg, doanh thu bình quân trên 1 ha lúa là 22.500.000

đồng/năm, lợi nhuận khoảng 2.720.000 đồng/ha/năm. Sản lƣợng lúa chủ yếu

phục vụ cho nhu cầu lƣơng thực của hộ gia đình, chăn ni gia súc, gia cầm,

ít trao đổi bn bán hàng hóa. Từ số liệu trên có thể thấy, cây Lúa cho thu

nhập thấp và thấp nhất trong 3 loại cây trồng còn lại. Có nhiều ngun nhân

dẫn đến hiệu quả thấp của mơ hình này:

+ Ngƣời dân ít đầu tƣ, giống chủ yếu là giống địa phƣơng nên năng

suất thấp.48+ Đất đai phân bố trên địa hình thấp, trũng, khó khăn trong việc áp dụng

cơ giới hóa trong sản xuất.

- Mơ hình canh tác Khoai lang: Cây trồng truyền thống của địa phƣơng,

năng suất bình quân 60 - 70 tạ/ha, giá bán trung bình 6.000 đồng/kg. Chi phí

cho 1 ha khoai lang là 23.230.000 đồng/ha, doanh thu bình quân 42.000.000

đồng/ha và lợi nhuận đạt đƣợc trung bình trên 1 ha là 18.680.000 đồng/ha.

Khoai lang tƣơng đối dễ trồng, không đòi hỏi trình độ thâm canh cao và chi

phí đầu tƣ thấp hơn so với các cây trồng khác. Kết hợp với một vụ lúa nên mơ

hình này cho mức thu nhập lớn thứ 1 trong 3 mơ hình.

- Mơ hình canh tác Ngơ lai: Ngơ là lồi cây đƣợc ngƣời dân trồng nhiều

để phục vụ chăn ni, chi phí cho 1 ha đất trồng Ngô là 18.880.000 đồng/ha,

doanh thu 24.000.000 đồng/ha và lợi nhuận trên 1 ha là 5.120.000 đồng/ha.

Giá bán dao động từ 6.000 - 6.5000 đồng/kg, năng suất ngơ đạt 80 - 100 tạ/ha.

Nhìn chung thu nhập từ cây Ngô kết hợp một vụ lúa nằm ở mức thấp hơn so

với lúa + khoai lang nhƣng cao hơn 2 vụ lúa. Ngun nhân do diện tích trồng

ngơ ít, thị trƣờng tiêu thụ trong huyện, hoặc phục vụ chăn ni quy mơ hộ gia

đình nên giá cả bấp bênh.

4.3.2.2. Hiệu quả kinh tế mơ hình chun cây Đu đủ và Chuối tiêu hồng

Bảng 4.5: Hiệu quả kinh tế mơ hình trồng Đu đủ và Chuối tiêu hồng

Đơn vị tính: Đồng/ha/năm

TTNội dung1Mơ hình canh tác

Chuối tiêu hồngĐu đủChi phí80.800.00017.270.0002Thu nhập187.500.00045.000.0003Lợi nhuận106.700.00027.730.00012Xếp hạng(Tổng hợp số liệu điều tra 2016)49Qua bảng số liệu chỉ ra lợi nhuận các mơ hình đều lớn hơn 0, các mơ

hình đều canh tác có hiệu quả kinh tế.

- Mơ hình canh tác Chuối tiêu hồng: Cây trồng mới ở địa phƣơng, diện

tích trồng 7 ha. Bình qn mỗi buồng có 8-10 nải, mỗi nải có 12-14 quả; năng

suất đạt từ 50 tấn/ha. Khi quả chín có màu vàng sáng, hƣơng vị thơm ngon,

mẫu mã đẹp hơn 3 tháng và thời gian thu hoạch kéo dài đến tháng 11.Cây

trồng mới của địa phƣơng, giá bán trung bình từ 3.750 đồng/kg. Chi phí cho 1

ha là80.800.000đồng/ha, doanh thu bình quân 187.500.000đồng/ha/năm và lợi

nhuận đạt đƣợc trung bình trên 1 ha là 106.700.000 đồng/ha/năm. Chuối tiêu

hồng tƣơng đối dễ trồng, khơng đòi hỏi trình độ thâm canh cao và chi phí đầu

tƣ chủ yếu là tiền mua giống.Tuy nhiên, do thị trƣờng tiêu thụ phụ thuộc vào

lái buôn Trung Quốc nên giá bán chuối cũng thất thƣờng và ảnh hƣởng đến

thu nhập của ngƣời dân. Do vậy, trong những năm qua ngƣời dân ở đây cũng

đã trồng thêm loại cây Đu đủ cũng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao làm cho

cho nên diện tích trồng Chuối tiêu hồng bịthu hẹp dần.

- Mơ hình trồng Đu đủ: Đu đủ là loài cây đƣợc trồng từ rất lâu tại xã

Nam Sơn, chi phí cho 1 ha đất trồng Đu đủ là 17.270.000 đồng/ha, doanh

thu45.000.000 đồng/ha/năm và lợi nhuận trên 1 ha là 27.730.000

đồng/ha/năm. Giá bán dao động từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, năng suất Đu đủ

đạt 80 - 100 tạ/ha. Nhìn chung thu nhập từ cây Đu đủ thấp hơn so với Chuối

tiêu hồng. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết, gây bệnh thối quả hoặc giảm độ

ngọt của quả dẫn đến giá cả thiểu ổn định, giảm hiệu quả kinh tế khi trồng

loài cây này tại địa phƣơng.

4.3.2.2. Hiệu quả kinh tế mơ hình trồng cây ăn quả

Do khơng có số liệu chi tiết về các chi phí sản xuất hàng năm trong mơ

hình trồng cây Bƣởi diễn và Vải thiều tại khu vực nên đề tài chỉ đánh giá

thunhập và chi phí trung bình năm 2015 của các hộ gia đình. Đặc biệt, các mơ50hình này đã hết giai đoạn xây dựng cơ bản 3-4 năm và đã cho thu nhập ổn

định nên đề tài cũng tính hiệu quả kinh tế theo phƣơng pháp tĩnh.Tổng chi phí

là sử dụng số liệu năm 2015 cộng vớiphần chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng

trong năm đầu chia cho số năm.

Bảng 4.6: Hiệu quả kinh tế mơ hình cây ăn quả

Đơn vị tính: Đồng/ha/năm

TTNội dung1Mơ hình canh tác

Bƣởi diễnVải thiềuChi phí125.600.00035.100.0002Thu nhập220.000.00075.000.0003Lợi nhuận94.400.00039.900.00012Xếp hạng(Tổng hợp số liệu điều tra 2016)

Từ bảng kết quả cho thấy: 2 loài cây này trồng năm 2015 cho thu nhập

khá cao: Vải thiều năm thứ 5 trung bình từ 4- 6 tấn/ha, đơn giá 15.000đ/kg,

thu nhập trung bình 60 - 90 triệu/ha. Bƣởi diễn năm thứ 5 ra quả ổn định từ

8000 - 10000 quả/ha, đơn giá 25.000đ/quả đạt 200 - 250 triệu đồng/ha. Tuy

nhiên, sản lƣợng cả 2 loại cây này vẫn thấp hơn so với Bƣởi diễn trồng tại

Phú Xuyên Hà Nội trung bình đạt 300 - 500 đồng/ha/năm (Dẫn theo Báo Hà

Nội mới ngày 16/4/2016). Do cộng thêm phần chi phí xây dựng cơ bản nên

chi phí /ha trồng bƣởi diễn là 125,6 triệu đồng và trồng vải thiều là 35,1 triệu

đồng. Thu nhập trung bình mỗi ha Bƣởi diễn là 94,4 triệu đồng và Vải thiều là

39,9 triệu đồng.

4.3.3. Hiệu quả về xã hội

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội là chỉ tiêu khó định lƣợng đƣợc.

Trong phạm vi của đề tài, hiệu quả xã hội của các mơ hình sử dụng đất đƣợcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Bưởi: Là cây được người dân trồng nhiều trong những năm gần đây vì nó cũng mang lại nguồn thu nhập tốt cho người dân.Giống bưởi được người dân ưa chuộng là Bưởi Diễn, đã trồng thuần tại địa phương được 2- 3 vụ quả.Cây bưởi chiết cành trồng sau 1 nă...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×